3 Gün Ücretsiz Dene

GİRİŞ YAP

ŞİFREMİ UNUTTUM

Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR BİLGİLENDİRME

www.cumulus.com.tr adresinde faaliyet sürdüren İNOVA AKADEMİ BİLİŞİM EĞİTİM HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, üyelere ilişkin kişisel veriler bakımından “veri sorumlusu” sıfatına sahiptir. KVKK uyarınca üyelerin “CUMULUS” tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgilendirilmesi amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

İşlenen Kişisel Veriler:

Üyelere ait; Kimlik Bilgisi (ad-soyad, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, cinsiyet, T.C. Kimlik numarası, sosyal medya hesap bilgileri vb.), İletişim Bilgisi (e-mail adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, adres, fatura adresi, fatura bilgileri), Üyeler İşlem Bilgileri (talep ve talimatlar, satın aldığı ürün /abonelik bilgileri vb.), Şirketimiz ve ilgili tarafların teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak amacıyla işlenen kişisel veriler (örn. kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen işlem ile o kişiyi eşleştirmeye ve kişinin o işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren Internet sitesi giriş şifre ve parola gibi bilgiler), Şirketimizin ticari, teknik ve idari risklerini yönetebilmek için işlenen kişisel veriler (örn. IP adresi, Mac ID vb. kayıtlar) ve ödemeye ilişkin finansal bilgiler kişisel veri kapsamında işlenmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Sebebi:

Cumulus tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Cumulus tarafından sunulan ürünlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Cumulus’un ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Cumulus’un ve Cumulus ile iş ilişki içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini, finans ve muhasebe işlerinin ve hukuk işlerinin takibi, insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi, Kurum ve üyeler güvenliğinin sağlanması, istatistiksel çalışmalar, imzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek, Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak, Kurum ile iş ilişkisinde bulunan gerçek/tüzel kişilerle irtibat sağlamak, yasal raporlamalar yapmak, ileride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü de dâhil olmak üzere KVKK’un 5. ve 6. Maddeleri çerçevesinde işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı:

Cumulus; kişisel verileri işleme sebebiyle sınırlı olmak üzere ve amacı gerçekleştirmeye yeterli bilgileri KVKK’un 8. ve 9. Maddeleri çerçevesinde Şirket yetkilileri, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.
Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle işlenen/toplanan kişisel veriler KVKK’un 5. ve 6. Maddeleri uyarınca, üyelere yönelik kampanyaların oluşturulması, Üyeler hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi, Cumulus’e ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve Üyeler ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, üyeler memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası, Cumulus’un sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması ile üyeler ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçları da dâhil olmak üzere genel anlamda Cumulus’un ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, Cumulus’un sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Üyelerin vereceği onayı doğrultusunda  işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel veriler, üyelerden elektronik ortamda ve yukarıda sayılan sebeplerle toplanmaktadır. İlgili mevzuatın ilgili kişiden açık rıza alınmaksızın işlenmesine (aktarımlar dâhil) imkân verdiği haller dışındaki her türlü kişisel veri işlemleri için izin alındığını ve izinsiz işlenme yapılmadığını belirtmek isteriz.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi
KVKK kapsamında kişisel verilerin saklanması için herhangi bir süre belirlenmemiş olmakla birlikte, genel ilkeler uyarınca kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi esastır. Şirketimiz, söz konusu ilkeye uygun bir şekilde saklama süreleri tespit etmek adına, her bir veri işleme süreci ile ilgili olarak yürürlükte bulunan mevzuatı ve sürecin amacını esas alarak bir değerlendirme yapmaktadır. Bu doğrultuda Şirketimiz, asgari olarak yasal yükümlülüklerinin gerektirdiği süre ile ve her halükârda ilgili zamanaşımı süreleri dolana kadar kişisel verileri saklamaktadır. Şirketimiz, bahsi geçen sürelerin sona ermesi durumu da dâhil olmak üzere herhangi bir süreç kapsamında ilgili kişisel verinin işleme amacının ortadan kalkması ile kişisel verileri Kanun’a uygun bir şekilde anonimleştirmekte, silmekte veya yok etmektedir. Kanun kapsamında anonimleştirme “Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi” şeklinde tanımlanmış olup Şirketimiz anonimleştirme faaliyetleri yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir.
Veri Sahibinin Hakları ve Hakların Kullanımı
KVKK 11. Madde uyarınca; veri sahibi, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; (a) kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (ç) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (d) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (e) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (f) verilerde düzeltme veya silinme/yok edilme hâlinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere durumun bildirilmesini isteme, (g) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (ğ) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Veri sahibi, KVKK’un uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak şahsen veya noter kanalıyla veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle Şirketimize iletmelidir. Şirketimiz başvuruda yer alan talepleri, talebin ulaştığı tarihten itibaren ve talebin niteliğine göre en kısa sürede, en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacak, yazılı olarak veya elektronik ortamda Veri sahibine bildirilecektir. Cumulus’nın taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.
Başvuru Adresleri:
Gazi Üniversitesi Teknoplaza C Blok No: 17 Gölbaşı- Ankara,
e-posta: info@cumulus.com.tr
İnternet Adresi: www.cumulus.com.tr
İNOVA AKADEMİ BİLİŞİM EĞİTİM HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş

Alice ile Kodlama - 201
Alice Kodlama Platformu ile Kendi Oyunumuzu Yapalım!Tüm senaryosu, tasarımı ve özellikleri sana ait oyunlar ve çizgi filmler hazırlamaya ne dersin?
 • ALI-201
Alice ile Kodlama - 202
Alice Kodlama Platformu ile Kendi Oyunumuzu Yapalım! Tüm senaryosu, tasarımı ve özellikleri sana ait, oyunlar ve çizgi filmler hazırlamaya ne dersin?
 • ALI-202
App Inventor ile Mobil Kodlama - 201
App Inventor ile Mobil Kodlama Öğrenelim!App Inventor’a nasıl üye olacağını, ekran tasarımını nasıl gerçekleştirip blok kodları ekleyebileceğini keşfedeceksin.
 • APP-201
App Inventor ile Mobil Kodlama - 202
App Inventor ile Mobil Kodlama Öğrenelim! App Inventor’a nasıl üye olacağını, ekran tasarımını nasıl gerçekleştirip blok kodları ekleyebileceğini keşfedeceksin.
 • APP-202
App Inventor ile Mobil Kodlama - 203
Mobil Kodlama Bilgilerimizi Geliştirelim! App Inventor’a nasıl üye olacağını, ekran tasarımını nasıl gerçekleştirip blok kodları ekleyebileceğini keşfedeceksin.
 • APP-203
App Inventor ile Uygulama Tasarımı - 301
Mobil uygulama geliştirme deneyimini sen de yaşamak istiyor musun?Merak ettiklerin ve çok daha fazlası burada!
 • APY-301-CMT
App Inventor ile Oyun Tasarımı - 302
Mobil cihazlar için bir oyun nasıl yapılıyor merak ediyor musun?Hadi başlayalım!
 • APY-302-CMT
CSS İle Web Tasarımı - 302
CSS ile Web Sitenin Görünümünü İyileştirelim! Bir web sitesinin, farklı boyutlardaki cihazlarda düzgün görüntülenmesinin sırrı işte bu!
 • CSS-302
Python ile GUI - 301
Tkinter Kütüphanesini Kullanalım!Button, Label ve Text gibi temel arayüz bileşenlerinin özelliklerini ve farklı kullanımlarını öğrenmeye hazır mısın? 
 • GUI-301
HTML ile Web Tasarımı - 201
Adım Adım HTML Öğreniyorum. “HTML ve Web Tasarımı” dersinde adım adım HTML kodlarının temellerini bulacaksın. 
 • HTM-201
HTML ile Web Tasarımı - 202
Adım Adım HTML Öğreniyoruz. “HTML ve Web Tasarımı” dersinde HTML ile ilgili merak ettiğin soruların cevaplarını bulacaksın. 
 • HTM-202
HTML5 İle Web Tasarımı - 301
Web Siteni Arama Motorunda Üst Sıralara Çıkaralım! "HTML5 ile Web Tasarımı" sayesinde HTML bilgini arttırarak, bir siteyi daha doğru analiz edebilirsin.
 • HTM-301
KODU ve Micro:bit ile Oyun Tasarımı - 201
KODU ile Kendi Bilgisayar Oyununu Yapabilirsin!3B karakter ve nesneler ile kendi oyununu tasarlamak için heyecanlı mısın? 
 • KMB-201
KODU ile Oyun Tasarımı - 101
Kodu ile Oyununu Tasarlayalım! Basit bir programlama diliyle bile oyun yapmak, geliştirmek ve arkadaşlarınla paylaşmak çok kolay.
 • KOD-101
KODU ile Oyun Tasarımı - 102
Kodu ile Oyununu Tasarlayalım! Basit bir programlama diliyle bile oyun yapmak, geliştirmek ve arkadaşlarınla paylaşmak çok kolay.
 • KOD-102
KODU ile Oyun Tasarımı - 103
Kodu ile Oyununu Tasarlayalım!Basit bir programlama diliyle bile oyun yapmak, geliştirmek ve arkadaşlarınla paylaşmak çok kolay. 
 • KOD-103
Micro:bit ile Kodlama - 101
Micro:bit ile Kodlamanın Temellerini Keşfedelim! Robotlardan müzik aletlerine kadar her türlü harika proje için Micro:bit kullanabilirsin.
 • MIC-101
Micro:bit ile Kodlama - 102
Micro:bit ile Kodlamanın Temellerini Keşfedelim. Robotlardan müzik aletlerine kadar her türlü harika proje için Micro:bit kullanabilirsin.
 • MIC-102
Micro:bit ile Kodlama - 103
Micro:bit ile Kodlamanın Temellerini Keşfedelim. Robotlardan müzik aletlerine kadar her türlü harika proje için Micro:bit kullanabilirsin.
 • MIC-103
Python ile Veritabanı Yönetimi (MS Access) - 301
Python ile Veri Tabanı Yönetimi Nedir? Python programlama dilini kullanarak temel, orta ve ileri seviye MS Access veri tabanı işlemlerinin nasıl gerçekleştirilebileceği öğrenebilirsin.
 • PVT-301
Python ile Veritabanı Yönetimi (MySQL) - 302
Python ile Veri Tabanı Yönetimi Nedir? Python programlama dilini kullanarak orta ve ileri seviye MySQL veri tabanı işlemlerini öğrenebilirsin.
 • PVT-302
Python ile Programlama - 301
Python ile Kod Yazalım!Dünyanın en çok kullanılan yazılım dillerinden birini öğrenmeye hazır mısın?
 • PYT-301
Python ile Programlama - 302
Python ile Kod Yazalım! Dünyanın en çok kullanılan yazılım dillerinden birini öğrenmeye hazır mısın?
 • PYT-302
Python ile Programlama - 303
Python ile Kod Yazalım! Dünyanın en çok kullanılan yazılım dillerinden birini öğrenmeye hazır mısın?
 • PYT-303
Python ile Veri Bilimine Giriş - 304
Python ile Veri Bilimi Nedir? Veri bilimi için en çok kullanılan kütüphanelerden bazılarını, bu eğitim kapsamında örneklerle birlikte bulabilirsin.
 • PYT-304
Scratch Jr ile Kodlama - 101
ScratchJr ile Kodlama Öğrenelim! ScratchJr ile kodlamanın temellerin keşfedeceksin.
 • SCJ-101
Scratch ile Kodlama - 101
Scratch ile Animasyonlar, Oyunlar Yaratalım! Yaratıcı düşünme, sebep sonuç ilişkisi kurma ve takım olarak çalışma becerilerini geliştirebilirsin.
 • SCR-101
Scratch ile Kodlama - 102
Scratch Bilgi ve Becerilerimizi Geliştirelim! Yaratıcı düşünme, sebep sonuç ilişkisi kurma ve takım olarak çalışma becerilerini geliştirmeye hazır mısın?
 • SCR-102
Scratch ile Kodlama - 103
Scratch ile Kodlama Becerilerimizi Geliştirelim! Yaratıcı düşünme, sebep sonuç ilişkisi kurma ve takım olarak çalışma becerilerini geliştirmeye hazır mısın?
 • SCR-103
Small Basic ile Kodlama - 201
Small Basic ile Kodlamanın Temellerini Keşfedelim! Small Basic'in kurulumundan, arayüz tanıtımına kadar temel seviyedeki birçok bilgi ve beceriyi bu derste bulabilirsin.
 • SMA-201
Small Basic ile Kodlama - 202
Small Basic ile Kodlamanın Temellerini Keşfedelim! Small Basic'in kurulumundan, arayüz tanıtımına kadar temel seviyedeki birçok bilgi ve beceriyi bu derste bulabilirsin.
 • SMA-202
Small Basic ile Kodlama - 203
Small Basic ile Kodlamanın Temellerini Keşfedelim! Small Basic'in kurulumundan, arayüz tanıtımına kadar temel seviyedeki birçok bilgi ve beceriyi bu derste bulabilirsin.
 • SMA-203
Scratch ile MicroBit - 101
Micro:Bit ile Scratch Projelerini Hayata Geçirelim! Scratch etkileşiminin temellerini keşfetmeye hazır mısın?
 • SMB-101
Scratch ile Makine Öğrenimi (Machine Learning) - 201
Scratch ile Machine Learning ile Makineleri Tanıyalım! Makineler, yapay zekâ kullanarak insanlar gibi öğrenebilir ve davranabilir mi?
 • SML-201
Scratch ile Projeler - 201
Scratch ile Projeler Hazırlayalım! Bir oyun ya da animasyon geliştirmeye ne dersin?
 • SPR-201
Tensorflow ile Makine Öğrenimi(Machine Learning) - 301
Yapay Zekâ Kütüphanesi Tenserflow ile Bilgilerimizi Geliştirelim. Tensorflow ile web, mobil, masaüstü, IoT ve endüstriye yönelik ürünleri çok kolay bir şekilde oluşturabilirsin.
 • TML-301
Unity ile Artırılmış Gerçeklik - 301
Unity ile Bir AR Uygulaması Geliştirelim!Oyun tasarımı derslerinde geliştirdiğin çalışmaları, gerçek bir ortama aktarmaya ne dersin? 
 • UAG-301
Unity ile Oyun Tasarımı - 301
Unity ile Bir Oyun Tasarlayalım! Unity’nin nasıl bir oyun motoru olduğunu, hangi alanlarda nasıl projeler hazırlayabileceğini keşfedeceksin.
 • UNI-301
Unity ile Oyun Tasarımı - 302
Unity ile Oyun Tasarımı Oyun mekaniklerinin nasıl geliştirileceğini keşfedelim.
 • UNI-302
Unity ile Sanal Gerçeklik - 301
Unity ile Sanal Bir Dünya Oluşturalım!Sanal gerçeklik dünyasının Unity ile nasıl tasarlanabileceğini keşfedeceksin.
 • USG-301
Veri Yönetimi (MS Excel) - 201
Küçük Ölçekli Verileri Depolayarak Yönetelim! Excel ile veri yönetiminin temellerini keşfedeceksin.
 • VER-201
Veri Yönetimi (MS Access) - 301
Küçük Ölçekli Verileri Depolayarak Yönetelim! Adım adım MS Access ile veri yönetiminin temellerini keşfedeceksin.
 • VER-301
Veri Yönetimi (MySQL) - 302
MySQL Öğrenelim! Dünyada en çok kullanılan veri tabanı yönetim sistemlerinden biri olan MySQL üzerinden veri yönetimi işlemlerini öğrenebilirsin.
 • VER-302