3 Gün Ücretsiz Dene

GİRİŞ YAP

ŞİFREMİ UNUTTUM

Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR BİLGİLENDİRME

www.cumulus.com.tr adresinde faaliyet sürdüren İNOVA AKADEMİ BİLİŞİM EĞİTİM HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, üyelere ilişkin kişisel veriler bakımından “veri sorumlusu” sıfatına sahiptir. KVKK uyarınca üyelerin “CUMULUS” tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgilendirilmesi amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

İşlenen Kişisel Veriler:

Üyelere ait; Kimlik Bilgisi (ad-soyad, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, cinsiyet, T.C. Kimlik numarası, sosyal medya hesap bilgileri vb.), İletişim Bilgisi (e-mail adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, adres, fatura adresi, fatura bilgileri), Üyeler İşlem Bilgileri (talep ve talimatlar, satın aldığı ürün /abonelik bilgileri vb.), Şirketimiz ve ilgili tarafların teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak amacıyla işlenen kişisel veriler (örn. kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen işlem ile o kişiyi eşleştirmeye ve kişinin o işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren Internet sitesi giriş şifre ve parola gibi bilgiler), Şirketimizin ticari, teknik ve idari risklerini yönetebilmek için işlenen kişisel veriler (örn. IP adresi, Mac ID vb. kayıtlar) ve ödemeye ilişkin finansal bilgiler kişisel veri kapsamında işlenmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Sebebi:

Cumulus tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Cumulus tarafından sunulan ürünlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Cumulus’un ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Cumulus’un ve Cumulus ile iş ilişki içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini, finans ve muhasebe işlerinin ve hukuk işlerinin takibi, insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi, Kurum ve üyeler güvenliğinin sağlanması, istatistiksel çalışmalar, imzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek, Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak, Kurum ile iş ilişkisinde bulunan gerçek/tüzel kişilerle irtibat sağlamak, yasal raporlamalar yapmak, ileride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü de dâhil olmak üzere KVKK’un 5. ve 6. Maddeleri çerçevesinde işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı:

Cumulus; kişisel verileri işleme sebebiyle sınırlı olmak üzere ve amacı gerçekleştirmeye yeterli bilgileri KVKK’un 8. ve 9. Maddeleri çerçevesinde Şirket yetkilileri, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.
Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle işlenen/toplanan kişisel veriler KVKK’un 5. ve 6. Maddeleri uyarınca, üyelere yönelik kampanyaların oluşturulması, Üyeler hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi, Cumulus’e ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve Üyeler ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, üyeler memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası, Cumulus’un sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması ile üyeler ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçları da dâhil olmak üzere genel anlamda Cumulus’un ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, Cumulus’un sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Üyelerin vereceği onayı doğrultusunda  işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel veriler, üyelerden elektronik ortamda ve yukarıda sayılan sebeplerle toplanmaktadır. İlgili mevzuatın ilgili kişiden açık rıza alınmaksızın işlenmesine (aktarımlar dâhil) imkân verdiği haller dışındaki her türlü kişisel veri işlemleri için izin alındığını ve izinsiz işlenme yapılmadığını belirtmek isteriz.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi
KVKK kapsamında kişisel verilerin saklanması için herhangi bir süre belirlenmemiş olmakla birlikte, genel ilkeler uyarınca kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi esastır. Şirketimiz, söz konusu ilkeye uygun bir şekilde saklama süreleri tespit etmek adına, her bir veri işleme süreci ile ilgili olarak yürürlükte bulunan mevzuatı ve sürecin amacını esas alarak bir değerlendirme yapmaktadır. Bu doğrultuda Şirketimiz, asgari olarak yasal yükümlülüklerinin gerektirdiği süre ile ve her halükârda ilgili zamanaşımı süreleri dolana kadar kişisel verileri saklamaktadır. Şirketimiz, bahsi geçen sürelerin sona ermesi durumu da dâhil olmak üzere herhangi bir süreç kapsamında ilgili kişisel verinin işleme amacının ortadan kalkması ile kişisel verileri Kanun’a uygun bir şekilde anonimleştirmekte, silmekte veya yok etmektedir. Kanun kapsamında anonimleştirme “Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi” şeklinde tanımlanmış olup Şirketimiz anonimleştirme faaliyetleri yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir.
Veri Sahibinin Hakları ve Hakların Kullanımı
KVKK 11. Madde uyarınca; veri sahibi, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; (a) kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (ç) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (d) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (e) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (f) verilerde düzeltme veya silinme/yok edilme hâlinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere durumun bildirilmesini isteme, (g) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (ğ) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Veri sahibi, KVKK’un uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak şahsen veya noter kanalıyla veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle Şirketimize iletmelidir. Şirketimiz başvuruda yer alan talepleri, talebin ulaştığı tarihten itibaren ve talebin niteliğine göre en kısa sürede, en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacak, yazılı olarak veya elektronik ortamda Veri sahibine bildirilecektir. Cumulus’nın taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.
Başvuru Adresleri:
Gazi Üniversitesi Teknoplaza C Blok No: 17 Gölbaşı- Ankara,
e-posta: info@cumulus.com.tr
İnternet Adresi: www.cumulus.com.tr
İNOVA AKADEMİ BİLİŞİM EĞİTİM HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş

Sıkça Sorulan Sorular

Cumulus'te ne tür eğitimler var?

Kodlama, Tasarım, Elektronik, Kuramsal, Projeler ve Görsel Sanatlar alanında 1000'lerce online içerik ve eğitim videosu bulunmaktadır. Keşfet sekmesinden bu kategorilere ulaşabilir ve etkinlik detaylarını inceleyebilirsiniz. 

Eğitim içeriklerini görüntülemek ve eğitimlerdeki programları kullanabilmem için minimum sistem gereksinimleri nelerdir?

Cumulus içeriklerini görüntülemek için yeterli hızda internet bağlantısı olan bir bilgisayar veya bir mobil cihaz yeterlidir. 

Eğitimlerde kullanılan programları nereden indirebilirim? Bu programlar paralı mı? Eğitimlere mobil uygulamadan ulaşabilir miyim?

Eğitimlerde bahsedilen programları nereden indireceğiniz ve nasıl kullanacağınız ile ilgili bilgileri eğitimlerin ilk etkinliklerinde bulabilirsiniz.  Eğitimlerde kullanacağınız programların çoğu ücretsizdir.  Eğitimlere dilediğiniz platform üzerinden ulaşabilirsiniz. 

Eğitimlerdeki alanları ilk defa uygulayacağım, hangi seviyeden başlamalıyım?

Kodlama, Tasarım, Elektronik, Kuramsal, " kategorisinden eğitimleri seçerek başlayabilirsin. Burada, bloklu dersler sana yol gösterecektir(kategorisinde bulunan eğitimlere  sekmesinden ulaşabilirsiniz).

Eğitimlerdeki alanlar konusunda temel seviyede bilgi düzendeyim, hangi seviyeden başlamalıyım?

Kodlama, Tasarım, Elektronik, Kuramsal, Proje ve Görsel Sanatlar kategorilerindeki içeriklerden temel seviyede bilgiye sahipsen ve geliştirmen gereken yönlerin varsa "geliştirmek istiyorum" kategorisinden eğitimleri seçerek uygulamaya başlayabilirsin. Burada, 200 bloklu dersler sana yol gösterecektir.(Geliştirmek istiyorum kategorisinde bulunan eğitimlere Keşfet sekmesinden ulaşabilirsiniz.)

Eğitimlerdeki alanlar konusunda orta seviyede bilgi düzendeyim, hangi seviyeden başlamalıyım?

Kodlama, Tasarım, Elektronik, Kuramsal, Proje ve Görsel Sanatlar alanlarındaki içeriklerden orta seviyede bilgiye sahipsen ve gelecekte bu alanlar ile ilgili profesyonel çalışmalar yapmak istiyorsan "daha iyi olabilirim" kategorisinden ilgi düzeyine göre eğitimleri seçerek başlayabilirsin. Burada, 300 bloklu eğitimler sana yol gösterecektir(Daha iyi olabilirim kategorisinde bulunan eğitimlere Keşfet sekmesinden ulaşabilirsiniz).

Şifremi unuttum ne yapmalıyım?

"Giriş Yap" penceresinden "Şifremi unuttum" bağlantısını tıkladıktan sonra açılan pencere içerisine kayıtlı e-posta adresinizi yazarak bir şifre sıfırlama e-postası gönderebilirsiniz. Gelen Eposta üzerindeki bağlantıyı tıklayarak Cumulus hesabınız için yeni bir şifre belirleyebilirsiniz. 

Aynı anda birden fazla kişi ile hesaba giriş yapabilir miyim?

Bir kullanıcı üyelikte, iki kişi ile aynı anda hesaba giriş yapmayı denediğiniz zaman diğer açık olan oturum sistemden düşecektir. Dört kullanıcılı üyelikte ise, aynı anda dört kişi mobil uygulama ve desktop üzerinden bağlanabilir. 

Tek kullanıcı üyelikten dört kullanıcılı üyeliğe nasıl geçebilirim?

Tek kullanıcılı üyelik modelinden çok kullanıcı üyelik modeline geçtiğiniz zaman hesabınızdaki profiller dört kullanıcılı olarak güncellenecektir. Dört kullanıcılı aboneliğin ödeme tutarı bir sonraki ödeme tarihinde sisteme tanımlı kredi kartınızdan çekilecektir.

Dört kullanıcı üyelikten tek kullanıcı üyeliğe nasıl geçebilirim?

Dört kullanıcılı üyelik modelinden tek kullanıcı üyelik modeline geçtiğiniz zaman hesabınız tek kullanıcılı olarak güncellenecektir. Bir sonraki ödeme tarihine kadar dört kullanıcılı olarak üyeliğinizi kullanabilirsiniz. Tek kullanıcılı aboneliğin ödeme tutarı bir sonraki ödeme tarihi geldiği zaman sisteme tanımlı olan kredi kartınızdan çekilecektir. 

Dört kullanıcılı üyelikten tek kullanıcılı üyeliğe geçtiğim zaman ne olacak? Hangi profiller açık kalacak? Diğer profildeki eğitimler ve raporlar silinecek mi?

Profil değişikliği esnasında hangi profilin açık kalınması isteniyorsa o profili seçerek açık kalmasını sağlayabilirsiniz.

İstediğim zaman üyeliğimi iptal edebilir miyim? Üyeliğimi iptal ettiğimde ne olacak? Taahhüt var mı?

İstediğiniz zaman üyeliğinizi iptal edebilirsiniz. Herhangi bir taahhüt yoktur. Üyeliğinizi iptal ettiğiniz zaman üyeliğiniz bir sonraki ödeme tarihine kadar açık kalacaktır.

Üyeliğimi nasıl iptal edebilirim?

Sisteme giriş yaptıktan sonra sağ üst bölümde bulunan avatar görseline tıklayarak, hesap ayarları sekmesindeki abonelik bilgilerim bölümünden abonelik iptal butonuna basarak üyeliğinizi iptal edebilirsiniz.

Kredi kartı dışında farklı bir yöntemle ödeme yapabilir miyim?

Abonelik modelinde sadece kredi kartı ile ödeme yapılmaktadır. 

Sisteme kayıtlı olan kredi kartımı nasıl değiştirebilirim?

Sisteme giriş yaptıktan sonra sağ üst bölümde bulunan avatar görseline tıklayarak, hesap ayarları sekmesindeki abonelik bilgilerim bölümünden kredi kartı işlemleri butonuna basarak yeni kredi kartınızı tanımlayabilirsiniz.

Faturalarıma hangi sekmeden ulaşabilirim ?

Sisteme giriş yaptıktan sonra sağ üst bölümde bulunan avatar görseline tıklayarak, ödemelerim sekmesinden faturalarınıza ulaşabilirsiniz. 

Cumulus iletişim merkezi ile nasıl görüşebilirim?

Sayfanın alt bölümündeki iletişim sekmesindeki iletişim formunu doldurarak Cumulus iletişim merkezine ulaşabilirsiniz. Ayrıca, haftaiçi saat 09.00-18.00 arasında canlı destekteki müşteri temsilcilerimiz ile iletişim kurabilirsiniz.