3 Gün Ücretsiz Dene

GİRİŞ YAP

ŞİFREMİ UNUTTUM

Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR BİLGİLENDİRME

www.cumulus.com.tr adresinde faaliyet sürdüren İNOVA AKADEMİ BİLİŞİM EĞİTİM HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, üyelere ilişkin kişisel veriler bakımından “veri sorumlusu” sıfatına sahiptir. KVKK uyarınca üyelerin “CUMULUS” tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgilendirilmesi amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

İşlenen Kişisel Veriler:

Üyelere ait; Kimlik Bilgisi (ad-soyad, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, cinsiyet, T.C. Kimlik numarası, sosyal medya hesap bilgileri vb.), İletişim Bilgisi (e-mail adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, adres, fatura adresi, fatura bilgileri), Üyeler İşlem Bilgileri (talep ve talimatlar, satın aldığı ürün /abonelik bilgileri vb.), Şirketimiz ve ilgili tarafların teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak amacıyla işlenen kişisel veriler (örn. kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen işlem ile o kişiyi eşleştirmeye ve kişinin o işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren Internet sitesi giriş şifre ve parola gibi bilgiler), Şirketimizin ticari, teknik ve idari risklerini yönetebilmek için işlenen kişisel veriler (örn. IP adresi, Mac ID vb. kayıtlar) ve ödemeye ilişkin finansal bilgiler kişisel veri kapsamında işlenmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Sebebi:

Cumulus tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Cumulus tarafından sunulan ürünlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Cumulus’un ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Cumulus’un ve Cumulus ile iş ilişki içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini, finans ve muhasebe işlerinin ve hukuk işlerinin takibi, insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi, Kurum ve üyeler güvenliğinin sağlanması, istatistiksel çalışmalar, imzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek, Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak, Kurum ile iş ilişkisinde bulunan gerçek/tüzel kişilerle irtibat sağlamak, yasal raporlamalar yapmak, ileride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü de dâhil olmak üzere KVKK’un 5. ve 6. Maddeleri çerçevesinde işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı:

Cumulus; kişisel verileri işleme sebebiyle sınırlı olmak üzere ve amacı gerçekleştirmeye yeterli bilgileri KVKK’un 8. ve 9. Maddeleri çerçevesinde Şirket yetkilileri, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.
Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle işlenen/toplanan kişisel veriler KVKK’un 5. ve 6. Maddeleri uyarınca, üyelere yönelik kampanyaların oluşturulması, Üyeler hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi, Cumulus’e ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve Üyeler ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, üyeler memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası, Cumulus’un sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması ile üyeler ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçları da dâhil olmak üzere genel anlamda Cumulus’un ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, Cumulus’un sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Üyelerin vereceği onayı doğrultusunda  işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel veriler, üyelerden elektronik ortamda ve yukarıda sayılan sebeplerle toplanmaktadır. İlgili mevzuatın ilgili kişiden açık rıza alınmaksızın işlenmesine (aktarımlar dâhil) imkân verdiği haller dışındaki her türlü kişisel veri işlemleri için izin alındığını ve izinsiz işlenme yapılmadığını belirtmek isteriz.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi
KVKK kapsamında kişisel verilerin saklanması için herhangi bir süre belirlenmemiş olmakla birlikte, genel ilkeler uyarınca kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi esastır. Şirketimiz, söz konusu ilkeye uygun bir şekilde saklama süreleri tespit etmek adına, her bir veri işleme süreci ile ilgili olarak yürürlükte bulunan mevzuatı ve sürecin amacını esas alarak bir değerlendirme yapmaktadır. Bu doğrultuda Şirketimiz, asgari olarak yasal yükümlülüklerinin gerektirdiği süre ile ve her halükârda ilgili zamanaşımı süreleri dolana kadar kişisel verileri saklamaktadır. Şirketimiz, bahsi geçen sürelerin sona ermesi durumu da dâhil olmak üzere herhangi bir süreç kapsamında ilgili kişisel verinin işleme amacının ortadan kalkması ile kişisel verileri Kanun’a uygun bir şekilde anonimleştirmekte, silmekte veya yok etmektedir. Kanun kapsamında anonimleştirme “Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi” şeklinde tanımlanmış olup Şirketimiz anonimleştirme faaliyetleri yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir.
Veri Sahibinin Hakları ve Hakların Kullanımı
KVKK 11. Madde uyarınca; veri sahibi, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; (a) kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (ç) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (d) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (e) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (f) verilerde düzeltme veya silinme/yok edilme hâlinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere durumun bildirilmesini isteme, (g) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (ğ) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Veri sahibi, KVKK’un uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak şahsen veya noter kanalıyla veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle Şirketimize iletmelidir. Şirketimiz başvuruda yer alan talepleri, talebin ulaştığı tarihten itibaren ve talebin niteliğine göre en kısa sürede, en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacak, yazılı olarak veya elektronik ortamda Veri sahibine bildirilecektir. Cumulus’nın taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.
Başvuru Adresleri:
Gazi Üniversitesi Teknoplaza C Blok No: 17 Gölbaşı- Ankara,
e-posta: info@cumulus.com.tr
İnternet Adresi: www.cumulus.com.tr
İNOVA AKADEMİ BİLİŞİM EĞİTİM HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş

Scratch ile Kodlama - 101

SCR-101
Scratch ile Animasyonlar, Oyunlar Yaratalım! Yaratıcı düşünme, sebep sonuç ilişkisi kurma ve takım olarak çalışma becerilerini geliştirebilirsin.
Bölüm Sayısı 22
Neler Öğreneceksin

Scratch ile temel seviyede programlamayı öğreneceksin.Scratch programını kullanarak blok kodlar ile kendi animasyon ve uygulamalarını yapacaksın.

İhtiyacın Olacak

KODU ile Oyun Tasarımı - 101

Scratch Jr ile Kodlama - 101

Eğitimin Amacı

Scratch ile Animasyonlar, Oyunlar Yaratalım! Yaratıcı düşünme, sebep sonuç ilişkisi kurma ve takım olarak çalışma becerilerini geliştirebilirsin. Scratch ile Kodlama - 101 dersinde Scratch ile kodlamanın temellerini keşfedeceksin. Scratch’in arayüz tanıtımı, sahnelerin hazırlanması, nesnelerin sahneye eklenmesi, hareket animasyonlarının hazırlanması, ses ve renk efektlerinin kullanılması gibi temel seviyede birçok bilgi ve beceriyi görsel içeriklerle desteklenmiş olarak bulacaksın. Bu dersi tamamladığında; kodlama sürecinin değişken, karar yapıları ve döngü kavramı gibi olaylarını öğreneceksin. Ayrıca nesneleri hareket ettirme, koordinat kavramı ve konum kavramı gibi özelliklerini de öğrenerek etkileşimli oyunlar hazırlayabileceksin. Meraklılar Kazanır! 


Kullanılacak Malzemeler

Scratch ile Kodlama - 101

Bu eğitimde sırasıyla neler öğreneceksin?

1

Başlangıç

Bu etkinlikte "Yazılım nedir?" sorusunu cevaplayacaksın.Scratch ortamına üye olmayı öğreneceksin.Scratch arayüzünü tanıyacaksın.

2

Kuklayı Hareket Ettirelim

Bu etkinlikte olaylar ve hareketler menülerinde yer alan kod blokları kullanacaksın.Kostümler bölümünde yer alan araçları tanıyacaksın.Scratch ortamında yer alan kedi kuklasının boyutlarında değişiklikler yapacaksın.

3

Kuklayı Küçültelim

Bu etkinlikte olaylar ve görünüm menülerinde yer alan bloklarla çalışacaksın. Kedi kuklasının boyutlarında değişiklikler yapacaksın.

4

Kuklayı Dans Ettirelim

Bu etkinlikte olaylar, kontrol, hareket, ses menülerinde yer alan kod bloklarını kullanacaksın. Sesler bölümünde yer alan araçları tanıyacaksın.

5

Kuklanın Rengini Değiştirelim

Örnek İçeriği İncele

Bu etkinlikte olaylar, kontrol, görünüm menülerinde yer alan kod bloklarıyla çalışacaksın. Kuklanın renk etkisini değiştireceksin.

Örnek İçeriği İncele
6

Kediye Kare Çizdirelim

Bu etkinlikte koordinat kavramını öğreneceksin. Sahne değiştirme işlemlerini uygulayacaksın. Kalem menüsünde yer alan blokları tanıyacak ve bu bloklarla çalışacaksın.

7

Kediye Ev Çizdirelim

Bu etkinlikte sahne değiştirme işlemlerini uygulayacaksın. Olaylar, hareket, kontrol menüsünde yer alan bloklarla çalışacaksın.

8

Kediye Üçgen Çizdirelim

Bu etkinlikte sahne değiştirme işlemlerini uygulayacaksın. Olaylar, hareket, kontrol menüsünde yer alan bloklarla çalışacaksın.

9

Kediye İç İçe Üçgenler Çizdirelim

Bu etkinlikte sahne değiştirme işlemlerini uygulayacaksın. Olaylar, hareket, kontrol menüsünde yer alan bloklarla çalışacaksın.

10

Kediye Gölgeli Daire Çizdirelim

Bu etkinlikte olaylar, hareket, kontrol, kalem menüsünde yer alan bloklarla çalışacaksın. Kontrol menüsü altında yer alan döngüleri kullanarak geometrik şekilleri çizme işlemlerini uygulayabileceksin.

11

Sahnedeki Çocuğu Yürütelim

Bu etkinlikte sahne değiştirme işlemlerini uygulayacaksın. Sahneye yeni kukla ekleyeceksin. Olaylar, hareket, kontrol, kalem menüsünde yer alan blokları kullanarak, kostüm değiştirme işlemlerini uygulayacaksın.

12

Yürüyerek Uzaklaşma Animasyonu Yapalım

Bu etkinlikte sahne değiştirme işlemlerini uygulayacak, sahneye yeni bir kukla ekleyeceksin. Kostüm değiştirme ve kostüm boyutlandırma işlemlerini uygulayacaksın. Olaylar, görünüm, kontrol menülerinde yer alan bloklarla çalışacaksın.

13

Kediye Altıgen Çizdirelim

Bu etkinlikte olay, hareket, kontrol, kalem, ses menüsünde yer alan bloklarla çalışacaksın. Sesler sekmesini kullanarak yeni bir ses kaydı oluşturacaksın.

14

Kediyi Uzayda Zıplatalım

Bu etkinlikte sahne değiştirme işlemlerini uygulayacaksın. Olaylar, hareket, kontrol menülerinde yer alan bloklarla çalışacaksın. Kostüm kısmından kuklaya yeni bir kostüm ekleme işlemlerini uygulayabileceksin.

15

Balığı Yüzdürelim

Bu etkinlikte sahne değiştirme işlemlerini uygulayacaksın. Sahneye yeni bir kukla ekleyebileceksin. Olaylar, hareket, kontrol menülerinde yer alan bloklarla çalışacaksın.

16

Kediye İç İçe Çember Çizdirelim

Bu etkinlikte olaylar, hareket, kontrol menülerinde yer alan bloklarla çalışacaksın. Kontrol menüsü altında yer alan döngüleri kullanarak geometrik şekilleri çizme işlemlerini uygulayabileceksin.

17

Şekil ve Renk Değişimi

Bu etkinlikte sahne değiştirme işlemlerini uygulayacaksın. Sahneye yeni bir kukla ekleyeceksin. Olaylar, kontrol, görünüm, algılama menüsünde yer alan bloklarla çalışacaksın.

18

Fare ile Etkileşim

Bu etkinlikte kedinin yönünü ayarlayarak fareyi takip etmesini sağlayacak işlemleri uygulayabileceksin. Olaylar, kontrol, görünüm, algılama menüsünde yer alan bloklarla çalışacaksın.

19

Klavye ile Etkileşim

Bu etkinlikte klavyeden kedinin yönünü ayarlayarak hareket etmesini sağlayacak işlemleri uygulayabileceksin. Olaylar, kontrol, görünüm, algılama menüsünde yer alan bloklarla çalışacaksın.

20

Klavye ile Etkilesim - 2

Bu etkinlikte klavyeden kedinin yönünü ayarlayarak hareket etmesini sağlayacak işlemleri uygulayabileceksin.Olaylar, kontrol, görünüm, algılama menüsünde yer alan bloklarla çalışacaksın.

21

Top Zıplatma Oyunu Yapalım

Bu etkinlikte sahneye yeni bir kukla ekleyebileceksin. Yeni bir kukla çizeceksin. Olaylar, kontrol, görünüm, algılama menüsünde yer alan bloklarla çalışacaksın.

22

Kedi Ejderhaya Karşı

Bu etkinlikte sahneye yeni bir kukla ekleyebileceksin. Kuklanın kostüm ayarlamalarını yapabileceksin. Olaylar, kontrol, görünüm, algılama menüsünde yer alan bloklarla çalışacaksın.

Öğrensen İyi Olur

Bu içeriği öğrenmeye başlamadan önce aşağıdaki içerikleri öğrenmeni tavsiye ederiz.

KODU ile Oyun Tasarımı - 101
Kodu ile Oyununu Tasarlayalım! Basit bir programlama diliyle bile oyun yapmak, geliştirmek ve arkadaşlarınla paylaşmak çok kolay.