3 Gün Ücretsiz Dene

GİRİŞ YAP

ŞİFREMİ UNUTTUM

Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR BİLGİLENDİRME

www.cumulus.com.tr adresinde faaliyet sürdüren İNOVA AKADEMİ BİLİŞİM EĞİTİM HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, üyelere ilişkin kişisel veriler bakımından “veri sorumlusu” sıfatına sahiptir. KVKK uyarınca üyelerin “CUMULUS” tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgilendirilmesi amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

İşlenen Kişisel Veriler:

Üyelere ait; Kimlik Bilgisi (ad-soyad, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, cinsiyet, T.C. Kimlik numarası, sosyal medya hesap bilgileri vb.), İletişim Bilgisi (e-mail adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, adres, fatura adresi, fatura bilgileri), Üyeler İşlem Bilgileri (talep ve talimatlar, satın aldığı ürün /abonelik bilgileri vb.), Şirketimiz ve ilgili tarafların teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak amacıyla işlenen kişisel veriler (örn. kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen işlem ile o kişiyi eşleştirmeye ve kişinin o işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren Internet sitesi giriş şifre ve parola gibi bilgiler), Şirketimizin ticari, teknik ve idari risklerini yönetebilmek için işlenen kişisel veriler (örn. IP adresi, Mac ID vb. kayıtlar) ve ödemeye ilişkin finansal bilgiler kişisel veri kapsamında işlenmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Sebebi:

Cumulus tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Cumulus tarafından sunulan ürünlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Cumulus’un ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Cumulus’un ve Cumulus ile iş ilişki içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini, finans ve muhasebe işlerinin ve hukuk işlerinin takibi, insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi, Kurum ve üyeler güvenliğinin sağlanması, istatistiksel çalışmalar, imzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek, Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak, Kurum ile iş ilişkisinde bulunan gerçek/tüzel kişilerle irtibat sağlamak, yasal raporlamalar yapmak, ileride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü de dâhil olmak üzere KVKK’un 5. ve 6. Maddeleri çerçevesinde işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı:

Cumulus; kişisel verileri işleme sebebiyle sınırlı olmak üzere ve amacı gerçekleştirmeye yeterli bilgileri KVKK’un 8. ve 9. Maddeleri çerçevesinde Şirket yetkilileri, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.
Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle işlenen/toplanan kişisel veriler KVKK’un 5. ve 6. Maddeleri uyarınca, üyelere yönelik kampanyaların oluşturulması, Üyeler hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi, Cumulus’e ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve Üyeler ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, üyeler memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası, Cumulus’un sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması ile üyeler ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçları da dâhil olmak üzere genel anlamda Cumulus’un ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, Cumulus’un sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Üyelerin vereceği onayı doğrultusunda  işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel veriler, üyelerden elektronik ortamda ve yukarıda sayılan sebeplerle toplanmaktadır. İlgili mevzuatın ilgili kişiden açık rıza alınmaksızın işlenmesine (aktarımlar dâhil) imkân verdiği haller dışındaki her türlü kişisel veri işlemleri için izin alındığını ve izinsiz işlenme yapılmadığını belirtmek isteriz.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi
KVKK kapsamında kişisel verilerin saklanması için herhangi bir süre belirlenmemiş olmakla birlikte, genel ilkeler uyarınca kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi esastır. Şirketimiz, söz konusu ilkeye uygun bir şekilde saklama süreleri tespit etmek adına, her bir veri işleme süreci ile ilgili olarak yürürlükte bulunan mevzuatı ve sürecin amacını esas alarak bir değerlendirme yapmaktadır. Bu doğrultuda Şirketimiz, asgari olarak yasal yükümlülüklerinin gerektirdiği süre ile ve her halükârda ilgili zamanaşımı süreleri dolana kadar kişisel verileri saklamaktadır. Şirketimiz, bahsi geçen sürelerin sona ermesi durumu da dâhil olmak üzere herhangi bir süreç kapsamında ilgili kişisel verinin işleme amacının ortadan kalkması ile kişisel verileri Kanun’a uygun bir şekilde anonimleştirmekte, silmekte veya yok etmektedir. Kanun kapsamında anonimleştirme “Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi” şeklinde tanımlanmış olup Şirketimiz anonimleştirme faaliyetleri yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir.
Veri Sahibinin Hakları ve Hakların Kullanımı
KVKK 11. Madde uyarınca; veri sahibi, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; (a) kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (ç) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (d) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (e) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (f) verilerde düzeltme veya silinme/yok edilme hâlinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere durumun bildirilmesini isteme, (g) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (ğ) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Veri sahibi, KVKK’un uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak şahsen veya noter kanalıyla veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle Şirketimize iletmelidir. Şirketimiz başvuruda yer alan talepleri, talebin ulaştığı tarihten itibaren ve talebin niteliğine göre en kısa sürede, en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacak, yazılı olarak veya elektronik ortamda Veri sahibine bildirilecektir. Cumulus’nın taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.
Başvuru Adresleri:
Gazi Üniversitesi Teknoplaza C Blok No: 17 Gölbaşı- Ankara,
e-posta: info@cumulus.com.tr
İnternet Adresi: www.cumulus.com.tr
İNOVA AKADEMİ BİLİŞİM EĞİTİM HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş

Tinkercad ile 3B Tasarım - 102

TIN-102
Tinkercad ile 3B Tasarımlar Hazırlayalım! Hayal ettiğin her şeyi orta seviyede 3B tasarlayıp, bu tasarımları 3B baskı cihazından üretmeyi öğrenebilirsin.
Bölüm Sayısı 9
Neler Öğreneceksin

Yuvarlak çatı, kutu, delik kutu, silindir, delik silindir, dilim, özel dişli, metal fillet ve ekstrüzyon şekillerini tek başına veya bir arada kullanarak 3B modelleme yapacaksın. Etkinliklerde verilen günlük hayat problemini çözebilen bir ürünü 3B bilişim araçlarıyla üreteceksin.

İhtiyacın Olacak

Tinkercad ile 3B Tasarım - 101

Tinkercad ile 3B Tasarım - 201

Eğitimin Amacı

Tinkercad ile 3B Tasarımlar Hazırlayalım! Hayal ettiğin her şeyi orta seviyede 3B tasarlayıp, bu tasarımları 3B baskı cihazından üretmeyi öğrenebilirsin. Tinkercad ile 3B Tasarım – 102 dersinde, Tinkercad ile 3B Tasarım – 101 dersinde edindiğin bilgi ve becerileri geliştirme imkânı bulacaksın. Bu dersi tamamladıktan sonra orta seviyede 3B tasarımlar oluşturmayı ve bu tasarımların 3B baskı cihazından çıktısını almayı öğreneceksin. Meraklılar Kazanır!


Kullanılacak Malzemeler

Tinkercad ile 3B Tasarım - 102

Bu eğitimde sırasıyla neler öğreneceksin?

1

Torba Kapatma Klipsi Yapalım

Bu etkinlikte torba kapatma klipsini 3B modelleyecek ve 3B yazıcı kullanarak üreteceksin. Silindir, kutu, yuvarlak çatı, ekstrüzyon şekillerini tek başına veya bir arada kullanarak 3B modelleme yapacaksın. Bu şekillerle oluşturma, kopyalama, çoğaltma, boyutlandırma, döndürme, taşıma, gruplandırma, hizalama ve aynalama işlemleri yapacaksın. Bu şekilleri hizalarken veya taşırken cetvel aracını kullanacaksın. Ekstrüzyon aracında bağlantı noktalarını düzenleyerek yeni ve benzersiz şekiller oluşturacaksın. Verilen günlük hayat problemini çözebilen bir ürünü 3B bilişim araçlarıyla üreteceksin.

2

Mini Bahçe Küreği Yapalım

Örnek İçeriği İncele

Bu etkinlikte mini bahçe küreğini 3B modelleyecek ve 3B yazıcı kullanarak üreteceksin. Koni, kutu, paraboloit, halka, silindir, yarım küre ve dilim şekillerini tek başına veya bir arada kullanarak 3B modelleme yapacaksın. Bu şekillerle oluşturma, kopyalama, çoğaltma, boyutlandırma, döndürme, aynalama, taşıma, gruplandırma ve hizalama işlemleri yapacaksın. Bu şekilleri taşırken çalışma düzlemi aracını kullanacaksın. Birbirine geçmeli parçaların 3B tasarım ve 3B baskı süreçlerini deneyimleyeceksin. Verilen günlük hayat problemini çözebilen bir ürünü 3B bilişim araçlarıyla üreteceksin.

Örnek İçeriği İncele
3

Sukulent Saksısı Yapalım

Bu etkinlikte sukulent saksısını 3B modelleyecek ve 3B yazıcı kullanarak üreteceksin. Piramit, delik kutu, poligon, silindir ve delik silindir şekillerini tek başına veya bir arada kullanarak 3B modelleme yapacaksın. Bu şekillerle oluşturma, kopyalama, çoğaltma, boyutlandırma, döndürme, aynalama, taşıma, gruplandırma ve hizalama işlemleri yapacaksın. Bu şekilleri taşırken çalışma düzlemi aracını, boyutlandırırken cetvel aracını kullanacaksın. Şekillerle örüntü oluşturacaksın. Verilen günlük hayat problemini çözebilen bir ürünü 3B bilişim araçlarıyla üreteceksin. Bir sukulent bitkisinin bakımını üstlenecek ve gelişim sürecini takip edeceksin.

4

Sürgü Kapaklı Kutu Yapalım

Bu etkinlikte sürgü kapaklı kutuyu 3B modelleyecek ve 3B yazıcı kullanarak üreteceksin. Kutu, dilim, yarım küre ve delik silindir şekillerini tek başına veya bir arada kullanarak 3B modelleme yapacaksın. Scribble şekliyle fareyi kullanarak kendi özel (kişiselleştirilmiş) şekillerini çizeceksin. Bu şekillerle oluşturma, kopyalama, çoğaltma, boyutlandırma, döndürme, aynalama, taşıma, gruplandırma ve hizalama işlemleri yapacaksın. Bu şekilleri taşırken çalışma düzlemi aracını, boyutlandırırken cetvel aracını kullanacaksın. Sürtünme kuvvetinin sürgü kapağın hareketine etkisini deneyerek keşfedeceksin. Kutunun gövdesi içindeyken sürgü kapağa etki eden sürtünme kuvvetini azaltmaya yönelik yeni fikirler üreteceksin. Verilen günlük hayat problemini çözebilen bir ürünü 3B bilişim araçlarıyla üreteceksin.

5

Bükülebilen Anahtarlık Yapalım

Bu etkinlikte bükülebilen anahtarlığı 3B modelleyecek ve 3B yazıcı kullanarak üreteceksin. Yarım küre, yuvarlak çatı, kutu, delik kutu, koni, meta fillet, halka, silindir ve delik silindir şekillerini tek başına veya bir arada kullanarak 3B modelleme yapacaksın. Bu şekillerle oluşturma, kopyalama, çoğaltma, boyutlandırma, döndürme, aynalama, taşıma, gruplandırma ve hizalama işlemleri yapacaksın. Bu şekilleri cetvel aracını kullanarak daha pratik bir şekilde boyutlandıracak ve hizalayacaksın. Yapıştırmaya, vidalamaya ya da birleştirmeye gerek duymadan tek seferde 3B yazıcıdan basılan bir ürünün nasıl tasarlandığının farkına varacaksın. Birbiri içinde tekrarlı sallanma hareketi yapan bağımsız parçaların bütünle ilişkisini anlayacak ve bu anlayışı tasarıma yansıtacaksın.

6

Modüler Mobil Cihaz Standı Yapalım

Bu etkinlikte modüler mobil cihaz standını 3B modelleyecek ve 3B yazıcı kullanarak üreteceksin. Yuvarlak çatı, kutu, delik kutu, silindir, delik silindir, dilim ve özel dişli şekillerini tek başına veya bir arada kullanarak 3B modelleme yapacaksın. Bu şekillerle oluşturma, kopyalama, çoğaltma, boyutlandırma, döndürme, aynalama, taşıma, gruplandırma ve hizalama işlemleri yapacaksın. Bu şekilleri cetvel ve çalışma düzlemi araçlarını kullanarak daha pratik bir şekilde boyutlandıracak, hizalayacak ve taşıyacaksın. Birleştirildiğinde birbirini tamamlayabilen girintili ve çıkıntılı parçaların nasıl tasarlandığının farkına varacaksın. Sürtünme kuvvetinin parçaların hareketine etkisini deneyerek keşfedecek ve ürünün tasarımındaki etkilerini anlayacaksın. Sürtünme kuvvetini azaltmaya yönelik yeni fikirler üretecek ve uygulayacaksın.

7

Fotoğraflı Buzdolabı Çerçevesi Yapalım

Bu etkinlikte fotoğraflı buzdolabı çerçevesini 3B modelleyecek ve 3B yazıcı kullanarak üreteceksin. Çatı, kutu, silindir, delik silindir, delik kutu, dilim, yuvarlak çatı ve meta fillet şekillerini tek başına veya bir arada kullanarak 3B modelleme yapacaksın. Bu şekillerle oluşturma, kopyalama, çoğaltma, boyutlandırma, döndürme, aynalama, taşıma, gruplandırma ve hizalama işlemleri yapacaksın. Bu şekilleri cetvel ve çalışma düzlemi araçlarını kullanarak daha pratik bir şekilde boyutlandıracak, hizalayacak ve taşıyacaksın. Yeniden boyutlandırdığın bir şekilden parça oluşturacak ve bu parçayı gerektiğinde hızlıca tekrar kullanabileceksin. Mıknatısın günlük yaşamdaki kullanım alanlarını fark edecek ve etki ettiği maddeleri deneyerek keşfedeceksin. Farklı tür malzemelerden (plastik ve mıknatıs) oluşan bir ürünün nasıl tasarlandığını anlayacak ve 3B baskı yöntemiyle bu ürünü üreteceksin.

8

Kapaklı Kolye Yapalım

Bu etkinlikte kapaklı kolyeyi 3B modelleyecek ve 3B yazıcı kullanarak üreteceksin. Dilim, kutu, koni, yuvarlak çatı, silindir, delik silindir, delik kutu, halka, HD tourus şekillerini tek başına veya bir arada kullanarak 3B modelleme yapacaksın. Bu şekillerle oluşturma, kopyalama, çoğaltma, boyutlandırma, döndürme, aynalama, taşıma, gruplandırma ve hizalama işlemleri yapacaksın. Bu şekilleri cetvel ve çalışma düzlemi araçlarını kullanarak daha pratik bir şekilde boyutlandıracak, hizalayacak ve taşıyacaksın. Şekiller grubundan oluşan, yeniden kullanılabilir farklı parçalar oluşturacak ve gerektiğinde bunları tekrar kullanacaksın. Menteşenin günlük yaşamdaki kullanım alanlarını fark edecek ve nasıl çalıştığını deneyerek keşfedeceksin. Şekillerin simetri doğrularını belirleyecek ve kopyalayarak ikiz simetrilerini oluşturacaksın.

9

Mekanik Oyuncak Yapalım

Bu etkinlikte mekanik oyuncağı 3B modelleyecek ve 3B yazıcı kullanarak üreteceksin. Silindir, delik silindir, yuvarlak çatı, koni, kutu, delik kutu, halka, paraboloit, dilim, yumurta, yumurta deliği ve çatı şekillerini tek başına veya bir arada kullanarak 3B modelleme yapacaksın. Bu şekillerle oluşturma, kopyalama, çoğaltma, boyutlandırma, döndürme, aynalama, taşıma, gruplandırma ve hizalama işlemleri yapacaksın. Bu şekilleri cetvel ve çalışma düzlemi araçlarını kullanarak daha pratik bir şekilde boyutlandıracak, hizalayacak ve taşıyacaksın. Bir şekli akıllı kopyalama özelliğini kullanarak belirli bir kurala göre çoğaltacaksın. Mekanik enerjinin bir oyuncağa güç vermek için nasıl kullanıldığını anlayacak ve bu enerjiyi kullanarak hareketleri otomatikleştirilmiş mekanik bir oyuncak üreteceksin. Eksantrik kam, kam mili, gibi basit mekanik parçaları tanıyacak ve bu parçaların mekanik hareketleri birbirine nasıl çevirdiğini deneyimleyeceksin.

Öğrensen İyi Olur

Bu içeriği öğrenmeye başlamadan önce aşağıdaki içerikleri öğrenmeni tavsiye ederiz.

Tinkercad ile 3B Tasarım - 101
Tinkercad ile 3B Tasarımlar Hazırlayalım!Temel şekilleri kullanarak hayal ettiğin her şeyi 3B tasarlayıp, bu tasarımları 3B baskı cihazından üretmeyi öğrenebilirsin.