3 Gün Ücretsiz Dene

GİRİŞ YAP

ŞİFREMİ UNUTTUM

Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR BİLGİLENDİRME

www.cumulus.com.tr adresinde faaliyet sürdüren İNOVA AKADEMİ BİLİŞİM EĞİTİM HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, üyelere ilişkin kişisel veriler bakımından “veri sorumlusu” sıfatına sahiptir. KVKK uyarınca üyelerin “CUMULUS” tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgilendirilmesi amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

İşlenen Kişisel Veriler:

Üyelere ait; Kimlik Bilgisi (ad-soyad, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, cinsiyet, T.C. Kimlik numarası, sosyal medya hesap bilgileri vb.), İletişim Bilgisi (e-mail adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, adres, fatura adresi, fatura bilgileri), Üyeler İşlem Bilgileri (talep ve talimatlar, satın aldığı ürün /abonelik bilgileri vb.), Şirketimiz ve ilgili tarafların teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak amacıyla işlenen kişisel veriler (örn. kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen işlem ile o kişiyi eşleştirmeye ve kişinin o işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren Internet sitesi giriş şifre ve parola gibi bilgiler), Şirketimizin ticari, teknik ve idari risklerini yönetebilmek için işlenen kişisel veriler (örn. IP adresi, Mac ID vb. kayıtlar) ve ödemeye ilişkin finansal bilgiler kişisel veri kapsamında işlenmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Sebebi:

Cumulus tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Cumulus tarafından sunulan ürünlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Cumulus’un ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Cumulus’un ve Cumulus ile iş ilişki içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini, finans ve muhasebe işlerinin ve hukuk işlerinin takibi, insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi, Kurum ve üyeler güvenliğinin sağlanması, istatistiksel çalışmalar, imzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek, Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak, Kurum ile iş ilişkisinde bulunan gerçek/tüzel kişilerle irtibat sağlamak, yasal raporlamalar yapmak, ileride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü de dâhil olmak üzere KVKK’un 5. ve 6. Maddeleri çerçevesinde işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı:

Cumulus; kişisel verileri işleme sebebiyle sınırlı olmak üzere ve amacı gerçekleştirmeye yeterli bilgileri KVKK’un 8. ve 9. Maddeleri çerçevesinde Şirket yetkilileri, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.
Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle işlenen/toplanan kişisel veriler KVKK’un 5. ve 6. Maddeleri uyarınca, üyelere yönelik kampanyaların oluşturulması, Üyeler hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi, Cumulus’e ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve Üyeler ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, üyeler memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası, Cumulus’un sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması ile üyeler ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçları da dâhil olmak üzere genel anlamda Cumulus’un ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, Cumulus’un sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Üyelerin vereceği onayı doğrultusunda  işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel veriler, üyelerden elektronik ortamda ve yukarıda sayılan sebeplerle toplanmaktadır. İlgili mevzuatın ilgili kişiden açık rıza alınmaksızın işlenmesine (aktarımlar dâhil) imkân verdiği haller dışındaki her türlü kişisel veri işlemleri için izin alındığını ve izinsiz işlenme yapılmadığını belirtmek isteriz.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi
KVKK kapsamında kişisel verilerin saklanması için herhangi bir süre belirlenmemiş olmakla birlikte, genel ilkeler uyarınca kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi esastır. Şirketimiz, söz konusu ilkeye uygun bir şekilde saklama süreleri tespit etmek adına, her bir veri işleme süreci ile ilgili olarak yürürlükte bulunan mevzuatı ve sürecin amacını esas alarak bir değerlendirme yapmaktadır. Bu doğrultuda Şirketimiz, asgari olarak yasal yükümlülüklerinin gerektirdiği süre ile ve her halükârda ilgili zamanaşımı süreleri dolana kadar kişisel verileri saklamaktadır. Şirketimiz, bahsi geçen sürelerin sona ermesi durumu da dâhil olmak üzere herhangi bir süreç kapsamında ilgili kişisel verinin işleme amacının ortadan kalkması ile kişisel verileri Kanun’a uygun bir şekilde anonimleştirmekte, silmekte veya yok etmektedir. Kanun kapsamında anonimleştirme “Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi” şeklinde tanımlanmış olup Şirketimiz anonimleştirme faaliyetleri yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir.
Veri Sahibinin Hakları ve Hakların Kullanımı
KVKK 11. Madde uyarınca; veri sahibi, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; (a) kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (ç) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (d) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (e) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (f) verilerde düzeltme veya silinme/yok edilme hâlinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere durumun bildirilmesini isteme, (g) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (ğ) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Veri sahibi, KVKK’un uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak şahsen veya noter kanalıyla veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle Şirketimize iletmelidir. Şirketimiz başvuruda yer alan talepleri, talebin ulaştığı tarihten itibaren ve talebin niteliğine göre en kısa sürede, en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacak, yazılı olarak veya elektronik ortamda Veri sahibine bildirilecektir. Cumulus’nın taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.
Başvuru Adresleri:
Gazi Üniversitesi Teknoplaza C Blok No: 17 Gölbaşı- Ankara,
e-posta: info@cumulus.com.tr
İnternet Adresi: www.cumulus.com.tr
İNOVA AKADEMİ BİLİŞİM EĞİTİM HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş

Deneylerle Bilim Tarihi - 101
Deneylerle Bilim Tarihine Beraber Göz Atalım! İcatların ve deneylerin tarihini merak ediyor musun? Haydi o zaman öğrenelim.
 • DBT-101
Deneylerle Bilim Tarihi - 102
Deneylerle Bilim Tarihine Beraber Göz Atalım!İcatların ve deneylerin tarihini merak ediyor musun? Haydi o zaman öğrenelim. 
 • DBT-102
Projelerle Bilim Tarihi - 101
Projelerle Bilim Tarihine Yolculuk Başlıyor! İcatların tarihsel gelişimini öğrenmeye hazır mısın?
 • PBT-101
Projelerle Bilim Tarihi - 102
Projelerle Bilim Tarihine Yolculuk Başlıyor! İcatların tarihsel gelişimini öğrenmeye hazır mısın?
 • PBT-102
Araba Projesi - 101
Araba Projesi Kartondan bir araba tasarlayalım. 
 • PROAAP-101
Akıllı Araba Projesi - 201
Akıllı Araba Tasarlayalım! Hazır bir araba şasisinden yararlanıp arabayı blok tabanlı kodlayarak kontrol edilebilen bir araba yapalım.
 • PROAAP-201
Akıllı Araba Projesi - 301
Akıllı Araba Tasarlayalım! 3B olarak tasarlanan bir araba şasisi kullanılarak telefondan yönetilebilen bir araba yapalım.
 • PROAAP-301
Akıllı Bardak Projesi - 201
3B Bir Akıllı Bardak Tasarlayalım! Bardağa çeşitli sensörler entegre ederek içilen sıvı hakkında bilgi almamızı sağlayan bir akıllı bardak tasarlayalım.
 • PROABP-201
Akıllı Bardak Projesi - 301
3B Bir Akıllı Bardak Tasarlayalım! Bardağa çeşitli sensörler entegre ederek içilen sıvı hakkında bilgi almamızı sağlayan bir akıllı bardak tasarlayalım.
 • PROABP-301
Akıllı Çöp Kovası Projesi - 201
3B Akıllı Çöp Kovası Yapalım! Yaptığımız çöp kovasına elektronik devre ekleyelim ve çöp kovasını akıllı hâle getirelim.
 • PROACK-201
Akıllı Ev Projesi - 201
Bir Akıllı Ev Projesi Yapalım!Dekato karton kullanarak bir ev maketi yapıp mBlock kod sistemini yazarak evi akıllı hâle getirelim. 
 • PROAEP-201
Akıllı Ev Projesi - 301
Akıllı Ev Yapalım! Dekato karton kullanarak bir ev maketi yapalım ve evin ışıkları, kliması gibi sistemleri mobil uygulama üzerinden kontrol edelim.
 • PROAEP-301
Akıllı Kuş Evi Projesi - 201
Akıllı Kuş Evi Yapalım! Orman yangınlarından erken haberdar olmamızı sağlayacak hem de kuşlara yuva olacak bir ev tasarlayalım mı?
 • PROAKE-201
Akıllı Köpek Kulübesi Projesi - 301
Haydi Bir Akıllı Köpek Kulübesi Yapalım!Köpeklerin 3 gün boyunca belirli saatlerde yemek ve su ihtiyacını karşılayabilen, suyun donmasını engelleyen bir çözüm geliştirelim. 
 • PROAKK-301
Akıllı Kumbara Projesi - 301
3B Akıllı Kumbara Tasarlayalım! Atılan bozuk paraları tanıyıp sayan akıllı bir kumbara sistemi yapmaya ne dersin?
 • PROAKU-301
Ateş Ölçer Projesi - 301
Ateşim çıktı mı?Özellikle Covid19 küresel pandemisiyle birlikte en çok duyduğumuz sorulardan bir tanesi bu oldu. 
 • PROAOP-301
Akıllı Sera Projesi - 201
Bir Akıllı Sera Yapalım! Verimli ürün yetiştirmek için elektronik olarak kontrol edilebilen bir akıllı sera geliştirmeye hazır mısın?
 • PROASE-201
Akıllı Sera Projesi - 301
Akıllı Sera Yapalım! Verimli ürün yetiştirmek için elektronik olarak kontrol edilebilen bir akıllı sera geliştirmeye hazır mısın?
 • PROASE-301
Basılabilir Buton ile Zil Projesi - 101
Basılabilir Buton ile Zil Projesi Tinkercad'de tasarladığımız butonun elektronik devresini kuralım, zillerin çalışma prensibini öğrenelim.
 • PROBBZ-101
Dinamometre Projesi - 201
Bir Dinamometre Yapalım! Yay ve mesafe sensörü kullanılarak ağırlık hesabının yapıldığı bir proje gerçekleştirelim.
 • PRODIN-201
Elektronik Ev Projesi - 101
Elektronik Ev Projesi Kartondan maket bir ev tasarlayalım. 
 • PROEET-101
Güneş Takip Sistemi Projesi - 301
Güneşi takip ederek en verimli şekilde enerji üretecek bir sistemi tasarlamaya hazır mısın?
 • PROGTS-301
Hava İstasyonu Projesi - 301
Bir Hava İstasyonu Projesi Yapalım! Bulunduğumuz bölgedeki havayla ilgili bilgileri toplayıp, bu bilgileri hem projeye hem de mobil uygulamaya aktaran bir proje geliştirelim.
 • PROHAI-301
Hacim Ölçme Projesi - 201
Hacim Ölçme Projesi Yapalım!Mesafe sensörlerini kullanarak, hareketli kapağı olan bir dikdörtgen prizmanın iç hacmini anlık olarak ölçelim.
 • PROHAO-201
Hacim Ölçme Projesi - 301
Hacim Ölçme Projesi Mesafe sensörlerini kullanarak, hareketli kapağı olan bir dikdörtgen prizmanın iç hacmini anlık olarak ölçelim.
 • PROHAO-301
Hava Kalitesini Ölçme Projesi - 301
Hava Kalitesini Ölçme Projesi Yapalım! Havada bulunan zararlı gazların tespitini yapmayı amaçlayan bir proje hazırlayalım mı?
 • PROHKO-301
Hidroelektrik Sistem Projesi - 101
Hidroelektrik Sistem Projesi Kapalı bir hidroelektrik sistemin parçalarını 3B ortamda tasarlayalım.
 • PROHSY-101
Her Yöne Gidebilen Araç Projesi - 301
Her Yöne Gidebilen Bir Araç Yapalım! Omniwheel tekerlek kullanılarak her yönde gitme kabiliyeti olan bir araç yaparak aracı mobil uygulama ile kontrol etmeye ne dersin?
 • PROHYG-301
Kapı Kilit Sistemi Projesi - 201
Dijital Kapı Kilit Sistemi Yapalım! Klasik kapı sistemini dijitalleştirerek elektronik olarak yöneteceğimiz, kilidi NFC kart ile açabileceğimiz bir kapı sistemi geliştirelim.
 • PROKKS-201
Kapı Kilit Sistemi Projesi - 301
Dijital Kapı Kilit Sistemi Yapalım!Klasik kapı sistemini dijitalleştirerek elektronik olarak yöneteceğimiz, kilidi NFC kart ile açabileceğimiz bir kapı sistemi geliştirelim.
 • PROKKS-301
Kule Vinç Projesi - 301
3B Kule Vinç Tasarlayalım! Mobil uygulama ile uzaktan kontrol edilebilen bir vinç yapalım.
 • PROKVP-301
Labirent Projesi - 201
3B Ortamında Bir Labirent Tasarlayalım!Tasarlanan labirentin elektronik devresini kurup joystick ile kontrol edebilir, labirentteki topu joystick ile hedefe ulaştırabilirsin. 
 • PROLAB-201
Mancınık Projesi - 201
3B Bir Mancınık Tasarımı Yapalım! Yaptığımız mancınık tasarımına elektronik devre kurularak akıllı hâle getirelim.
 • PROMAP-201
Mücevher Koruma Sistemi Projesi - 201
Mücevher Koruma Sistemi Yapalım! Aynaların ışığı yansıtma özelliğini kullanarak, lazer ile bir mücevher koruma sistemi yapmaya ne dersin? Tıpkı filmlerdeki gibi.
 • PROMKS-201
Masa Lambası Projesi - 101
Masa Lambası Projesi 3B ortamda bir masa lambası tasarımı yapalım ve lambanın elektronik devresini kuralım. 
 • PROMLY-101
Nem Uyarı Sistemi Projesi - 101
Nem Uyarı Sistemi Projesi Nem Uyarı Sistemi ile bitkilerin su kontrolünü yapalım. 
 • PRONUS-101
Robot Kol Projesi - 301
Endüstriyel üretimlerin vazgeçilmezi haline gelen robot kollardan bir tanesini kendin yapmak ister misin? 
 • PRORKP-301
Su Değirmeni Projesi - 101
Su Değirmeni Projesi Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüreceğimiz bir su değirmeni kuralım. 
 • PROSDY-101
Trafik Sinyalizasyon Projesi - 201
Trafik Sinyalizasyon Projesi Yapalım! Yayaların trafikte güvenliğini sağlamak için bir proje yapmaya hazır mısın?
 • PROTSI-201
Vantilatör Projesi - 201
3B Pervane ile Vantilatör Tasarlayalım! Sıcak yaz aylarında bizi serinletecek bir vantilatör yapmaya ne dersin?
 • PROVAN-201
Kodlamasız Vinç Projesi - 101
Kodlamasız Vinç ProjesiBasit makinelerden faydalanarak bir vinç tasarlayalım. 
 • PROVIN-101
Vinç Projesi - 201
Bir Kule Vinç Modeli Tasarlayalım! 3B yazıcıdan çıktı alınan model üzerine Fen Bilimleri ve Basit Makineler konusunda işlenen çıkrık sistemini kurarak, kuvvetten kazanç sağlayabilirsin.
 • PROVIN-201
Vinç Projesi - 301
Bir Vinç Yapalım! Kuvvetten kazanç sağlayarak daha ağır yükleri kaldırmayı amaçlayan bir sistem kuralım.
 • PROVIN-301
Yürüyen Robot Projesi - 201
Yürüyen Robot Yapalım! Robot teknolojisine giriş yaparak bir yürüyen robot tasarlayalım mı? Böylece günlük tüm işleri ona yaptırabiliriz.
 • PROYRY-201
Sürpriz Etkinlikler - 101
Sürpriz Etkinlikler Çeşitli temalar ile basit elektronik devreleri birleştirerek, ışıklı ve renkli kartların nasıl yapılacağını öğrenelim.
 • SUR-101