3 Gün Ücretsiz Dene

GİRİŞ YAP

ŞİFREMİ UNUTTUM

Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR BİLGİLENDİRME

www.cumulus.com.tr adresinde faaliyet sürdüren İNOVA AKADEMİ BİLİŞİM EĞİTİM HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, üyelere ilişkin kişisel veriler bakımından “veri sorumlusu” sıfatına sahiptir. KVKK uyarınca üyelerin “CUMULUS” tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgilendirilmesi amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

İşlenen Kişisel Veriler:

Üyelere ait; Kimlik Bilgisi (ad-soyad, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, cinsiyet, T.C. Kimlik numarası, sosyal medya hesap bilgileri vb.), İletişim Bilgisi (e-mail adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, adres, fatura adresi, fatura bilgileri), Üyeler İşlem Bilgileri (talep ve talimatlar, satın aldığı ürün /abonelik bilgileri vb.), Şirketimiz ve ilgili tarafların teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak amacıyla işlenen kişisel veriler (örn. kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen işlem ile o kişiyi eşleştirmeye ve kişinin o işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren Internet sitesi giriş şifre ve parola gibi bilgiler), Şirketimizin ticari, teknik ve idari risklerini yönetebilmek için işlenen kişisel veriler (örn. IP adresi, Mac ID vb. kayıtlar) ve ödemeye ilişkin finansal bilgiler kişisel veri kapsamında işlenmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Sebebi:

Cumulus tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Cumulus tarafından sunulan ürünlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Cumulus’un ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Cumulus’un ve Cumulus ile iş ilişki içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini, finans ve muhasebe işlerinin ve hukuk işlerinin takibi, insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi, Kurum ve üyeler güvenliğinin sağlanması, istatistiksel çalışmalar, imzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek, Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak, Kurum ile iş ilişkisinde bulunan gerçek/tüzel kişilerle irtibat sağlamak, yasal raporlamalar yapmak, ileride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü de dâhil olmak üzere KVKK’un 5. ve 6. Maddeleri çerçevesinde işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı:

Cumulus; kişisel verileri işleme sebebiyle sınırlı olmak üzere ve amacı gerçekleştirmeye yeterli bilgileri KVKK’un 8. ve 9. Maddeleri çerçevesinde Şirket yetkilileri, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.
Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle işlenen/toplanan kişisel veriler KVKK’un 5. ve 6. Maddeleri uyarınca, üyelere yönelik kampanyaların oluşturulması, Üyeler hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi, Cumulus’e ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve Üyeler ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, üyeler memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası, Cumulus’un sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması ile üyeler ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçları da dâhil olmak üzere genel anlamda Cumulus’un ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, Cumulus’un sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Üyelerin vereceği onayı doğrultusunda  işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel veriler, üyelerden elektronik ortamda ve yukarıda sayılan sebeplerle toplanmaktadır. İlgili mevzuatın ilgili kişiden açık rıza alınmaksızın işlenmesine (aktarımlar dâhil) imkân verdiği haller dışındaki her türlü kişisel veri işlemleri için izin alındığını ve izinsiz işlenme yapılmadığını belirtmek isteriz.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi
KVKK kapsamında kişisel verilerin saklanması için herhangi bir süre belirlenmemiş olmakla birlikte, genel ilkeler uyarınca kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi esastır. Şirketimiz, söz konusu ilkeye uygun bir şekilde saklama süreleri tespit etmek adına, her bir veri işleme süreci ile ilgili olarak yürürlükte bulunan mevzuatı ve sürecin amacını esas alarak bir değerlendirme yapmaktadır. Bu doğrultuda Şirketimiz, asgari olarak yasal yükümlülüklerinin gerektirdiği süre ile ve her halükârda ilgili zamanaşımı süreleri dolana kadar kişisel verileri saklamaktadır. Şirketimiz, bahsi geçen sürelerin sona ermesi durumu da dâhil olmak üzere herhangi bir süreç kapsamında ilgili kişisel verinin işleme amacının ortadan kalkması ile kişisel verileri Kanun’a uygun bir şekilde anonimleştirmekte, silmekte veya yok etmektedir. Kanun kapsamında anonimleştirme “Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi” şeklinde tanımlanmış olup Şirketimiz anonimleştirme faaliyetleri yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir.
Veri Sahibinin Hakları ve Hakların Kullanımı
KVKK 11. Madde uyarınca; veri sahibi, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; (a) kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (ç) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (d) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (e) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (f) verilerde düzeltme veya silinme/yok edilme hâlinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere durumun bildirilmesini isteme, (g) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (ğ) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Veri sahibi, KVKK’un uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak şahsen veya noter kanalıyla veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle Şirketimize iletmelidir. Şirketimiz başvuruda yer alan talepleri, talebin ulaştığı tarihten itibaren ve talebin niteliğine göre en kısa sürede, en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacak, yazılı olarak veya elektronik ortamda Veri sahibine bildirilecektir. Cumulus’nın taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.
Başvuru Adresleri:
Gazi Üniversitesi Teknoplaza C Blok No: 17 Gölbaşı- Ankara,
e-posta: info@cumulus.com.tr
İnternet Adresi: www.cumulus.com.tr
İNOVA AKADEMİ BİLİŞİM EĞİTİM HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş

Zentangle - 101
Zentangle Yöntemi Kitap ayracı, duvar tasarımı ya da kendi t-shirt tasarımını yapmaya ne dersin?
 • ARTSG-101
Zentangle - 102
Zentangle Yöntemi Kitap ayracı, duvar tasarımı ya da kendi t-shirt tasarımını yapmaya ne dersin?
 • ARTSG-102
Bilimin Bilinmeyenleri - 101
Bilimin Bilinmeyenlerine Yolculuk Başlıyor!Mikroorganizmaları, mikropları, bağışıklık sistemini, antijen, antikor ve aşının insan sağlığı ile ilişkilerini görseller ve metinler yoluyla öğreneceksin.
 • BIB-101
Deneylerle Bilim Tarihi - 101
Deneylerle Bilim Tarihine Beraber Göz Atalım! İcatların ve deneylerin tarihini merak ediyor musun? Haydi o zaman öğrenelim.
 • DBT-101
Deneylerle Bilim Tarihi - 102
Deneylerle Bilim Tarihine Beraber Göz Atalım!İcatların ve deneylerin tarihini merak ediyor musun? Haydi o zaman öğrenelim. 
 • DBT-102
Geometrik Hat - 101
İslamiyet öncesine dayanan tarihçesi ve genel olarak abide yazısı olarak bilinen Geometrik Hat Sanatını öğrenmek ister misin?
 • GEHSG-101
Geometrik Hat - 102
Abide yazısı olarak bilinen Geometrik Hat Sanatında harflerin nasıl birleştirildiğini öğrenmeye hazır mısın?
 • GEHSG-102
GIMP ile Görsel Tasarım - 101
GIMP ile Yeni Tasarımlar Oluşturalım! Yeni bir resim oluşturabilir veya 2B görseller üzerinde şekillendirme, düzenleme ve renk ayarı yapabilirsin.
 • GIM-101
KODU ile Oyun Tasarımı - 101
Kodu ile Oyununu Tasarlayalım! Basit bir programlama diliyle bile oyun yapmak, geliştirmek ve arkadaşlarınla paylaşmak çok kolay.
 • KOD-101
KODU ile Oyun Tasarımı - 102
Kodu ile Oyununu Tasarlayalım! Basit bir programlama diliyle bile oyun yapmak, geliştirmek ve arkadaşlarınla paylaşmak çok kolay.
 • KOD-102
KODU ile Oyun Tasarımı - 103
Kodu ile Oyununu Tasarlayalım!Basit bir programlama diliyle bile oyun yapmak, geliştirmek ve arkadaşlarınla paylaşmak çok kolay. 
 • KOD-103
Kolaj - 101
Kolaj Tekniğini Öğrenelim! Fotoğraf, gazete kâğıdı ve benzeri nesnelerin yapıştırılmasıyla uygulanan resimleme tekniğini keşfedelim.
 • KOLSG-101
Micro:bit ile Kodlama - 101
Micro:bit ile Kodlamanın Temellerini Keşfedelim! Robotlardan müzik aletlerine kadar her türlü harika proje için Micro:bit kullanabilirsin.
 • MIC-101
Micro:bit ile Kodlama - 102
Micro:bit ile Kodlamanın Temellerini Keşfedelim. Robotlardan müzik aletlerine kadar her türlü harika proje için Micro:bit kullanabilirsin.
 • MIC-102
Micro:bit ile Kodlama - 103
Micro:bit ile Kodlamanın Temellerini Keşfedelim. Robotlardan müzik aletlerine kadar her türlü harika proje için Micro:bit kullanabilirsin.
 • MIC-103
OpenShot ile Video Düzenleme - 101
Shot ile Video Düzenleyebilirsin! Geçiş efekti, ses ve iki boyutlu görseller kullanarak videolarını düzenleyebilirsin.
 • OPE-101
Origami - 101
Kâğıt Katlama Sanatı Origamiyi Keşfedelim. Kâğıdı yapıştırıcı ve makas kullanmadan katlayarak çeşitli figürler oluşturabilir misin? Haydi deneyelim!
 • ORISG-101
Origami - 102
Kâğıt Katlama Sanatı Origamiyi Keşfedelim.Kâğıdı yapıştırıcı ve makas kullanmadan katlayarak çeşitli figürler oluşturabilir misin? Haydi deneyelim!
 • ORISG-102
Origami - 103
Kâğıt Katlama Sanatı Origamiyi Keşfedelim.Kâğıdı yapıştırıcı ve makas kullanmadan katlayarak çeşitli figürler oluşturabilir misin? Haydi deneyelim!
 • ORISG-103
Paint 3D ile 3B Tasarım - 101
Paint 3D ile 3B Tasarım Yapalım! Basit modellemeler yapabilecek ve programın araçlarını öğreneceksin.
 • PAI-101
Projelerle Bilim Tarihi - 101
Projelerle Bilim Tarihine Yolculuk Başlıyor! İcatların tarihsel gelişimini öğrenmeye hazır mısın?
 • PBT-101
Projelerle Bilim Tarihi - 102
Projelerle Bilim Tarihine Yolculuk Başlıyor! İcatların tarihsel gelişimini öğrenmeye hazır mısın?
 • PBT-102
Patent, Marka ve Buluş - 101
Patent, Marka ve Buluş Nedir?Buluş, patent, marka kavramlarının ne olduğunu, özelliklerini ve hayatımızdaki önemini keşfedelim. 
 • PMB-101
Patent, Marka, Buluş ve Telif - 102
Patent, Marka, Buluş ve Telif Nedir?Buluş, patent, marka ve telif kavramlarının ne olduğunu, özelliklerini ve hayatımızdaki önemini keşfedelim. 
 • PMB-102
Noktacılık - 101
Puantilizm (Noktacılık) Tekniği Nedir?Noktacılık tekniğinin gelişimini, ünlü sanatçılarını, diğer bilimler ile ilişkisini, günümüz ekran teknolojilerine etkisini görelim.
 • POI-101
Araba Projesi - 101
Araba Projesi Kartondan bir araba tasarlayalım. 
 • PROAAP-101
Basılabilir Buton ile Zil Projesi - 101
Basılabilir Buton ile Zil Projesi Tinkercad'de tasarladığımız butonun elektronik devresini kuralım, zillerin çalışma prensibini öğrenelim.
 • PROBBZ-101
Elektronik Ev Projesi - 101
Elektronik Ev Projesi Kartondan maket bir ev tasarlayalım. 
 • PROEET-101
Hidroelektrik Sistem Projesi - 101
Hidroelektrik Sistem Projesi Kapalı bir hidroelektrik sistemin parçalarını 3B ortamda tasarlayalım.
 • PROHSY-101
Masa Lambası Projesi - 101
Masa Lambası Projesi 3B ortamda bir masa lambası tasarımı yapalım ve lambanın elektronik devresini kuralım. 
 • PROMLY-101
Nem Uyarı Sistemi Projesi - 101
Nem Uyarı Sistemi Projesi Nem Uyarı Sistemi ile bitkilerin su kontrolünü yapalım. 
 • PRONUS-101
Su Değirmeni Projesi - 101
Su Değirmeni Projesi Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüreceğimiz bir su değirmeni kuralım. 
 • PROSDY-101
Kodlamasız Vinç Projesi - 101
Kodlamasız Vinç ProjesiBasit makinelerden faydalanarak bir vinç tasarlayalım. 
 • PROVIN-101
Scratch Jr ile Kodlama - 101
ScratchJr ile Kodlama Öğrenelim! ScratchJr ile kodlamanın temellerin keşfedeceksin.
 • SCJ-101
Scratch Jr ile Kodlama - 102
ScratchJr ile Kodlama Öğrenelim!ScratchJr ile kodlamanın temellerin keşfedeceksin.
 • SCJ-102
Scratch ile Kodlama - 101
Scratch ile Animasyonlar, Oyunlar Yaratalım! Yaratıcı düşünme, sebep sonuç ilişkisi kurma ve takım olarak çalışma becerilerini geliştirebilirsin.
 • SCR-101
Scratch ile Kodlama - 102
Scratch Bilgi ve Becerilerimizi Geliştirelim! Yaratıcı düşünme, sebep sonuç ilişkisi kurma ve takım olarak çalışma becerilerini geliştirmeye hazır mısın?
 • SCR-102
Scratch ile Kodlama - 103
Scratch ile Kodlama Becerilerimizi Geliştirelim! Yaratıcı düşünme, sebep sonuç ilişkisi kurma ve takım olarak çalışma becerilerini geliştirmeye hazır mısın?
 • SCR-103
Scratch ile MicroBit - 101
Micro:Bit ile Scratch Projelerini Hayata Geçirelim! Scratch etkileşiminin temellerini keşfetmeye hazır mısın?
 • SMB-101
STEM Warm Up - 104
Stem Warm-UP EtkinlikleriBilişimle üretim becerilerini geliştirerek problemlere karşı kolayca çözüm bulalım. 
 • STM-104
Sürpriz Etkinlikler - 101
Sürpriz Etkinlikler Çeşitli temalar ile basit elektronik devreleri birleştirerek, ışıklı ve renkli kartların nasıl yapılacağını öğrenelim.
 • SUR-101
Teknoloji ve Toplum - 101
Teknoloji ve Toplum Arasındaki Bağ Nasıl? Bilgi ve iletişim teknolojilerini nasıl daha bilinçli kullanabiliriz?
 • TEK-101
Tinkercad ile 3B Tasarım - 101
Tinkercad ile 3B Tasarımlar Hazırlayalım!Temel şekilleri kullanarak hayal ettiğin her şeyi 3B tasarlayıp, bu tasarımları 3B baskı cihazından üretmeyi öğrenebilirsin.  
 • TIN-101
Tinkercad ile 3B Tasarım - 102
Tinkercad ile 3B Tasarımlar Hazırlayalım! Hayal ettiğin her şeyi orta seviyede 3B tasarlayıp, bu tasarımları 3B baskı cihazından üretmeyi öğrenebilirsin.
 • TIN-102