3 Gün Ücretsiz Dene

GİRİŞ YAP

ŞİFREMİ UNUTTUM

Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR BİLGİLENDİRME

www.cumulus.com.tr adresinde faaliyet sürdüren İNOVA AKADEMİ BİLİŞİM EĞİTİM HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, üyelere ilişkin kişisel veriler bakımından “veri sorumlusu” sıfatına sahiptir. KVKK uyarınca üyelerin “CUMULUS” tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgilendirilmesi amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

İşlenen Kişisel Veriler:

Üyelere ait; Kimlik Bilgisi (ad-soyad, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, cinsiyet, T.C. Kimlik numarası, sosyal medya hesap bilgileri vb.), İletişim Bilgisi (e-mail adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, adres, fatura adresi, fatura bilgileri), Üyeler İşlem Bilgileri (talep ve talimatlar, satın aldığı ürün /abonelik bilgileri vb.), Şirketimiz ve ilgili tarafların teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak amacıyla işlenen kişisel veriler (örn. kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen işlem ile o kişiyi eşleştirmeye ve kişinin o işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren Internet sitesi giriş şifre ve parola gibi bilgiler), Şirketimizin ticari, teknik ve idari risklerini yönetebilmek için işlenen kişisel veriler (örn. IP adresi, Mac ID vb. kayıtlar) ve ödemeye ilişkin finansal bilgiler kişisel veri kapsamında işlenmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Sebebi:

Cumulus tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Cumulus tarafından sunulan ürünlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Cumulus’un ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Cumulus’un ve Cumulus ile iş ilişki içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini, finans ve muhasebe işlerinin ve hukuk işlerinin takibi, insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi, Kurum ve üyeler güvenliğinin sağlanması, istatistiksel çalışmalar, imzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek, Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak, Kurum ile iş ilişkisinde bulunan gerçek/tüzel kişilerle irtibat sağlamak, yasal raporlamalar yapmak, ileride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü de dâhil olmak üzere KVKK’un 5. ve 6. Maddeleri çerçevesinde işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı:

Cumulus; kişisel verileri işleme sebebiyle sınırlı olmak üzere ve amacı gerçekleştirmeye yeterli bilgileri KVKK’un 8. ve 9. Maddeleri çerçevesinde Şirket yetkilileri, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.
Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle işlenen/toplanan kişisel veriler KVKK’un 5. ve 6. Maddeleri uyarınca, üyelere yönelik kampanyaların oluşturulması, Üyeler hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi, Cumulus’e ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve Üyeler ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, üyeler memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası, Cumulus’un sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması ile üyeler ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçları da dâhil olmak üzere genel anlamda Cumulus’un ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, Cumulus’un sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Üyelerin vereceği onayı doğrultusunda  işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel veriler, üyelerden elektronik ortamda ve yukarıda sayılan sebeplerle toplanmaktadır. İlgili mevzuatın ilgili kişiden açık rıza alınmaksızın işlenmesine (aktarımlar dâhil) imkân verdiği haller dışındaki her türlü kişisel veri işlemleri için izin alındığını ve izinsiz işlenme yapılmadığını belirtmek isteriz.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi
KVKK kapsamında kişisel verilerin saklanması için herhangi bir süre belirlenmemiş olmakla birlikte, genel ilkeler uyarınca kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi esastır. Şirketimiz, söz konusu ilkeye uygun bir şekilde saklama süreleri tespit etmek adına, her bir veri işleme süreci ile ilgili olarak yürürlükte bulunan mevzuatı ve sürecin amacını esas alarak bir değerlendirme yapmaktadır. Bu doğrultuda Şirketimiz, asgari olarak yasal yükümlülüklerinin gerektirdiği süre ile ve her halükârda ilgili zamanaşımı süreleri dolana kadar kişisel verileri saklamaktadır. Şirketimiz, bahsi geçen sürelerin sona ermesi durumu da dâhil olmak üzere herhangi bir süreç kapsamında ilgili kişisel verinin işleme amacının ortadan kalkması ile kişisel verileri Kanun’a uygun bir şekilde anonimleştirmekte, silmekte veya yok etmektedir. Kanun kapsamında anonimleştirme “Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi” şeklinde tanımlanmış olup Şirketimiz anonimleştirme faaliyetleri yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir.
Veri Sahibinin Hakları ve Hakların Kullanımı
KVKK 11. Madde uyarınca; veri sahibi, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; (a) kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (ç) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (d) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (e) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (f) verilerde düzeltme veya silinme/yok edilme hâlinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere durumun bildirilmesini isteme, (g) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (ğ) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Veri sahibi, KVKK’un uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak şahsen veya noter kanalıyla veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle Şirketimize iletmelidir. Şirketimiz başvuruda yer alan talepleri, talebin ulaştığı tarihten itibaren ve talebin niteliğine göre en kısa sürede, en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacak, yazılı olarak veya elektronik ortamda Veri sahibine bildirilecektir. Cumulus’nın taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.
Başvuru Adresleri:
Gazi Üniversitesi Teknoplaza C Blok No: 17 Gölbaşı- Ankara,
e-posta: info@cumulus.com.tr
İnternet Adresi: www.cumulus.com.tr
İNOVA AKADEMİ BİLİŞİM EĞİTİM HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş

Zentangle - 101
Zentangle Yöntemi Kitap ayracı, duvar tasarımı ya da kendi t-shirt tasarımını yapmaya ne dersin?
 • ARTSG-101
Zentangle - 102
Zentangle Yöntemi Kitap ayracı, duvar tasarımı ya da kendi t-shirt tasarımını yapmaya ne dersin?
 • ARTSG-102
Ebru - 201
Osmanlıdan günümüze uzanan, su üzerindeki renklerin görsel bir şölene dönüştüğü Ebru Sanatını öğrenmeye hazır mısın?
 • EBRSG-201
Geometrik Desen Tasarımı - 301
İslami sanatlar içinde en belirgin özelliklere sahip geometrik desenleri oluşturmaya hazır mısın? 
 • GEDSG-301
Geometrik Hat - 101
İslamiyet öncesine dayanan tarihçesi ve genel olarak abide yazısı olarak bilinen Geometrik Hat Sanatını öğrenmek ister misin?
 • GEHSG-101
Geometrik Hat - 102
Abide yazısı olarak bilinen Geometrik Hat Sanatında harflerin nasıl birleştirildiğini öğrenmeye hazır mısın?
 • GEHSG-102
Hat - 201
Usta çırak ilişkisiyle Osmanlıdan günümüze kadar ulaşan, İsman harflerinin görsel bir şölene dönüştüğü Hat sanatını öğrenerek neler yapabileceğine inanamayacaksın!
 • HATSG-201
Kaligrafi - 301
Kaligrafi Öğrenelim! Güzel yazı yazma sanatı olarak tanımlanan Kaligrafi öğrenmeye hazır mısın?
 • KALSG-301
Kaligrafi - 302
Kaligrafi Öğrenelim!Güzel yazı yazma sanatı olarak tanımlanan Kaligrafi öğrenmeye hazır mısın?
 • KALSG-302
Kaligrafi - 303
Kaligrafi Öğrenelim!Güzel yazı yazma sanatı olarak tanımlanan Kaligrafi öğrenmeye hazır mısın?
 • KALSG-303
Karakalem - 201
Karakalem Öğrenelim! Karakalem, kurşun, kömür, grafit gibi çizim araçları kullanarak karakalem resim tekniğini öğrenmeye ne dersin?
 • KARSG-201
Karakalem - 301
Karakalem Öğrenelim!Karakalem, kurşun, kömür, grafit gibi çizim araçları kullanarak karakalem resim tekniğini öğrenmeye ne dersin? 
 • KARSG-301
Kolaj - 101
Kolaj Tekniğini Öğrenelim! Fotoğraf, gazete kâğıdı ve benzeri nesnelerin yapıştırılmasıyla uygulanan resimleme tekniğini keşfedelim.
 • KOLSG-101
Kolaj - 201
Kolaj Tekniğini Öğrenelim!Fotoğraf, gazete kâğıdı ve benzeri nesnelerin yapıştırılmasıyla uygulanan resimleme tekniğini keşfedelim.
 • KOLSG-201
Sanatsal Makyaj - 301
Sanatsal Makyaj Nasıl Yapılır? Yüz hatlarını altın orana göre güzelleştirme, çil yapım teknikleri, yüz macunu yapımı ve kullanımını uygulayarak öğreneceksin.
 • MAKSG-301
Sanatsal Makyaj - 302
Sanatsal Makyaj Nasıl Yapılır? Yüzde ışık gölge tekniğini kullanacak, yüzün renk tonunu değiştirecek, doğadaki canlılara benzeyen makyajlar yaptıktan sonra avatar, örümcek adam gibi filmlerdeki makyajları yapacaksın. Yüze yırtılma, kırılma gibi makyaj efektleri uygulayabileceksin.
 • MAKSG-302
Mimari Minyatür - 201
Osmanlı'da Kanuni Sultan Süleyman döneminde zirveye ulaşmış minyatür sanatı MÖ 2.yüzyıla dayanan bir geçmişe sahiptir. Bu müstesna sanat dalıyla tanışmaya hazır mısın?
 • MIMSG-201
Modüler Origami - 201
Modüler Origami Öğrenelim! Modüler origaminin tarihçesini, temelinde yer alan sonobe modülünün ölçülerini ve katlama yöntemini öğrenip, farklı üç boyutlu figürler oluşturalım.
 • MODSG-201
Modüler Origami - 202
Modüler Origami Öğrenelim!Modüler origaminin tarihçesini, temelinde yer alan sonobe modülünün ölçülerini ve katlama yöntemini öğrenip, farklı üç boyutlu figürler oluşturalım.
 • MODSG-202
Origami - 101
Kâğıt Katlama Sanatı Origamiyi Keşfedelim. Kâğıdı yapıştırıcı ve makas kullanmadan katlayarak çeşitli figürler oluşturabilir misin? Haydi deneyelim!
 • ORISG-101
Origami - 102
Kâğıt Katlama Sanatı Origamiyi Keşfedelim.Kâğıdı yapıştırıcı ve makas kullanmadan katlayarak çeşitli figürler oluşturabilir misin? Haydi deneyelim!
 • ORISG-102
Origami - 103
Kâğıt Katlama Sanatı Origamiyi Keşfedelim.Kâğıdı yapıştırıcı ve makas kullanmadan katlayarak çeşitli figürler oluşturabilir misin? Haydi deneyelim!
 • ORISG-103
Noktacılık - 101
Puantilizm (Noktacılık) Tekniği Nedir?Noktacılık tekniğinin gelişimini, ünlü sanatçılarını, diğer bilimler ile ilişkisini, günümüz ekran teknolojilerine etkisini görelim.
 • POI-101
Noktacılık - 201
Puantilizm (Noktacılık) Tekniği Nedir?Noktacılık tekniğinin gelişimini, ünlü sanatçılarını, diğer bilimler ile ilişkisini, günümüz ekran teknolojilerine etkisini görelim.
 • POI-201
Noktaclık - 301
Puantilizm (Noktacılık) Tekniği Nedir?Noktacılık tekniğinin gelişimini, ünlü sanatçılarını, diğer bilimler ile ilişkisini, günümüz ekran teknolojilerine etkisini görelim.
 • POI-301
Suluboya - 201
Suluboya Yapalım Eskiz çalışmaları yapalım, suluboya ile ilgili temel teknikleri ve yöntemleri öğrenelim.
 • SLBSG-201
Taş Boyama - 201
Taş Boyama Sanatı Doğada bulduğun her taşı, yapısına uygun bir tasarımla hayal edip, boyayıp bir sanat eserine dönüştürebilirsin.
 • TASSG-201
Tezhip - 301
Kitap Süsleme Sanatı Tezhip Tezhip sanatının tarihsel gelişimini inceledikten sonra kalem hakimiyetini arttırmak için temel çizgi çizme adımlarını öğrenelim.
 • TEZSG-301
Tezhip - 302
Kitap Süsleme Sanatı TezhipMotifleri oluşturma, süsleme ve boyama, tahrir çekme adımlarını öğrenerek, kendimize özel tasarımlar oluşturalım.
 • TEZSG-302
Tezhip - 303
Kitap Süsleme Sanatı TezhipTirilin ve rapido çekme, zencerek oluşturma, motif aktarma ve boyama, tahrir çekme konularını bir arada kullanarak bir sayfa çerçevesi oluşturalım.
 • TEZSG-303
Tezhip - 304
Kitap Süsleme Sanatı TezhipBitkilerin anatomilerini kullanarak motif oluşturma, süsleme ve boyama gibi konuları görüp, farklı bitki motiflerini kullanarak bir tasarım oluşturalım.
 • TEZSG-304