3 Gün Ücretsiz Dene

GİRİŞ YAP

ŞİFREMİ UNUTTUM

Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR BİLGİLENDİRME

www.cumulus.com.tr adresinde faaliyet sürdüren İNOVA AKADEMİ BİLİŞİM EĞİTİM HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, üyelere ilişkin kişisel veriler bakımından “veri sorumlusu” sıfatına sahiptir. KVKK uyarınca üyelerin “CUMULUS” tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgilendirilmesi amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

İşlenen Kişisel Veriler:

Üyelere ait; Kimlik Bilgisi (ad-soyad, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, cinsiyet, T.C. Kimlik numarası, sosyal medya hesap bilgileri vb.), İletişim Bilgisi (e-mail adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, adres, fatura adresi, fatura bilgileri), Üyeler İşlem Bilgileri (talep ve talimatlar, satın aldığı ürün /abonelik bilgileri vb.), Şirketimiz ve ilgili tarafların teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak amacıyla işlenen kişisel veriler (örn. kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen işlem ile o kişiyi eşleştirmeye ve kişinin o işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren Internet sitesi giriş şifre ve parola gibi bilgiler), Şirketimizin ticari, teknik ve idari risklerini yönetebilmek için işlenen kişisel veriler (örn. IP adresi, Mac ID vb. kayıtlar) ve ödemeye ilişkin finansal bilgiler kişisel veri kapsamında işlenmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Sebebi:

Cumulus tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Cumulus tarafından sunulan ürünlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Cumulus’un ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Cumulus’un ve Cumulus ile iş ilişki içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini, finans ve muhasebe işlerinin ve hukuk işlerinin takibi, insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi, Kurum ve üyeler güvenliğinin sağlanması, istatistiksel çalışmalar, imzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek, Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak, Kurum ile iş ilişkisinde bulunan gerçek/tüzel kişilerle irtibat sağlamak, yasal raporlamalar yapmak, ileride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü de dâhil olmak üzere KVKK’un 5. ve 6. Maddeleri çerçevesinde işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı:

Cumulus; kişisel verileri işleme sebebiyle sınırlı olmak üzere ve amacı gerçekleştirmeye yeterli bilgileri KVKK’un 8. ve 9. Maddeleri çerçevesinde Şirket yetkilileri, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.
Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle işlenen/toplanan kişisel veriler KVKK’un 5. ve 6. Maddeleri uyarınca, üyelere yönelik kampanyaların oluşturulması, Üyeler hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi, Cumulus’e ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve Üyeler ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, üyeler memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası, Cumulus’un sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması ile üyeler ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçları da dâhil olmak üzere genel anlamda Cumulus’un ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, Cumulus’un sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Üyelerin vereceği onayı doğrultusunda  işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel veriler, üyelerden elektronik ortamda ve yukarıda sayılan sebeplerle toplanmaktadır. İlgili mevzuatın ilgili kişiden açık rıza alınmaksızın işlenmesine (aktarımlar dâhil) imkân verdiği haller dışındaki her türlü kişisel veri işlemleri için izin alındığını ve izinsiz işlenme yapılmadığını belirtmek isteriz.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi
KVKK kapsamında kişisel verilerin saklanması için herhangi bir süre belirlenmemiş olmakla birlikte, genel ilkeler uyarınca kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi esastır. Şirketimiz, söz konusu ilkeye uygun bir şekilde saklama süreleri tespit etmek adına, her bir veri işleme süreci ile ilgili olarak yürürlükte bulunan mevzuatı ve sürecin amacını esas alarak bir değerlendirme yapmaktadır. Bu doğrultuda Şirketimiz, asgari olarak yasal yükümlülüklerinin gerektirdiği süre ile ve her halükârda ilgili zamanaşımı süreleri dolana kadar kişisel verileri saklamaktadır. Şirketimiz, bahsi geçen sürelerin sona ermesi durumu da dâhil olmak üzere herhangi bir süreç kapsamında ilgili kişisel verinin işleme amacının ortadan kalkması ile kişisel verileri Kanun’a uygun bir şekilde anonimleştirmekte, silmekte veya yok etmektedir. Kanun kapsamında anonimleştirme “Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi” şeklinde tanımlanmış olup Şirketimiz anonimleştirme faaliyetleri yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir.
Veri Sahibinin Hakları ve Hakların Kullanımı
KVKK 11. Madde uyarınca; veri sahibi, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; (a) kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (ç) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (d) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (e) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (f) verilerde düzeltme veya silinme/yok edilme hâlinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere durumun bildirilmesini isteme, (g) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (ğ) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Veri sahibi, KVKK’un uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak şahsen veya noter kanalıyla veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle Şirketimize iletmelidir. Şirketimiz başvuruda yer alan talepleri, talebin ulaştığı tarihten itibaren ve talebin niteliğine göre en kısa sürede, en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacak, yazılı olarak veya elektronik ortamda Veri sahibine bildirilecektir. Cumulus’nın taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.
Başvuru Adresleri:
Gazi Üniversitesi Teknoplaza C Blok No: 17 Gölbaşı- Ankara,
e-posta: info@cumulus.com.tr
İnternet Adresi: www.cumulus.com.tr
İNOVA AKADEMİ BİLİŞİM EĞİTİM HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş

Photoshop ile Görsel Tasarım - 301

PHO-301
Photoshop Öğrenelim!Resim ya da fotoğraflar üzerinde düzenleme yapmayı öğrenmek ister misin?
Bölüm Sayısı 14
Neler Öğreneceksin

Görseller üzerinde düzenlemeler yapabileceksin.Renk değiştirme, 3B Yazı yazma, kolaj etkinliği, ışık değiştirme ve doku kopyalama gibi birçok konuyu öğreneceksin.

İhtiyacın Olacak

GIMP ile Görsel Tasarım - 101

Eğitimin Amacı

Photoshop Öğrenelim!
Resim ya da fotoğraflar üzerinde düzenleme yapmayı öğrenmek ister misin?

Photoshop ile Görsel Tasarım-301 derslerinde giriş seviyesinden ileri seviyeye doğru zorlaşan etkinliklerle görüntü üzerinde değiştirme yapabilirsin. Bu işlemler renk değiştirme 3B yazı yazma, kolaj etkinliği, ışık değiştirme ya da doku kopyalama olarak sınıflandırılabilir.

Meraklılar Kazanır. 


Kullanılacak Malzemeler

Photoshop ile Görsel Tasarım - 301

Bu eğitimde sırasıyla neler öğreneceksin?

1

Photoshop’u Tanıyalım

Bu etkinlikte Photoshop’un ne olduğunu ve ne amaçla kullanıldığını öğreneceksin.Photoshop’u bilgisayarına kuracaksın.Photoshop arayüzünü tanıyacaksın.

2

Yüz Nakli Yapalım

Örnek İçeriği İncele

Bu etkinlikte pencereler arası işlem yapacaksın.Lasso Tool ile seçim yapmayı öğreneceksin.Select ve Edit menülerini kullanarak tasarım yapmayı öğreneceksin.

Örnek İçeriği İncele
3

Yaprağı Dekupe Edelim

Bu etkinlikte Pen Tool ile seçim yapmayı öğreneceksin. Seçtiğin alanı başka bir çalışma penceresine kopyalayacaksın.Seçtiğin alanı boyutlandırıp bir fotoğrafa yerleştireceksin.

4

Diş Beyazlatalım

Bu etkinlikte seçim araçlarından Quick Selection Tool ve Lasso Tool’u kullanacaksın.Maskeleme işlemi yapacaksın.Dişlere derinlik verme ve aydınlatma işlemi yapacaksın.

5

Yüz Pürüzlerini Giderelim

Bu etkinlikte Healing Brush Tool’u kullanarak piksel kopyalamayı öğreneceksin.Lasso Tool ile seçim yapmayı öğreneceksin.Gaussian Blur efekti yapmayı öğreneceksin.

6

Fotoğrafı Siyah Beyaza Çevirelim

Bu etkinlikte Gradient Map özelliği ile fotoğrafı siyah beyaz yapacaksın.Curves özelliğini kullanarak siyah beyaz renklerin yoğunluğunu ayarlayacaksın.Gradient Fiil ile Layer'ı siyah beyaz renklerle kaplayacaksın.

7

Duvara Işıklı Fotoğraf Baskısı Yapalım 1

Bu etkinlikte fotoğrafa Levels ayarları ile efekt vermeyi öğreneceksin. Elliptical Marquee Tool özelliği ile şekil çizmeyi öğreneceksin.Gradient Fill özelliği ile şekle renk vermeyi öğreneceksin.Karıştırma seçenekleriyle fotoğrafa efekt vermeyi öğreneceksin.

8

Duvara Işıklı Fotoğraf Baskısı Yapalım 2

Bu etkinlikte Magic Wand Tool aracı ile seçim yapmayı öğreneceksin.Fotoğrafı Smart Object’e çevirmeyi öğreneceksin.Blending Options ile Layer stilini değiştirmeyi öğreneceksin.Filter Gallery ile Film Grain ayarlamaları yapmayı öğreneceksin.Karıştırma seçenekleriyle fotoğrafa efekt vermeyi öğreneceksin.

9

3D Yazı Yazalım 1

Bu etkinlikte 3B ayarlarını kontrol etmeyi öğreneceksin.Layer konumlarını değiştirmeyi öğreneceksin.Çalışma penceresine metin yazmayı ve metne stil vermeyi öğreneceksin.Move Tool özelliği ile çalışma penceresinde nesne taşımayı öğreneceksin.Rectangular Marquee Tool özelliği ile seçim yapmayı öğreneceksin.Move Tool özelliği ile çalışma penceresinde nesne taşımayı öğreneceksin.

10

3D Yazı Yazalım 2

Bu etkinlikte Layer'ları 3B ortama taşıyacaksın.Metnin kenarlarına eğim vereceksin.Metnin derinlik ayarlarını yapacaksın.Metni desenle kaplayacaksın.3B metni çalışma penceresinde konumlandıracaksın.Metnin ışık ve gölge ayarlarını yapacaksın.Tasarımı çalışma penceresinde döndürmeyi öğreneceksin.3B tasarımın Render’ını almayı öğreneceksin.

11

Kolaj Çalışması Yapalım

Bu etkinlikte yeni bir fırça oluşturacaksın.Clipping Mask yapacaksın. Fırça ayarlarını yapacaksın.Layer Style penceresinden Layer'a stil vereceksin.

12

Animasyon Yapalım

Bu etkinlikte nesneyi boyutlandıracak ve konumlandıracaksın.Timeline paneli ile çalışacaksın.Çalışmayı GIF olarak dışarı aktaracaksın.

13

Logo Yapalım 1

Bu etkinlikte Paint Bucket Tool ile çalışma sayfasını renklendireceksin.Ellipse Tool ile şekil çizeceksin.Şekilleri renklendirecek ve çalışma penceresine hizalayacaksın.

14

Logo Yapalım 2

Bu etkinlikte şeklin kenar çizgisini kalınlaştıracaksın.Layers panelini kullanarak maske yapacaksın.Horizontal Type Tool’u kullanarak metin yazacaksın.Layer Style penceresini kullanarak metne efektler vereceksin.Quick Selection Tool’u kullanarak seçim yapacaksın.Seçimi tersine çevirecek ve seçimi başka bir Layer'a taşıyacaksın.

Öğrensen İyi Olur

Bu içeriği öğrenmeye başlamadan önce aşağıdaki içerikleri öğrenmeni tavsiye ederiz.