3 Gün Ücretsiz Dene

GİRİŞ YAP

ŞİFREMİ UNUTTUM

Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR BİLGİLENDİRME

www.cumulus.com.tr adresinde faaliyet sürdüren İNOVA AKADEMİ BİLİŞİM EĞİTİM HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, üyelere ilişkin kişisel veriler bakımından “veri sorumlusu” sıfatına sahiptir. KVKK uyarınca üyelerin “CUMULUS” tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgilendirilmesi amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

İşlenen Kişisel Veriler:

Üyelere ait; Kimlik Bilgisi (ad-soyad, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, cinsiyet, T.C. Kimlik numarası, sosyal medya hesap bilgileri vb.), İletişim Bilgisi (e-mail adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, adres, fatura adresi, fatura bilgileri), Üyeler İşlem Bilgileri (talep ve talimatlar, satın aldığı ürün /abonelik bilgileri vb.), Şirketimiz ve ilgili tarafların teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak amacıyla işlenen kişisel veriler (örn. kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen işlem ile o kişiyi eşleştirmeye ve kişinin o işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren Internet sitesi giriş şifre ve parola gibi bilgiler), Şirketimizin ticari, teknik ve idari risklerini yönetebilmek için işlenen kişisel veriler (örn. IP adresi, Mac ID vb. kayıtlar) ve ödemeye ilişkin finansal bilgiler kişisel veri kapsamında işlenmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Sebebi:

Cumulus tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Cumulus tarafından sunulan ürünlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Cumulus’un ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Cumulus’un ve Cumulus ile iş ilişki içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini, finans ve muhasebe işlerinin ve hukuk işlerinin takibi, insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi, Kurum ve üyeler güvenliğinin sağlanması, istatistiksel çalışmalar, imzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek, Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak, Kurum ile iş ilişkisinde bulunan gerçek/tüzel kişilerle irtibat sağlamak, yasal raporlamalar yapmak, ileride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü de dâhil olmak üzere KVKK’un 5. ve 6. Maddeleri çerçevesinde işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı:

Cumulus; kişisel verileri işleme sebebiyle sınırlı olmak üzere ve amacı gerçekleştirmeye yeterli bilgileri KVKK’un 8. ve 9. Maddeleri çerçevesinde Şirket yetkilileri, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.
Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle işlenen/toplanan kişisel veriler KVKK’un 5. ve 6. Maddeleri uyarınca, üyelere yönelik kampanyaların oluşturulması, Üyeler hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi, Cumulus’e ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve Üyeler ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, üyeler memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası, Cumulus’un sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması ile üyeler ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçları da dâhil olmak üzere genel anlamda Cumulus’un ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, Cumulus’un sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Üyelerin vereceği onayı doğrultusunda  işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel veriler, üyelerden elektronik ortamda ve yukarıda sayılan sebeplerle toplanmaktadır. İlgili mevzuatın ilgili kişiden açık rıza alınmaksızın işlenmesine (aktarımlar dâhil) imkân verdiği haller dışındaki her türlü kişisel veri işlemleri için izin alındığını ve izinsiz işlenme yapılmadığını belirtmek isteriz.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi
KVKK kapsamında kişisel verilerin saklanması için herhangi bir süre belirlenmemiş olmakla birlikte, genel ilkeler uyarınca kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi esastır. Şirketimiz, söz konusu ilkeye uygun bir şekilde saklama süreleri tespit etmek adına, her bir veri işleme süreci ile ilgili olarak yürürlükte bulunan mevzuatı ve sürecin amacını esas alarak bir değerlendirme yapmaktadır. Bu doğrultuda Şirketimiz, asgari olarak yasal yükümlülüklerinin gerektirdiği süre ile ve her halükârda ilgili zamanaşımı süreleri dolana kadar kişisel verileri saklamaktadır. Şirketimiz, bahsi geçen sürelerin sona ermesi durumu da dâhil olmak üzere herhangi bir süreç kapsamında ilgili kişisel verinin işleme amacının ortadan kalkması ile kişisel verileri Kanun’a uygun bir şekilde anonimleştirmekte, silmekte veya yok etmektedir. Kanun kapsamında anonimleştirme “Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi” şeklinde tanımlanmış olup Şirketimiz anonimleştirme faaliyetleri yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir.
Veri Sahibinin Hakları ve Hakların Kullanımı
KVKK 11. Madde uyarınca; veri sahibi, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; (a) kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (ç) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (d) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (e) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (f) verilerde düzeltme veya silinme/yok edilme hâlinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere durumun bildirilmesini isteme, (g) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (ğ) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Veri sahibi, KVKK’un uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak şahsen veya noter kanalıyla veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle Şirketimize iletmelidir. Şirketimiz başvuruda yer alan talepleri, talebin ulaştığı tarihten itibaren ve talebin niteliğine göre en kısa sürede, en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacak, yazılı olarak veya elektronik ortamda Veri sahibine bildirilecektir. Cumulus’nın taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.
Başvuru Adresleri:
Gazi Üniversitesi Teknoplaza C Blok No: 17 Gölbaşı- Ankara,
e-posta: info@cumulus.com.tr
İnternet Adresi: www.cumulus.com.tr
İNOVA AKADEMİ BİLİŞİM EĞİTİM HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş

Raspberry Pi ile IoT - 301

IOT-301
Raspberry Pi ile Nesnelerin İnterneti! Adım adım Raspberry Pi 3’ü Python ile kodlamanın temellerini keşfedeceksin.
Bölüm Sayısı 10
Neler Öğreneceksin

İki fiziksel nesnenin birbiri ile veri haberleşmesini sağlayacaksın.Raspbery Pi üzerindeki Bluetooth sensörü ile akıllı telefonlar arasında bağlantı kuracaksın.MIT App Inventor programı ile geliştirdiğin mobil uygulamalar yardımıyla cihazları uzaktan yönetebileceksin.

İhtiyacın Olacak

Raspberry Pi ile Akıllı Cihaz Tasarımı - 301

Raspberry Pi ile Akıllı Cihaz Tasarımı - 302

Eğitimin Amacı

Raspberry Pi ile Nesnelerin İnterneti! Adım adım Raspberry Pi 3’ü Python ile kodlamanın temellerini keşfedeceksin. Raspberry Pi ile IoT - 301 dersinde; Raspberry Pi ile Bluetooth’un kullanımından, App Inventor ile Python etkileşimine birçok temel bilgi ve beceriyi görsel içeriklerle desteklenmiş olarak bulabilirsin. Raspberry Pi ile IoT-301 dersini tamamlayarak basit düzeyde Bluetooth yardımıyla telefon kontrollü IoT çalışmalarının nasıl gerçekleştiğini öğrenebilirsin. Meraklılar Kazanır.


Kullanılacak Malzemeler

 • Raspberry Pi 3 (1 adet)
 • Android İşletim Sistemine Sahip Telefon (1 adet)
 • Orta Boy Breadboard (1 adet)
 • 5mm Kırmızı LED (1 adet)
 • RGB LED (Ortak Katot) (1 adet)
 • SG90 Tower Pro Servo Motor (1 adet)
 • DHT11 Sıcaklık ve Nem Sensörü (1 adet)
 • HC-SR501 PIR Hareket Sensörü (1 adet)
 • Aktif Buzzer (1 adet)
 • 1K Direnç (2 adet)
 • HC SR04 Mesafe Sensörü (1 adet)
 • Ultrasonic Servo Motor Tutucu (1 adet)
 • Çift Taraflı Bant (1 adet)
 • MPU6050 6 Eksenli İvme ve Gyro Sensörü (1 adet)
 • Manyetik Kapı Sensörü (1 adet)
 • RF522 RFID Okuyucu, Kart ve Anahtarlık (1 adet)

Raspberry Pi ile IoT - 301

Bu eğitimde sırasıyla neler öğreneceksin?

1

Kablosuz İletişim

Bu etkinlikte Python ile Bluetooth kullanımını öğreneceksin. "Nesnelerin interneti" kavramını tanıyacaksın.

2

App Inventor ile LED Kontrolü

Örnek İçeriği İncele

Bu etkinlikte Bluetooth ile Appinventor uygulaması geliştireceksin. Raspberry kullanarak LED yakmayı öğreneceksin.

Örnek İçeriği İncele
3

App Inventor ile RGB LED Kontrolü

Bu etkinlikte Bluetooth ile Appinventor uygulaması geliştireceksin. Raspberry kullanarak RGB LED yakmayı öğreneceksin.

4

App Inventor ile Servo Motor Kontrolü

Bu etkinlikte Servo motoru, Appinventor'da geliştirdiğin uygulama ile kontrol edeceksin. Raspberry'de Python kullanarak Servo motorun kodlarını yazacaksın.

5

App Inventor ile DHT11 Kontrolü

Bu etkinlikte DHT11 ısı nem sensör kullanarak ortamın ısısını ölçeceğin bir devre kuracaksın. Kurduğun devrenin kodlarını Raspberry'de Python kullanarak yazacak ve Appinventor'da geliştirdiğin uygulama ile DHT11'i kontrol etmeyi öğreneceksin.

6

App Inventor ile Güvenlik Uygulaması

Bu etkinlikte PIR Sensör ve Buzzer kullanarak bir güvenlik sistemi kuracaksın. Kurduğun devrenin kodlarını Raspberry'de Python kullanarak yazacaksın. Güvenlik Sistemini Appinventorda geliştirdiğin uygulama ile Bluetooth yardımıyla kontrol edeceksin.

7

App Inventor ile Radar Sistemi Yapalım

Bu etkinlikte Servo motor ve mesafe sensörü kullanarak bir radar sistemi devresi kuracaksın. Kurduğun devrenin kodlarını Raspberry'de Python kullanarak yazacaksın. Appinventor ile geliştirdiğin uygulamayla, sistemi Bluetooth ile kontrol etmeyi öğreneceksin.

8

App Inventor ile Deprem Algılayıcı

Bu etkinlikte ivme sensörü kullanarak bir deprem algılayıcı devresi kuracaksın. Kurduğun devrenin kodlarını Raspberry ve Python kullanarak yazacaksın. Appinventor ile geliştirdiğin uygulama ile telefondan kontrol etmeyi öğreneceksin.

9

App Inventor ile Kapı Güvenlik Sistemi Yapalım

Bu etkinlikte manyetik kapı sensörü kullanarak kapı güvenlik sistemi devresi kuracaksın. Kurduğun devrenin kodlarını Raspberry'de Python kullanarak yazacaksın. Kurduğun sistemi Appinventor'da geliştirdiğin uygulama ile kontrol edeceksin.

10

App Inventor ile RFID Kullanalım

Bu etkinlikte RFID kart kullanarak bir devre kuracaksın. Kurduğun devrenin kodlarını Raspberry'de Python kullanarak yazacaksın. Kurduğun devrenin kontrolü için Appinventor'da geliştirdiğin uygulamayı kullanacaksın.

Öğrensen İyi Olur

Bu içeriği öğrenmeye başlamadan önce aşağıdaki içerikleri öğrenmeni tavsiye ederiz.