3 Gün Ücretsiz Dene

GİRİŞ YAP

ŞİFREMİ UNUTTUM

Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR BİLGİLENDİRME

www.cumulus.com.tr adresinde faaliyet sürdüren İNOVA AKADEMİ BİLİŞİM EĞİTİM HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, üyelere ilişkin kişisel veriler bakımından “veri sorumlusu” sıfatına sahiptir. KVKK uyarınca üyelerin “CUMULUS” tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgilendirilmesi amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

İşlenen Kişisel Veriler:

Üyelere ait; Kimlik Bilgisi (ad-soyad, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, cinsiyet, T.C. Kimlik numarası, sosyal medya hesap bilgileri vb.), İletişim Bilgisi (e-mail adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, adres, fatura adresi, fatura bilgileri), Üyeler İşlem Bilgileri (talep ve talimatlar, satın aldığı ürün /abonelik bilgileri vb.), Şirketimiz ve ilgili tarafların teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak amacıyla işlenen kişisel veriler (örn. kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen işlem ile o kişiyi eşleştirmeye ve kişinin o işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren Internet sitesi giriş şifre ve parola gibi bilgiler), Şirketimizin ticari, teknik ve idari risklerini yönetebilmek için işlenen kişisel veriler (örn. IP adresi, Mac ID vb. kayıtlar) ve ödemeye ilişkin finansal bilgiler kişisel veri kapsamında işlenmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Sebebi:

Cumulus tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Cumulus tarafından sunulan ürünlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Cumulus’un ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Cumulus’un ve Cumulus ile iş ilişki içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini, finans ve muhasebe işlerinin ve hukuk işlerinin takibi, insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi, Kurum ve üyeler güvenliğinin sağlanması, istatistiksel çalışmalar, imzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek, Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak, Kurum ile iş ilişkisinde bulunan gerçek/tüzel kişilerle irtibat sağlamak, yasal raporlamalar yapmak, ileride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü de dâhil olmak üzere KVKK’un 5. ve 6. Maddeleri çerçevesinde işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı:

Cumulus; kişisel verileri işleme sebebiyle sınırlı olmak üzere ve amacı gerçekleştirmeye yeterli bilgileri KVKK’un 8. ve 9. Maddeleri çerçevesinde Şirket yetkilileri, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.
Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle işlenen/toplanan kişisel veriler KVKK’un 5. ve 6. Maddeleri uyarınca, üyelere yönelik kampanyaların oluşturulması, Üyeler hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi, Cumulus’e ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve Üyeler ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, üyeler memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası, Cumulus’un sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması ile üyeler ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçları da dâhil olmak üzere genel anlamda Cumulus’un ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, Cumulus’un sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Üyelerin vereceği onayı doğrultusunda  işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel veriler, üyelerden elektronik ortamda ve yukarıda sayılan sebeplerle toplanmaktadır. İlgili mevzuatın ilgili kişiden açık rıza alınmaksızın işlenmesine (aktarımlar dâhil) imkân verdiği haller dışındaki her türlü kişisel veri işlemleri için izin alındığını ve izinsiz işlenme yapılmadığını belirtmek isteriz.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi
KVKK kapsamında kişisel verilerin saklanması için herhangi bir süre belirlenmemiş olmakla birlikte, genel ilkeler uyarınca kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi esastır. Şirketimiz, söz konusu ilkeye uygun bir şekilde saklama süreleri tespit etmek adına, her bir veri işleme süreci ile ilgili olarak yürürlükte bulunan mevzuatı ve sürecin amacını esas alarak bir değerlendirme yapmaktadır. Bu doğrultuda Şirketimiz, asgari olarak yasal yükümlülüklerinin gerektirdiği süre ile ve her halükârda ilgili zamanaşımı süreleri dolana kadar kişisel verileri saklamaktadır. Şirketimiz, bahsi geçen sürelerin sona ermesi durumu da dâhil olmak üzere herhangi bir süreç kapsamında ilgili kişisel verinin işleme amacının ortadan kalkması ile kişisel verileri Kanun’a uygun bir şekilde anonimleştirmekte, silmekte veya yok etmektedir. Kanun kapsamında anonimleştirme “Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi” şeklinde tanımlanmış olup Şirketimiz anonimleştirme faaliyetleri yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir.
Veri Sahibinin Hakları ve Hakların Kullanımı
KVKK 11. Madde uyarınca; veri sahibi, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; (a) kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (ç) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (d) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (e) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (f) verilerde düzeltme veya silinme/yok edilme hâlinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere durumun bildirilmesini isteme, (g) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (ğ) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Veri sahibi, KVKK’un uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak şahsen veya noter kanalıyla veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle Şirketimize iletmelidir. Şirketimiz başvuruda yer alan talepleri, talebin ulaştığı tarihten itibaren ve talebin niteliğine göre en kısa sürede, en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacak, yazılı olarak veya elektronik ortamda Veri sahibine bildirilecektir. Cumulus’nın taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.
Başvuru Adresleri:
Gazi Üniversitesi Teknoplaza C Blok No: 17 Gölbaşı- Ankara,
e-posta: info@cumulus.com.tr
İnternet Adresi: www.cumulus.com.tr
İNOVA AKADEMİ BİLİŞİM EĞİTİM HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş

Blender ile 3B Modelleme - 301

BLE-301
Blender ile 3B Modelleme Yapalım. 3D modelleme ve animasyon oluşturmaya hazır mısın? 
Bölüm Sayısı 9
Neler Öğreneceksin

Blender'ın temel menülerini inceleyecek; Import, Pan, Rotate, Zoom, Gizmo, eksen kısıtlama, izole etme gibi kavramları öğreneceksin. Knife, Loop Cut, Inset, Extrude, Bevel, Copy gibi komutları öğreneceksin.Modifier ekleme, Subdivision Surface Modelleme, UV Map açma, Matcap, Materyal oluşturma, sahneye ışık ve kamera koyup render alma gibi sistemleri öğreneceksin. 

İhtiyacın Olacak

Tinkercad ile 3B Tasarım - 101

Tinkercad ile 3B Tasarım - 102

Tinkercad ile 3B Tasarım - 201

Tinkercad ile 3B Tasarım - 202

SolidWorksKids ile 3B Tasarım - 201

SketchUp ile 3B Tasarım - 301

SketchUp ile 3B Tasarım - 302

Eğitimin Amacı

Blender ile 3B Modelleme Yapalım. 

3D modelleme ve animasyon oluşturmaya hazır mısın? 


Bu derste; Blender 2.8 sürümü ve sonrası için ayrıntılı olarak katı ve organik modelleme teknikleri başta olmak üzere, modellerde performansı arttırmaya yönelik optimizasyon, animasyon, UV map hazırlama, materyal (doku) kaplama, sculpting, rigging ve render alma konularını bulacaksın. Blender'ı bilgisayara kurup, temel menüleri inceleyecek; Import, Pan, Rotate, Zoom, Gizmo, eksen kısıtlama, izole etme gibi kavramları ve Knife, Loop Cut, Inset, Extrude, Bevel, Copy gibi komutları ve modifier ekleme, Subdivision Surface Modelleme, UV Map açma, Matcap, Materyal oluşturma, sahneye ışık ve kamera koyup render alma gibi birçok tekniği keşfedeceksin. 


Kullanılacak Malzemeler

Blender ile 3B Modelleme - 301

Bu eğitimde sırasıyla neler öğreneceksin?

1

Blender Nedir?

Bu etkinlikte Blender’ın ne olduğu ve Blender ile yapabileceğin tasarım süreçlerine ait terimleri öğreneceksin.Blender'ı hangi alanlarda kullanabileceğini ve bu konuda yapılmış bazı örnekleri göreceksin.

2

Blender Kurulumunu Yapalım

Bu etkinlikte Blender'ın resmi sitesinden Blender'ı indirip, kuracaksın.Blender'da bazı başlangıç temel ayarları yapacaksın.

3

Blender Arayüzünü Tanıyalım

Örnek İçeriği İncele

Bu etkinlikte Blender arayüzündeki temel menüleri öğrenecek ve dosya ekleyeceksin.Farklı eksenlerde viewport görünümlerini, pan, rotate, zoom, gizmo kavramlarını öğreneceksin.

Örnek İçeriği İncele
4

Transformasyon ve Seçim Araçlarını Tanıyalım

Bu etkinlikte obje modunda transformasyon araçlarını ve eksen kısıtlamayı, sahneye obje eklemeyi ve obje modunda seçim seçeneklerini öğreneceksin.

5

Temel Sahne Oluşturmayı Öğrenelim

Bu etkinlikte "import" komutuyla Blender'a alınan objeleri sahnede düzenlemeyi, obje modunda objeyi kopyalamayı ve sahnede izole etmeyi öğreneceksin.Edit mode’da vertex, edge, face selection mode’da loop ve ring selection komutlarını öğreneceksin.

6

Temel Modelleme Komutlarını Öğrenelim

Bu etkinlikte edit mode’da knife, loop cut, inset, extrude ve bevel komutlarını öğreneceksin.

7

Temel Modelleme Araçlarıyla Komidin Oluşturalım

Bu etkinlikte temel modelleme komutları kullanılarak en baştan bir model oluşturmayı, object altında alt-obje oluşturmayı öğreneceksin.Gerektiğinde objeden ayırmayı ve modele gerçekçilik katacak ayrıntılar eklemeyi öğreneceksin.

8

Kupa Modelleyelim

Bu etkinlikte objeye modifier eklemeyi ve subdivision surface modelling tekniğini öğreneceksin.Ayrıca modellediğin obje üzerinde matcap materyallerini kullanacaksın.

9

Materyal Bilgisi ile Sahneyi Hazırlayıp Render Alalım

Bu etkinlikte shader editor’de materyal hazırlamayı, blender’da akıllı uv map açma komutlarını öğrenip, sahneye ışık ve kamera koyup, render alacaksın.

Öğrensen İyi Olur

Bu içeriği öğrenmeye başlamadan önce aşağıdaki içerikleri öğrenmeni tavsiye ederiz.

Tinkercad ile 3B Tasarım - 101
Tinkercad ile 3B Tasarımlar Hazırlayalım!Temel şekilleri kullanarak hayal ettiğin her şeyi 3B tasarlayıp, bu tasarımları 3B baskı cihazından üretmeyi öğrenebilirsin.