3 Gün Ücretsiz Dene

GİRİŞ YAP

ŞİFREMİ UNUTTUM

Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR BİLGİLENDİRME

www.cumulus.com.tr adresinde faaliyet sürdüren İNOVA AKADEMİ BİLİŞİM EĞİTİM HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, üyelere ilişkin kişisel veriler bakımından “veri sorumlusu” sıfatına sahiptir. KVKK uyarınca üyelerin “CUMULUS” tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgilendirilmesi amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

İşlenen Kişisel Veriler:

Üyelere ait; Kimlik Bilgisi (ad-soyad, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, cinsiyet, T.C. Kimlik numarası, sosyal medya hesap bilgileri vb.), İletişim Bilgisi (e-mail adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, adres, fatura adresi, fatura bilgileri), Üyeler İşlem Bilgileri (talep ve talimatlar, satın aldığı ürün /abonelik bilgileri vb.), Şirketimiz ve ilgili tarafların teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak amacıyla işlenen kişisel veriler (örn. kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen işlem ile o kişiyi eşleştirmeye ve kişinin o işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren Internet sitesi giriş şifre ve parola gibi bilgiler), Şirketimizin ticari, teknik ve idari risklerini yönetebilmek için işlenen kişisel veriler (örn. IP adresi, Mac ID vb. kayıtlar) ve ödemeye ilişkin finansal bilgiler kişisel veri kapsamında işlenmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Sebebi:

Cumulus tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Cumulus tarafından sunulan ürünlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Cumulus’un ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Cumulus’un ve Cumulus ile iş ilişki içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini, finans ve muhasebe işlerinin ve hukuk işlerinin takibi, insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi, Kurum ve üyeler güvenliğinin sağlanması, istatistiksel çalışmalar, imzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek, Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak, Kurum ile iş ilişkisinde bulunan gerçek/tüzel kişilerle irtibat sağlamak, yasal raporlamalar yapmak, ileride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü de dâhil olmak üzere KVKK’un 5. ve 6. Maddeleri çerçevesinde işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı:

Cumulus; kişisel verileri işleme sebebiyle sınırlı olmak üzere ve amacı gerçekleştirmeye yeterli bilgileri KVKK’un 8. ve 9. Maddeleri çerçevesinde Şirket yetkilileri, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.
Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle işlenen/toplanan kişisel veriler KVKK’un 5. ve 6. Maddeleri uyarınca, üyelere yönelik kampanyaların oluşturulması, Üyeler hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi, Cumulus’e ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve Üyeler ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, üyeler memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası, Cumulus’un sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması ile üyeler ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçları da dâhil olmak üzere genel anlamda Cumulus’un ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, Cumulus’un sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Üyelerin vereceği onayı doğrultusunda  işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel veriler, üyelerden elektronik ortamda ve yukarıda sayılan sebeplerle toplanmaktadır. İlgili mevzuatın ilgili kişiden açık rıza alınmaksızın işlenmesine (aktarımlar dâhil) imkân verdiği haller dışındaki her türlü kişisel veri işlemleri için izin alındığını ve izinsiz işlenme yapılmadığını belirtmek isteriz.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi
KVKK kapsamında kişisel verilerin saklanması için herhangi bir süre belirlenmemiş olmakla birlikte, genel ilkeler uyarınca kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi esastır. Şirketimiz, söz konusu ilkeye uygun bir şekilde saklama süreleri tespit etmek adına, her bir veri işleme süreci ile ilgili olarak yürürlükte bulunan mevzuatı ve sürecin amacını esas alarak bir değerlendirme yapmaktadır. Bu doğrultuda Şirketimiz, asgari olarak yasal yükümlülüklerinin gerektirdiği süre ile ve her halükârda ilgili zamanaşımı süreleri dolana kadar kişisel verileri saklamaktadır. Şirketimiz, bahsi geçen sürelerin sona ermesi durumu da dâhil olmak üzere herhangi bir süreç kapsamında ilgili kişisel verinin işleme amacının ortadan kalkması ile kişisel verileri Kanun’a uygun bir şekilde anonimleştirmekte, silmekte veya yok etmektedir. Kanun kapsamında anonimleştirme “Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi” şeklinde tanımlanmış olup Şirketimiz anonimleştirme faaliyetleri yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir.
Veri Sahibinin Hakları ve Hakların Kullanımı
KVKK 11. Madde uyarınca; veri sahibi, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; (a) kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (ç) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (d) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (e) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (f) verilerde düzeltme veya silinme/yok edilme hâlinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere durumun bildirilmesini isteme, (g) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (ğ) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Veri sahibi, KVKK’un uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak şahsen veya noter kanalıyla veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle Şirketimize iletmelidir. Şirketimiz başvuruda yer alan talepleri, talebin ulaştığı tarihten itibaren ve talebin niteliğine göre en kısa sürede, en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacak, yazılı olarak veya elektronik ortamda Veri sahibine bildirilecektir. Cumulus’nın taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.
Başvuru Adresleri:
Gazi Üniversitesi Teknoplaza C Blok No: 17 Gölbaşı- Ankara,
e-posta: info@cumulus.com.tr
İnternet Adresi: www.cumulus.com.tr
İNOVA AKADEMİ BİLİŞİM EĞİTİM HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş

MESAFELİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşmenin konusu, ÜYE’nin SATICI’ya ait https://www.cumulus.com.tr  internet sitesi üzerinde sunulan hizmetleri, uygulamaları ve tüm diğer dijital içerikleri kullanılması ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. İşbu sözleşmede, üyelik hakkı nedeniyle internet sitesindeki dijital içerikler üzerinde verilen online bilişim ve sanat çevrimiçi eğitimleri, üyelerce üretilen eserlerin sitede paylaşım hak ve yetkileri “ÜRÜN” olarak ifade edilmektedir. Üye, Satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, üyeliğe konu hizmetin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında üyelik talebinde bulunduğunu kabul ve beyan eder.
Satıcı, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler Cumulus’a üye olamaz. Satıcı, Üyenin sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Üyenin yaşını yanlış yazmasından dolayı satıcıya hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyecektir.
“Üye” olmak isteyen kullanıcıların, sitede yer alan üyelik formunu doldurması, kimlik bilgilerini vermesi, işbu Sözleşme'yi İNTERNET SİTESİ'nde onaylaması, üyelik bedelini ödemesi gereklidir.
MADDE 1 – TARAFLAR

SATICI :
Şirket Unvanı      : İnova Akademi Bilişim Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Mersis No           : 0478055574500011
Adres                  : Gazi Üniversitesi Tekno Plaza C Blok No:17 Gölbaşı/ANKARA
e-posta adresi    : info@cumulus.com.tr
İnternet Adresi    : https://www.cumulus.com

ÜYE (TÜKETİCİ)     
Adı Soyadı              :
Adres                      :
Tel ve Faks             :
E-Posta                   :

EK KULLANICI 1    
Adı Soyadı              :
E-Posta                   :

EK KULLANICI 2    
Adı Soyadı              :
E-Posta                   :

EK KULLANICI 3    
Adı Soyadı              :
E-Posta                   :

MADDE 2: ÜYE'NİN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
ÜYE, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme'nin ÜYE tarafından İNTERNET SİTESİ'nde kabulü ile kurulmasından ve gerek üyelik, gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce İNTERNET SİTESİ'nin ilgili sayfaları-kısımlarındaki tüm genel-özel açıklamaları görerek ve inceleyerek bilgilendiğini teyiden kabul eder.

 • SATICI'nın unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,
 • Üyeliğe konu sitenin ve verilen hizmetlerin (Ürün) temel nitelikleri,
 •  Üyelik işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler,
 • SATICI tarafından uygulanan ÜYE bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve ÜYE'ye elektronik iletişim kuralları ile ÜYE'nin bu hususlarda SATICI'ya verdiği izinler, ÜYE'nin kanuni hakları, SATICI'nın hakları ve tarafların haklarını kullanım usulleri, 
 • Sözleşme konusu Ürün(ler) için SATICI tarafından kabul edilen ödeme yöntem-araçları ile Ürünler'in temel özellik-nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı, 
 • Ürünler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme'nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda tarafların taahhüt-sorumlulukları, 
 • ÜYE'nin cayma hakkına ve hakkın kullanımına dair bilgilendirilme,
 • Cayma hakkının bulunduğu durumlarda (diğer ilgili hallerde) Ürünleri SATICI'ya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar (iade yolları ve Ürün bedelinin iadesi dahil),
 • Sözleşme ÜYE tarafından İNTERNET SİTESİ'nde onaylanarak kurulduktan sonra ÜYE'ye elektronik posta ile gönderildiğinden ÜYE tarafından istenen süre ile saklanıp buradan erişilebileceği, SATICI'nın da on yıl süre ile nezdinde saklayabileceği,
 • Gizlilik, kişisel veriler ve elektronik ticari iletişimler hakkında işlem-uygulamalar,
 • Uyuşmazlık hallerinde ÜYE'nın SATICI'ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını 6502 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Üye Mahkemeleri'ne yapabileceği.

MADDE 3- SÖZLEŞME TARİHİ
Sözleşme tarihi, Üye tarafından üyelik bedelinin ödendiği tarihtir.

MADDE 4- SÖZLEŞME KONUSU, FİYAT, ÖDEME VE TESLİMAT
Sözleşmenin konusu; Üyenin, üyelik bedeli karşılığı https://www.cumulus.com.tr  internet sitesi üzerinde sunulan ve üyelik türüne göre Satıcı tarafından belirlenen online bilişim ve/veya sanat çevrimiçi eğitim içeriklerine erişimin sağlanması ile üyelik hakkı nedeniyle internet sitesindeki dijital içerikler üzerinde verilen tüm hak ve yetkilerdir.
Aşağıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu Üye kabul eder.


ÜRÜN:

BİRİM FİYAT:

ADET:

TOPLAM :

………………

……………………

…………..

……………….

ÖDEME TOPLAMI

……………..

TESLİMAT BİLGİLERİ:

Adı Soyadı :

 

E-Posta:

 

FATURA BİLGİLERİ:

Adı,Soyadı:

 

Adres:

 

Telefon:

 

E-Posta:

 


4.1.Üyelik Talebi / Ödeme Prosedürü

Cumulus üyelik modelinde abonelik yıllık olarak yapılır. Yıllık abonelik bedeli peşin veya aylık eşit taksitler halinde 12 taksitte ödenebilir. Peşin ve taksitli ödemelerde üyelik ücretleri aşağıdaki gibidir.

Kredi kartından tek çekim peşin ödemede;

 • 1 kullanıcılı yıllık üyelik 349 TL

 • 4 kullanıcılı yıllık üyelik 499 TL’dir. 

Kredi kartından aylık eşit taksitler halinde 12 aylık taksitli ödemede;

 • 1 kullanıcılı yıllık üyelik aylık 34,9 TL

 • 4 kullanıcılı yıllık üyelik aylık 49,9 TL.

Alışveriş sepetine eklenen üyelik paketinin üyenin seçimine göre peşin veya aylık taksitler halinde bir yıllık KDV dahil TL tutarı Üye tarafından onaylandıktan sonra, aracı şirket vasıtasıyla, ilgili banka kartının posu üzerinden işleme alınır.

Yıllık abonelik bedelinin aylık taksitler halinde ödendiği aboneliklerde, aylık taksit tutarı üyelik iptaline dek, her ayın aynı günü, herhangi bir talimat / talep gerekmeksizin üyenin bildirdiği kredi kartından, aracı şirket vasıtasıyla, otomatik çekilir.

Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler Üyeye sözleşmede belirttiği telefon/faks/e-mail yollarından biri veya birkaçı kullanılmak sureti ile bildirilir. Gerekirse Üyeden bankası ile görüşmesi istenebilir. Üyelik talebinin işleme alınma zamanı, Üyelik talebinde bulunulduğu an değil, kredi kartı hesabından yıllık abonelik bedelinin; tek çekim şeklinde tamamının veya aylık taksitler halinde ödendiği seçenekte ilk taksitinin tahsil edildiği andır.

 

Üyeliğin onaylanıp aktivasyon mailinin tesliminden sonra Üye’ye ait kredi kartının Üye’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Satıcı Üye’yi bilgilendirerek siteye erişimi kapatır.

Üye kredi kartı ile ödeme yaptığından, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ÜYE arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2.Teslim
Kullanıcı e-posta, ad soyad, şifre bilgileriyle birlikte fatura detayları ve kart bilgilerini kullanarak üyelik işlemini yapar. Üyelik işleminden sonra, üyenin e-posta adresine aktivasyon maili gönderilir. Üye, kendisine mailde gönderilen linki tıklayarak üyeliğini aktifleştirir ve ürüne erişimini sağlar. Üyenin e-posta adresine aktivasyon maili gönderilmesi suretiyle teslimat yapılmış olur.

24 saat içinde aktivasyon maili ulaşmadıysa durum müşteri hizmetlerine info@cumulus.com.tr  e-mail adresi kullanılmak sureti ile derhal bildirilmelidir.
Üyenin e-posta adres bilgilerindeki yanlışlık ve/veya Üye nezdinde oluşan teknik sorunlardan doğabilecek gecikmeden yahut teslim engelinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

Üyenin, kendisine aktivasyon maili gönderilmeden önce, kendi seçimine göre yıllık abonelik bedelini; tek çekim şeklinde tamamını veya aylık taksitler halinde ödeme seçeneğinde ilk taksitini ödemiş olması gerekir. Üyelik bedeli ödenmediği, takdirde Satıcı, tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve aktivasyon maili göndermeyebilir.

Aktivasyon maili gönderilmesi sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun Ürün bedelini Satıcıya ödememesi ya da ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, Satıcı Üye’yi bilgilendirerek siteye erişimi kapatır.

Aktivasyon mailinin normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (deprem gibi) nedeni ile yasal azami 24 saat süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, Satıcı teslimat ile ilgili olarak Üye’yi bilgilendirir. Bu durumda Üye üyelik talebini iptal edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir.

MADDE 5- CAYMA HAKKI

5.1.Mevcut mevzuat uyarınca genel olarak Tüketicinin ürünü teslim aldığı tarihten itibaren ondört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin siparişten-Sözleşme'den cayma hakkı vardır. Ancak şu mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, kanunen cayma hakkı yoktur :

a) Üye'nin özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar (üzerinde değişiklik/ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler, ALICI siparişine istinaden yurt içinden veya dışından ithal/temin edilen özel Ürünler dahil)

b) Teslimden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar

c) Ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış kitap, CD, DVD, ses ve görüntü kayıtları, yazılımlar vb. digital içerikli her türlü ürünler ile bilgisayar sarf malzemeleri,

d) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler

e) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar

f) Cayma süresi içinde ÜYE onayı ile ifasına başlanan hizmetler ( İşbu Sözleşme bakımından gönderilen aktivasyon  MAİLİNİN KULLANILMASI SURETİYLE ÜYELİĞİN AKTİFLEŞTİRİLMESİ ve ÜYELİK HİZMETİNİN VERİLMEYE BAŞLAMASI HİZMET İFASINA BAŞLANDIĞINI GÖSTERİR. Cayma hakkının kullanılabilmesi için; satın alınan eğitimin üyelik aktifleştirilerek görüntülenmemiş olması gerekir.)

g) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetler ile ALICI'nın ticari/mesleki amaçla satın alma yaptığı haller.
5.2.Cayma hakkı bulunan hallerde ÜYE'nın cayma hakkını kullandığına dair açık bir bildirimi yasal 14 günlük süre içinde Satıcı’ya yöneltmiş (yukarıda belirtilen iletişim adreslerine yazılı iletmiş) olması yeterlidir.
Kanunen cayma hakkı öngörülmemiş hallerde cayma hakkından faydalanılamayacağı gibi bu hakkın usulüne uygun veya zamanında kullanılmadığı durumlarda Üye cayma hakkını kaybeder. Bu durumda Üye, üyelik bedelini ödemekle sorumludur.
5.3.Cayma hususundaki açık bildirim Satıcı’nın iletişim adreslerine, mektup, elektronik posta gibi araçlar ile YAZILI OLARAK yapılabilir. Bu hakkın kullanılması halinde, anılan bildirimin yanı sıra (vergi mevzuatı uyarınca) fatura aslının iadesi ve Satıcı’ya iletilmesi (kurumların cayma hakkı kapsamında yapacakları iadelerini İADE FATURASI düzenleyerek yapmaları gerekir.) gerekmektedir. 
5.4.Yukarıda belirtilen gereklerin Üye tarafından süresinde ve usulünce yerine getirilmesi kaydı ile; cayma bildiriminin Satıcı’ya ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, üyelik bedeli,  satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde Üye'ye iade edilir ve İnternet Sitesi’ne erişimi sağlayan şifre kapatılır.
ÜYE'nin cayma süresi sonrasındaki kanuni hakları-sorumlulukları ile SATICI'nın ÜYE'den olan, akdi ve kanuni tahsil-mahsup hakları dahil hak ve yükümlülükleri ayrıca mevcut ve geçerlidir.
MADDE 6- ÜYELİK İPTALİ VE BEDEL İADESİ
6.1.Sözleşme-kanuna uygun caymalarda; üyelik bedelinin tamamı azami 14 gün içinde iade edilir.
6.2.Üyelik talebinin aktivasyon maili gönderilmeden önce iptali; info@cumulus.com.tr
adresindeki kullanıcı sayfasında Üyelik talebi iptal et butonunu kullanarak Üyelik talebi iptali yapılır. Bu şekilde üyelik talebinin iptal edilmesi halinde, kredi kartından çekim yapılmışsa ödeme işlemi iptal edilir, çekim yapılmamışsa kredi kartından çekim yapılmaz.
6.3. Üyeliğin aktifleştirilmesinden sonra İnternet sitesi üzerinde sunulan içeriklere Satıcı’dan kaynaklanan sebeplerle 30 gün süre ile erişimin mümkün olmadığı hâllerde veya ifanın imkansızlaşması durumunda, bakiye üyelik süresine isabet eden Ürün bedeli azami 14 gün içinde iade edilir. Bu durumda Üyenin Satıcıdan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır.
Üyelik bedelinin peşin ödendiği satışlarda; üyeliğin başladığı tarihten iptalin yapıldığı günün içinde bulunduğu ay dahil geçen süreye isabet eden üyelik bedeli kesildikten sonra kalan tutar satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde Üye'ye iade edilir ve İnternet Sitesi’ne erişimi sağlayan şifre kapatılır.
Üyelik bedelinin aylık taksitler halinde ödendiği satışlarda ise iptal talebi nedeniyle üyeye herhangi bir iade yapılmaz. İptali izleyen aylar için, kredi kartından yeniden çekim yapılmaz ve İnternet Sitesi’ne erişimi sağlayan şifre kapatılır.
6.4. İade, ÜYE'nin SATICI'ya Ürün bedeli tediyesinde kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde yapılır. Satıcı, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği Üyeye nakit para ile ödeme yapamaz. Satıcı, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, Satıcı ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda detayları belirtilen prosedür gereğince Banka Üyeye ödeme yapmaktadır.

Yukarıda sayılan haller dışında bedel iadesi yapılmaz.

MADDE 7- ÜYE'NIN TALEP- ŞİKAYET VE KANUNİ BAŞVURU YOLLARI - YETKİLİ YARGI MERCİLERİ
7.1. ÜYE Ürün ve üyelikle ilgili talep ve şikayetlerini, Sözleşme'nin giriş kısmındaki SATICI iletişim kanallarından ulaşarak, yazılı şekilde SATICI'ya bildirebilir.
7.2. Kanuni başvurma yolları ÜYE tarafından İNTERNET SİTESİ'nde görülen/onaylanan Ön Bilgilendirmelerde, keza İNTERNET SİTESİ'nin --ilgisine göre satış aşamaları veya genel-- bilgilendirme sayfaları/bölümlerinde yer almaktadırlar.
Sözleşme öncesi bilgilendirme/ cayma metni ile sözleşme ÜYE’nin bildirdiği e-posta (mail) adresine gönderildiklerinden, ÜYE söz konusu Bilgilendirmelere ve bu Sözleşme'ye, anılan maili cihazına kaydedip saklayarak her zaman ulaşabilir ve inceleyebilir. Öte yandan, SATICI nezdindeki sistemlerde on yıl süre ile muhafaza edilir.
7.3. Bu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) delil oluşturur; tarafların ilgili emredici yasal düzenlemelerden bu hususta doğan hakları geçerli ve saklıdır.
7.4. Bu Sözleşme'den doğabilecek uyuşmazlıklarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca yasa gereği her yıl belirlenen-ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevli-yetkilidir. ÜYE, bu çerçevede, kendisinin veya dilerse SATICI'nın yerleşim yerindeki (ikametgahındaki) Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri'ne başvurabilir. 

MADDE 8 – SİTENİN İŞLETİMİ
Teknik bakımlar ve güncellemeler nedeniyle yapılacak çalışmalar süresince Satıcı’nın vereceği hizmette geçici kesintiler gerçekleştirebilir. SATICI, anılan kesintileri internet sitesinde en az 24 saat önce bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı bakım ve güncelleme çalışmalarını teknik imkanlar el verdiği sürece Türkiye saati ile gece yarısı ile sabah saat 08:00 arasında yapmaya özen gösterecektir.
Satıcı İnternet Sitesi’ni, herhangi bir zamanda, sistemin çalışmasını 5 günden fazla olmayacak şekilde geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı SATICI’nın üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
SATICI, internet sitesinde paylaşıma açtığı eğitim içeriklerinde güncelleme, iyileştirme ve değişiklik yapma hakkına sahiptir.
SATICI, herhangi bir nedenle veya hiçbir neden olmaksızın, bildirimde bulunmaksızın ve Üye’ye veya başka birine karşı yükümlülük altına girmeksizin, tamamen kendi takdirine göre, üyelik hesabını kapatma, üye profilini ve Üye Tarafından Oluşturulan İçeriklerden herhangi birini silme ve sitenin tamamını veya herhangi bir bölümünün kullanılmasına kısıtlama getirme hakkını saklı tutar. SATICI ayrıca belirli IP adresleri veya Cihaz numaraları olan kullanıcıları engelleme ve Platforma erişimi önleme hakkını da saklı tutar.

MADDE 19 GÜVENLİK-GİZLİLİK, KİŞİSEL BİLGİLER, ELEKTRONİK İLETİŞİMLER
Kişisel verilerin işlenmesine dair bilgilendirme yazımızda belirtilen durumlar ve sebepler hariç olmak üzere; www.cumulus.com.tr şahsi bilgilerinizin üçüncü şahıs ve kurumlarla paylaşılmasına izin vermez, www.cumulus.com.tr ’ ye verdiğiniz şahsi bilgileriniz kiralanmaz, satılmaz ya da herhangi bir şahıs ya da kurumla hiçbir şekilde paylaşılmaz. Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileri, siteden alışveriş yapan  üyelerin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde www.cumulus.com.tr  veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmaz. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin www.cumulus.com.tr  ara yüzü üzerinden, aracı şirket vasıtasıyla, banka ve üyenin bilgisayarı arasında gerçekleşmesi sağlanır. “CUMULUS” tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkındaki aydınlatma metnine ulaşmak için tıklayınız.

Secure Sockets Layer (SSL) teknolojisi  www.cumulus.com.tr bilgilerinizin güvenliğini sağlama için Secure Sockets Layer (SSL) teknolojisi kullanmaktadır. SSL teknolojisi, üyelerin internet üzerinden yaptığı alışverişlerde şahsi bilgilerini şifreleyerek güvence altına almaktadır.

Standart güvenlik duvarları Standart güvenlik duvarları tarafından korunan www.cumulus.com.tr sunucuları üyelik bilgilerini güvenli tutmak ve diğer internet kullanıcılarından korumak amaçlı tasarlanmıştır. SSL Sertifikası ve standart güvenlik duvarları, birlikte çalışarak üyelerin şahsi bilgilerini koruma altına alır ve güvenliğini sağlar.
ÜYE tarafından İNTERNET SİTESİ'nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, SATICI tarafındaki sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ÜYE cihazından girildiğinden ÜYE tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ÜYE'ye aittir.

INTERNET SİTESİ'ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları SATICI'ya aittir.
SATICI yukarıdaki konularda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler SATICI tarafından INTERNET SİTESİ'nden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur. INTERNET SİTESİ'nden ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik-güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfi neticelerinden SATICI sorumlu değildir.

MADDE 10- FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI İLE İLGİLİ KURALLAR
10.1. İnternet Sitesi’nde yer alan markalar üzerindeki haklar ile Sitede verilen hizmetlerin ve yazılımların telif hakkı SATICI’ya ve/veya SATICI'ya lisans veren veya içerik sağlayan kişilere aittir.  Sitede yer alan tüm marka, yazılımlar  fikri mülkiyet hukuku kapsamında korunmakta olup, ÜYE erişimine sunulan yazılımlara ait kaynak kodunu oluşturmayacağını (disassemble); “ters mühendislik” (reverseengineer) işlemleri yapmayacağını; “tersine derleme” (reversecompile) işlemleri yapmayacağını veya bunları analiz etmeyeceğini, hiçbir şekilde çoğaltmayacağını, dağıtmayacağını, yayınlamayacağını, pazarlamayacağını, içeriği değiştirmeyeceğini,  üçüncü kişilere göndermeyeceğini, iletmeyeceğini veya satmayacağını kabul ve taahhüt eder.
Üyelik sözleşmesi, Üye’ye bireysel ve ticari amaç içermeyen kullanım hakkı vermektedir. Bu sebeple Üye, ürünü herhangi bir ticari amaçla kullanamaz, şifresini 3. kişilerle paylaşamaz.
10.2. Üyelik sözleşmesi Satıcı’nın Üye’ye fikri mülkiyet haklarının herhangi bir lisansını verdiği anlamına gelmemektedir.
10.3. Üye tarafından, ürünlerden yararlanmak suretiyle oluşturulan ve/veya siteye Üye tarafından yüklenmek suretiyle yayınlanan materyaller, bilgiler, veriler, fikirler, fotoğraflar, notlar, metin bilgileri, videolar, tasarımlar, grafikler, sesler ve diğer her türlü içerik “ Üye Tarafından Oluşturulan “  içeriklerdir.
Üye, sitede yayınladığı “Üye Tarafından Oluşturulan İçeriklerin” tüm haklarına sahip olduğunu taahhüt etmektedir. Üye tarafından yayınlanan içeriklerin telif, ticari marka, patent, ticari sır, gizlilik veya tanıtım hakları ya da diğer kişisel veya özel haklar dahil olmak üzere, başka birinin haklarını şu anda ve gelecekte ihlal etmemesinin ve/veya herhangi bir yasanın ihlalinin sorumluluğu üyeye aittir.
Üye; herhangi bir yasayı ihlal etmeyeceğini, yükümlülüğe neden olacak ya da yasadışı faaliyetleri teşvik etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Üye, kendisi tarafından oluşturulan ve yukarıda belirtilen niteliklerdeki içeriklerin yayınlamayacak, herhangi bir eylemde bulunmayacak veya siteyi kullanmayacaktır.
10.4. Satıcı, Üye Tarafından Oluşturulan İçerikleri önceden incelemez. Satıcı, söz konusu paylaşım açısından yalnızca pasif bir kanal olarak hareket etmektedir ve Üye Tarafından Oluşturulan İçerikler ya da kullanıcıların paylaşımları ile ilgili bir yükümlülük veya sorumluluk üstlenmemektedir. Satıcı, Üye Tarafından Oluşturulan herhangi bir İçeriği düzenleme, kaldırma veya yayınlamayı reddetme ya da üyelik hesabını herhangi bir nedenle kapatma hakkını saklı tutar.

10.5. Üye Tarafından Oluşturulan İçerikler gizli veya özel değildir. Üye bu sözleşmeyi onaylayarak, Satıcı’ya; herhangi bir ödeme yapmaksızın ve ismini belirtme zorunluluğu olmaksızın, tercüme etme, görüntüleme, çoğaltma, değiştirme, işleme, yayma, iletim, türev eserler yaratma, alt lisansını verme, dağıtma, devretme ve ticarileştirme hakkı dahil olmak üzere, Üye Tarafından Oluşturulan İçeriklerin şu anda var olan veya daha sonra geliştirilen herhangi bir şekilde veya ortamda, ticari, tanıtıcı veya başka bir şekildeki herhangi bir amaçla kullanmak üzere Satıcı'ya münhasır olmayan, iptal edilemez, dünya genelinde geçerli, devredilebilir, ücretsiz ve kalıcı hak verdiğini ve bu hakkı verme hakkına sahip olduğunu garanti ettiğini kabul etmektedir.
10.6. Üye, kendisi tarafından oluşturulan ve paylaşılan içeriklerin, kendisi tarafından kaldırıldıktan veya üyelik hesabı kapatıldıktan sonra bile sitede veya diğer sitelerde görünmeye devam edebileceğini, Satıcı’ya bu hakkı bila bedel verdiğini ve bu hakkı verme hakkına sahip olduğunu garanti ettiğini kabul etmektedir.

MADDE 11- MÜCBİR SEBEP
Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir.

MADDE 12- DİĞER HÜKÜMLER.  
SATICI yukarıdaki konularda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler SATICI tarafından INTERNET SİTESİ'nden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur.
ÜYE, işbu Sözleşme'de ve ayrılmaz parçasını oluşturan üyelik ön bilgilendirmelerinde yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Ürün/Ürün'lerin temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, SATICI ve satışa konu Ürün ile ilgili diğer tüm ön bilgiler-bilgilendirmeler ve cayma hakkı ile kişisel bilgiler-elektronik iletişim ve ödül puanları koşulları dahil bu Sözleşme'nin 4.5ve 6’ncı  maddelerinde yazılı bütün hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını İNTERNET SİTESİ'nde elektronik ortamda gördüğünü ve yine tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay-kabul-iznini vererek Üyelik talebinde bulunduğunu, işbu Sözleşme hükümlerini aynen kabul ettiğini kabul ve beyan eder.

Gerek söz konusu ön bilgilendirmeler, gerek bu Sözleşme, ÜYE'nın SATICI'ya bildirdiği yukarıdaki elektronik posta (mail) adresine de gönderilmekte, anılan elektronik postada siparişin alındığı teyidi sipariş özeti ile birlikte ayrıca yer almaktadır.

Satın Alınacak Ürünler
ÜYELİK MODELİ VE KULLANICI SAYISI  

 •  Ön Bilgilendirme Koşulları'nı ve Mesafeli Üyelik Sözleşmesi'ni okudum, onaylıyorum.
 • 3D Secure ekranlarına yönlendirileceksiniz.

Siparişi Onayla butonuna tıklayarak …FATURA TOPLAMI ….. TL tutarındaki ödemeyi onaylamayı kabul edeceksiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR BİLGİLENDİRME

www.cumulus.com.tr adresinde faaliyet sürdüren İNOVA AKADEMİ BİLİŞİM EĞİTİM HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, üyelere ilişkin kişisel veriler bakımından “veri sorumlusu” sıfatına sahiptir. KVKK uyarınca üyelerin “CUMULUS” tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgilendirilmesi amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

İşlenen Kişisel Veriler:

Üyelere ait; Kimlik Bilgisi (ad-soyad, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, cinsiyet, T.C. Kimlik numarası, sosyal medya hesap bilgileri vb.), İletişim Bilgisi (e-mail adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, adres, fatura adresi, fatura bilgileri), Üyeler İşlem Bilgileri (talep ve talimatlar, satın aldığı ürün /abonelik bilgileri vb.), Şirketimiz ve ilgili tarafların teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak amacıyla işlenen kişisel veriler (örn. kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen işlem ile o kişiyi eşleştirmeye ve kişinin o işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren Internet sitesi giriş şifre ve parola gibi bilgiler), Şirketimizin ticari, teknik ve idari risklerini yönetebilmek için işlenen kişisel veriler (örn. IP adresi, Mac ID vb. kayıtlar) ve ödemeye ilişkin finansal bilgiler kişisel veri kapsamında işlenmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Sebebi:

Cumulus tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Cumulus tarafından sunulan ürünlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Cumulus’un ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Cumulus’un ve Cumulus ile iş ilişki içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini, finans ve muhasebe işlerinin ve hukuk işlerinin takibi, insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi, Kurum ve üyeler güvenliğinin sağlanması, istatistiksel çalışmalar, imzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek, Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak, Kurum ile iş ilişkisinde bulunan gerçek/tüzel kişilerle irtibat sağlamak, yasal raporlamalar yapmak, ileride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü de dâhil olmak üzere KVKK’un 5. ve 6. Maddeleri çerçevesinde işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı:

Cumulus; kişisel verileri işleme sebebiyle sınırlı olmak üzere ve amacı gerçekleştirmeye yeterli bilgileri KVKK’un 8. ve 9. Maddeleri çerçevesinde Şirket yetkilileri, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.
Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle işlenen/toplanan kişisel veriler KVKK’un 5. ve 6. Maddeleri uyarınca, üyelere yönelik kampanyaların oluşturulması, Üyeler hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi, Cumulus’e ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve Üyeler ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, üyeler memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası, Cumulus’un sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması ile üyeler ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçları da dâhil olmak üzere genel anlamda Cumulus’un ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, Cumulus’un sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Üyelerin vereceği onayı doğrultusunda  işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel veriler, üyelerden elektronik ortamda ve yukarıda sayılan sebeplerle toplanmaktadır. İlgili mevzuatın ilgili kişiden açık rıza alınmaksızın işlenmesine (aktarımlar dâhil) imkân verdiği haller dışındaki her türlü kişisel veri işlemleri için izin alındığını ve izinsiz işlenme yapılmadığını belirtmek isteriz.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi
KVKK kapsamında kişisel verilerin saklanması için herhangi bir süre belirlenmemiş olmakla birlikte, genel ilkeler uyarınca kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi esastır. Şirketimiz, söz konusu ilkeye uygun bir şekilde saklama süreleri tespit etmek adına, her bir veri işleme süreci ile ilgili olarak yürürlükte bulunan mevzuatı ve sürecin amacını esas alarak bir değerlendirme yapmaktadır. Bu doğrultuda Şirketimiz, asgari olarak yasal yükümlülüklerinin gerektirdiği süre ile ve her halükârda ilgili zamanaşımı süreleri dolana kadar kişisel verileri saklamaktadır. Şirketimiz, bahsi geçen sürelerin sona ermesi durumu da dâhil olmak üzere herhangi bir süreç kapsamında ilgili kişisel verinin işleme amacının ortadan kalkması ile kişisel verileri Kanun’a uygun bir şekilde anonimleştirmekte, silmekte veya yok etmektedir. Kanun kapsamında anonimleştirme “Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi” şeklinde tanımlanmış olup Şirketimiz anonimleştirme faaliyetleri yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir.
Veri Sahibinin Hakları ve Hakların Kullanımı
KVKK 11. Madde uyarınca; veri sahibi, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; (a) kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (ç) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (d) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (e) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (f) verilerde düzeltme veya silinme/yok edilme hâlinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere durumun bildirilmesini isteme, (g) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (ğ) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Veri sahibi, KVKK’un uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak şahsen veya noter kanalıyla veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle Şirketimize iletmelidir. Şirketimiz başvuruda yer alan talepleri, talebin ulaştığı tarihten itibaren ve talebin niteliğine göre en kısa sürede, en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacak, yazılı olarak veya elektronik ortamda Veri sahibine bildirilecektir. Cumulus’nın taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.
Başvuru Adresleri:
Gazi Üniversitesi Teknoplaza C Blok No: 17 Gölbaşı- Ankara,
e-posta: iletisim@cumulus.com
İnternet Adresi: www.cumulus.com.tr
İNOVA AKADEMİ BİLİŞİM EĞİTİM HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş

ÇEREZ POLİTİKAMIZ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Çerez nedir?

Çerez, bir siteyi kullandığınız süre boyunca tarayıcınız vasıtasıyla bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza, sadece sizin internet ortamındaki ziyaret geçmişinizi, kullanım alışkanlık ve tercihlerinizi depolayan küçük dosyalardır. Çerezler, hem zamandan tasarruf edebilmek hem de daha iyi bir internet deneyimi sunmak mahiyeti ile kullanılır.
Web Sitemizde çerezler hangi süreyle depolanmakta?
Geçici çerezler: Sadece oturum sırasında geçici olarak depolanır ve en kısa sürede tarayıcınızı kapattıktan sonra kaldırılır.
Kalıcı çerezler: Kalıcı çerezler tarayıcı veya uygulamayı kapattıktan sonra bilgisayar/mobil cihazda kalır ve web sitesine döndüğünüzde sizi tanımak için kullanılır. Siz silinceye yahut süresi doluncaya dek kalır.
Web Sitemizde ne tür çerezler hangi amaçla kullanılıyor?

 • Zorunlu Çerezler: Web sitemizin doğru biçimde çalışması için zorunludur. Bu çerezler güvenlik ve doğrulama gibi amaçlar için kullanılmaktadır.
 • İşlevsellik: Web sitemizi ziyaret eden kullanıcıların tercihlerini hatırlamasına olanak sağlayan çerezlerdir.
 • Performans ve Analiz: Web sitemizin geliştirilmesine yardımcı olan çerezlerdir. Bu tür çerezler, ziyaretçilerin site kullanımları hakkında bilgiler toplar, sitenin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığının denetiminde ve hataların tespitinde kullanılır.
 • Pazarlama: Ürün ve hizmet tanıtımını yapmak, iş birliği yaptığımız ortaklarımızla birlikte reklam göstermek, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek için kullanılır.

Çerezler nasıl reddedilir veya kabul edilen bir çerez nasıl iptal edilebilir?
Veriler tarayıcılara eriştiğiniz cihazlarınız aracılığıyla toplanır. Toplanan bu bilgiler cihazlara özeldir. İstenildiği zaman kullanıcı tarafından silinebilmekte ve bilgilere erişim kapatılabilmektedir.
İnternet tarayıcıları çerezleri otomatik olarak kabul etmektedir. Bilgisayarınızda hâlihazırda bulunan çerezleri silebilirsiniz veya internet gezgininize çerez kaydedilmesini, yerleştirilmesini engelleyebilirsiniz. Çerezleri yönetmek tarayıcıdan tarayıcıya farklılık gösterdiğinden ayrıntılı bilgi almak için tarayıcının veya uygulamanın yardım menüsüne bakabilirsiniz.

 

Gizlilik Kuralları Hakkında Bilgilendirme

Ziyaretçi/Üye tarafından verilen bilgilerin ve işlemlerinin güvenliği için gerekli önlemler bilgi ve işlemin mahiyetine göre Şirketimiz veya ilgili kuruluşça sistemlerde ve internet altyapısında, teknolojik imkanlar ve maliyet unsurları dâhilinde, uygun teknik ve idari yöntemler ile alınmıştır.
Sitemize üyelik ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler, keza kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler, diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.
Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden alışveriş yapan siz değerli üyelerimizin güvenliği en üst seviyede sağlanmak suretiyle www.cumulus.com.tr’de veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmaktadır.

Bununla beraber, söz konusu bilgiler Ziyaretçi/Üye cihazından girildiğinden Ziyaretçi/Üye tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu Ziyaretçi/Üyeye ait olduğunu hatırlatmak isteriz. 

Kişisel verilerin işlenmesine dair bilgilendirme yazımızda belirtilen durumlar ve sebepler hariç olmak üzere; www.cumulus.com.tr, şahsi bilgilerinizin üçüncü şahıs ve kurumlarla paylaşılmasına izin vermez, www.cumulus.com.tr’ye verdiğiniz şahsi bilgileriniz kiralanmaz, satılmaz ya da herhangi bir şahıs ya da kurumla hiçbir şekilde paylaşılmaz. “CUMULUS” tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkındaki aydınlatma metnine ulaşmak için tıklayınız.
Üyelerimizin İNTERNET SİTESİ'ne üyeliği sırasında edinilen bilgileri, kanunen gereken durumlarda ilgili Merci ve Mahkemelere iletilebilir.

Başvuru Adresleri:
Gazi Üniversitesi Teknoplaza C Blok No: 17 Gölbaşı- Ankara,
iletisim@cumulus.com (İnternet Adresi: www.cumulus.com.tr)
İNOVA AKADEMİ BİLİŞİM EĞİTİM HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş

 

CAYMA HAKKI ÖN BİLGİLENDİRME

ÜYE (TÜKETİCİ)     
Adı Soyadı              :
Adres                      :


Tel ve Faks             :

E-Posta                   :
EK KULLACI 1        
Adı Soyadı              :
E-Posta                   :
EK KULLACI 2        
Adı Soyadı              :
E-Posta                   :
EK KULLACI 3        
Adı Soyadı              :
E-Posta                   :   


ÜRÜN:

BİRİM FİYAT:

ADET:

TOPLAM:

………………

……………………

…………..

……………….

ÖDEME TOPLAMI

……………..

TESLİMAT BİLGİLERİ:

Adı / Soyadı / Unvanı:

 

E-Posta:

 


FATURA BİLGİLERİ:

Adı / Soyadı / Unvanı:

 

Adres:

 

Telefon:

 

E-Posta:

 


https://www.cumulus.com.tr  internet sitesi üzerinde sunulan hizmetlerin, uygulamaların ve içeriklerin kullanılması amacıyla ÜYELİK BAŞVURUSU  yapmanız söz konusudur.İletişim bilgilerimiz şöyledir (İNOVA AKADEMİ BİLİŞİM EĞİTİM HİZMETLERİ SAN Adres: Gazi Üniversitesi Teknoplaza C Blok No: 17 Gölbaşı - Ankara E-posta: info@cumulus.com.tr  (Mersis No: 0478055574500011)
 
Bundan böyle İNTERNET SİTESİ olarak ifade edeceğimiz Sitemize üyeliğinin/liklerinin ("Ürün/Ürünler") siz değerli Ziyaretçimiz tarafından satın alınması ve böylece üyelik sözleşmesinin yapılması ile ilgili teknik aşama-adımlar, keza bilgi girişleriniz sırasındaki hataların belirlenmesine-düzeltilmesine ilişkin teknik araçlar buraya kadarki işlemleriniz sırasında ilgili sayfalarda (karşınıza çıkan uyarı mesajları doğrultusunda işlem yapma imkanı verilerek) belirtilmiştir. İNTERNET SİTESİ'nde üyelik başvurunuzla ilgili bir bilgi (veri) girişinde hata söz konusu ise ilgili uyarı mesajı doğrultusunda işlem ile düzelterek devam edilebilmekte olup, ödeme bilgilerinizi girerken oluşabilecek hataları aynı şekilde gidermeniz mümkündür. Ödeme işleminin tamamlanmasından sonra fark ettiğiniz bilgi girişi hataları için Müşteri Hizmetlerimiz ile e-posta adresimizden irtibata geçebilirsiniz.

Ziyaretçimiz Sözleşme'yi onayladığında, üyelik bedeli aylık tekrarlı ödeme yöntemi ile bildirdiği kredi kartından tahsil olunur.
Üyelik işleminden sonra, üyenin e-posta adresine aktivasyon maili gönderilir. Üye, kendisine mailde gönderilen linki tıklayarak üyeliğini aktifleştirir ve ürüne erişimini sağlar. Üyenin e-posta adresine aktivasyon maili gönderilmesi suretiyle teslimat yapılmış olur.
Mevcut mevzuat uyarınca genel olarak Tüketicinin ürünü teslim aldığı tarihten itibaren ondört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin üyelikten-Sözleşme'den cayma hakkı vardır. Ancak şu mal/hizmetlere ilişkin sözleşmelerde, kullanılmamış/istifade edilmemiş olsa dahi, kanunen cayma hakkı yoktur :
a) Üye'nin özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar (üzerinde değişiklik/ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler, ALICI siparişine istinaden yurt içinden veya dışından ithal/temin edilen özel Ürünler dahil)
b) Teslimden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar
c) Ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış kitap, CD, DVD, ses ve görüntü kayıtları, yazılımlar vb. digital içerikli her türlü ürünler ile bilgisayar sarf malzemeleri,
d) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetler
e) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar
f) Cayma süresi içinde ÜYE onayı ile ifasına başlanan hizmetler ( SİZE GÖNDERİLEN MAİLİNİN KULLANILMASI SURETİYLE ÜYELİĞİN AKTİFLEŞTİRİLMESİ ÜYELİK HİZMETİNİN VERİLMEYE BAŞLAMASI ANLAMINA GELMEKTEDİR).
g) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Genel olarak ilgili mevzuat uyarınca mesafeli satış kapsamı dışında kabul edilen diğer mal-hizmetler ile ALICI'nın ticari/mesleki amaçla satın alma yaptığı haller.

 • Yukarıdaki kapsamda Online ders içeriklerine erişimi sağlayan üyelik satın alınması halinde cayma hakkının kullanılabilmesi için; satın alınan eğitimin kullanıcı tarafından görüntülenmemiş (üyeliğin aktifleştirilmemiş ) olması gerekmektedir.

Cayma hususundaki açık bildirim yukarıdaki iletişim adreslerimize, mektup, elektronik posta gibi araçlar ile YAZILI OLARAK yapılabilir. Bu hakkın kullanılması halinde, anılan bildirimin yanı sıra (vergi mevzuatı uyarınca) fatura aslının iadesi ve tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Kanunen cayma hakkı öngörülmemiş hallerde cayma hakkından faydalanılamayacağı gibi bu hakkın usulüne uygun veya zamanında kullanılmadığı durumlarda Üye cayma hakkını kaybeder. 

Yukarıdaki belirtilen gereklerin Üye tarafından süresinde ve usulünce yerine getirilmesi kaydı ile; cayma bildiriminin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, üyelik bedeli satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde Üye'ye iade edilir ve İnternet Sitesi’ne erişimi sağlayan şifre kapatılır.
İNTERNET SİTESİ'nde işlem güvenliği, bilgilerin korunması, gizliliği, işlenmesi-kullanımı ve ticari elektronik iletişimler ile ilgili hususlarda Şirketimiz ve Üyeler için geçerli cari kurallar-şartlar sitemizde bilgilerinize sunulmuştur. Cumulus Gizlilik Kurallarına ulaşmak için tıklayınız. Üyelerimiz dilediği her zaman bu konularda belirtilen iletişim araçları ile Şirketimize ulaşarak danışabilir. 

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI İLE İLGİLİ KURALLAR

İnternet Sitesi’nde yer alan markalar üzerindeki haklar ile Sitede verilen hizmetlerin ve yazılımların telif hakkı CUMULUS’e ve/veya CUMULUS'e lisans veren veya içerik sağlayan kişilere aittir. Üyelik sözleşmesi Üye’ye fikri mülkiyet haklarının herhangi bir lisansını verdiği anlamına gelmemektedir. Üyelik sözleşmesi, Üye’ye bireysel ve ticari amaç içermeyen kullanım hakkı vermektedir. Bu sebeple Üye, ürünü ticari olmayan amaçla kullanabilir ve şifresini 3. kişilerle paylaşmamalıdır.
Site Kullanımında Sınırlamalar
Sitede yer alan tüm marka, yazılımlar fikri, mülkiyet hukuku kapsamında korunmaktadır. Siz üyelerimiz; siteyi kullanmakla erişime sunulan yazılımlara ait kaynak kodunu oluşturmamayı (disassemble), “ters mühendislik” (reverseengineer) işlemleri yapmamayı, “tersine derleme” (reversecompile)işlemleri yapmamayı veya bunları analiz etmemeyi, hiçbir şekilde çoğaltmamayı, dağıtmamayı, yayınlamamayı, pazarlamamayı, içeriği değiştirmemeyi, üçüncü kişilere göndermemeyi, iletmemeyi veya satmamayı kabul ediyorsunuz.
Üye Tarafından Oluşturulan İçeriklere İlişkin Kurallar
Üye tarafından, ürünlerden yararlanmak suretiyle oluşturulan ve/veya siteye Üye tarafından yüklenmek suretiyle yayınlanan materyaller, bilgiler, veriler, fikirler, fotoğraflar, notlar, metin bilgileri, videolar, tasarımlar, grafikler, sesler ve diğer her türlü içerik “Üye Tarafından Oluşturulan” içeriklerdir.
Üye, içerik paylaşımı yapmakla; ayrıca yazılı açıklama gerekmeksizin, sitede yayınladığı içeriklerin tüm haklarına sahip olduğunu beyan etmiş olmaktadır. Sizin yahut diğer üyelerin yayınladıkları içeriklerin telif, ticari marka, patent, ticari sır, gizlilik veya tanıtım hakları ya da diğer kişisel veya özel haklar dâhil olmak üzere, başka birinin haklarını şu anda ve gelecekte ihlal etmemesinin ve/veya herhangi bir yasanın ihlalinin sorumluluğu paylaşımı yapan üyeye aittir.
Paylaşımlarınızın herhangi bir yasayı ihlal etmemesi, nezaket ve saygı kurallarına uyması, herhangi bir yükümlülüğe sebebiyet yaratmaması gereklidir.
Cumulus, Üyeler Tarafından Oluşturulan İçerikleri önceden incelemez. Cumulus, söz konusu paylaşım açısından yalnızca pasif bir kanal olarak hareket etmektedir ve Üye Tarafından Oluşturulan İçerikler ya da kullanıcıların paylaşımları ile ilgili bir yükümlülük veya sorumluluk üstlenmemektedir. Cumulus, Üye Tarafından Oluşturulan herhangi bir İçeriği düzenleme, kaldırma, yayınlamayı reddetme ya da üyelik hesabını herhangi bir nedenle kapatma hakkını saklı tutar.
Cumulus’un Hakları
Üye Tarafından Oluşturulan İçerikler gizli veya özel değildir. Üye, içerik paylaşımı yapmakla, ayrıca yazılı açıklama gerekmeksizin; Cumulus’e, herhangi bir ödeme yapmaksızın ve ismini belirtme zorunluluğu olmaksızın, tercüme etme, görüntüleme, çoğaltma, değiştirme, işleme, yayma, iletim, türev eserler yaratma, alt lisansını verme, dağıtma, devretme ve ticarileştirme hakkı dâhil olmak üzere, Üye Tarafından Oluşturulan İçeriklerin şu anda var olan veya daha sonra geliştirilen herhangi bir şekilde veya ortamda, ticari, tanıtıcı veya başka bir şekildeki herhangi bir amaçla kullanmak üzere, Cumulus'e münhasır olmayan, iptal edilemez, dünya genelinde geçerli, devredilebilir, ücretsiz ve kalıcı hak vermektedir ve bu hakkı verme hakkına sahip olduğunu garanti etmektedir.
Üye Tarafından Oluşturulan İçeriklerinizden bazılarının, Üye Tarafından Oluşturulan İçerikler kaldırıldıktan veya üyelik hesabınız kapatıldıktan sonra bile sitede veya diğer sitelerde görünmeye devam edebileceğini anlıyor ve üyelik sözleşmesini onaylamakla kabul ediyorsunuz.