3 Gün Ücretsiz Dene

GİRİŞ YAP

ŞİFREMİ UNUTTUM

Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR BİLGİLENDİRME

www.cumulus.com.tr adresinde faaliyet sürdüren İNOVA AKADEMİ BİLİŞİM EĞİTİM HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, üyelere ilişkin kişisel veriler bakımından “veri sorumlusu” sıfatına sahiptir. KVKK uyarınca üyelerin “CUMULUS” tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgilendirilmesi amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

İşlenen Kişisel Veriler:

Üyelere ait; Kimlik Bilgisi (ad-soyad, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, cinsiyet, T.C. Kimlik numarası, sosyal medya hesap bilgileri vb.), İletişim Bilgisi (e-mail adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, adres, fatura adresi, fatura bilgileri), Üyeler İşlem Bilgileri (talep ve talimatlar, satın aldığı ürün /abonelik bilgileri vb.), Şirketimiz ve ilgili tarafların teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak amacıyla işlenen kişisel veriler (örn. kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen işlem ile o kişiyi eşleştirmeye ve kişinin o işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren Internet sitesi giriş şifre ve parola gibi bilgiler), Şirketimizin ticari, teknik ve idari risklerini yönetebilmek için işlenen kişisel veriler (örn. IP adresi, Mac ID vb. kayıtlar) ve ödemeye ilişkin finansal bilgiler kişisel veri kapsamında işlenmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Sebebi:

Cumulus tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Cumulus tarafından sunulan ürünlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Cumulus’un ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Cumulus’un ve Cumulus ile iş ilişki içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini, finans ve muhasebe işlerinin ve hukuk işlerinin takibi, insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi, Kurum ve üyeler güvenliğinin sağlanması, istatistiksel çalışmalar, imzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek, Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak, Kurum ile iş ilişkisinde bulunan gerçek/tüzel kişilerle irtibat sağlamak, yasal raporlamalar yapmak, ileride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü de dâhil olmak üzere KVKK’un 5. ve 6. Maddeleri çerçevesinde işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı:

Cumulus; kişisel verileri işleme sebebiyle sınırlı olmak üzere ve amacı gerçekleştirmeye yeterli bilgileri KVKK’un 8. ve 9. Maddeleri çerçevesinde Şirket yetkilileri, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.
Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle işlenen/toplanan kişisel veriler KVKK’un 5. ve 6. Maddeleri uyarınca, üyelere yönelik kampanyaların oluşturulması, Üyeler hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi, Cumulus’e ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve Üyeler ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, üyeler memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası, Cumulus’un sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması ile üyeler ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçları da dâhil olmak üzere genel anlamda Cumulus’un ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, Cumulus’un sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Üyelerin vereceği onayı doğrultusunda  işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel veriler, üyelerden elektronik ortamda ve yukarıda sayılan sebeplerle toplanmaktadır. İlgili mevzuatın ilgili kişiden açık rıza alınmaksızın işlenmesine (aktarımlar dâhil) imkân verdiği haller dışındaki her türlü kişisel veri işlemleri için izin alındığını ve izinsiz işlenme yapılmadığını belirtmek isteriz.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi
KVKK kapsamında kişisel verilerin saklanması için herhangi bir süre belirlenmemiş olmakla birlikte, genel ilkeler uyarınca kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi esastır. Şirketimiz, söz konusu ilkeye uygun bir şekilde saklama süreleri tespit etmek adına, her bir veri işleme süreci ile ilgili olarak yürürlükte bulunan mevzuatı ve sürecin amacını esas alarak bir değerlendirme yapmaktadır. Bu doğrultuda Şirketimiz, asgari olarak yasal yükümlülüklerinin gerektirdiği süre ile ve her halükârda ilgili zamanaşımı süreleri dolana kadar kişisel verileri saklamaktadır. Şirketimiz, bahsi geçen sürelerin sona ermesi durumu da dâhil olmak üzere herhangi bir süreç kapsamında ilgili kişisel verinin işleme amacının ortadan kalkması ile kişisel verileri Kanun’a uygun bir şekilde anonimleştirmekte, silmekte veya yok etmektedir. Kanun kapsamında anonimleştirme “Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi” şeklinde tanımlanmış olup Şirketimiz anonimleştirme faaliyetleri yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir.
Veri Sahibinin Hakları ve Hakların Kullanımı
KVKK 11. Madde uyarınca; veri sahibi, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; (a) kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (ç) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (d) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (e) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (f) verilerde düzeltme veya silinme/yok edilme hâlinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere durumun bildirilmesini isteme, (g) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (ğ) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Veri sahibi, KVKK’un uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak şahsen veya noter kanalıyla veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle Şirketimize iletmelidir. Şirketimiz başvuruda yer alan talepleri, talebin ulaştığı tarihten itibaren ve talebin niteliğine göre en kısa sürede, en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacak, yazılı olarak veya elektronik ortamda Veri sahibine bildirilecektir. Cumulus’nın taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.
Başvuru Adresleri:
Gazi Üniversitesi Teknoplaza C Blok No: 17 Gölbaşı- Ankara,
e-posta: info@cumulus.com.tr
İnternet Adresi: www.cumulus.com.tr
İNOVA AKADEMİ BİLİŞİM EĞİTİM HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş

Microbit ile Akıllı Cihaz Tasarımı - 201

MAC-201
Micro:Bit ile Programlama Öğrenmek Çok Kolay! Elektroniği kolayca öğrenelim, kendi elektronik devremizi hazırlayalım ve kodlayalım.
Bölüm Sayısı 19
Neler Öğreneceksin

Makecode yazılımını kullanarak Micro:Bit'e bağlanan sensörlerin kodlanmasını öğreneceksin.Micro:Bit kartını ve birçok sensörün birlikte nasıl kullanılacağını öğreneceksin.

İhtiyacın Olacak

Akıllı Cihaz Tasarımına Giriş - 201

Micro:bit ile Kodlama - 101

Micro:bit ile Kodlama - 102

Micro:bit ile Kodlama - 103

Eğitimin Amacı

Micro:Bit ile Programlama Öğrenmek Çok Kolay! Elektroniği kolayca öğrenelim, kendi elektronik devremizi hazırlayalım ve kodlayalım. Micro:Bit ile Akıllı Cihaz Tasarımı - 201 dersinde Micro:bit ile sensörlerin makeCode kodlama platformunda kontrol edilmesinin temellerini keşfedeceksin. Micro:Bit kullanımından, elektronik devrelerin tanınmasına kadar birçok bilgi ve beceriyi bu derste görsel ipucu ve içeriklerle bulacaksın. Bu dersi tamamladığında, Micro:Bit kartının MakeCode kodlama ortamında harici sensörlerle elektronik devre hazırlamayı ve bunu kodlamayı öğreneceksin. Meraklılar Kazanır! 


Kullanılacak Malzemeler

 • Micro:Bit (1 adet)
 • Kitronik Micro:Bit Genişleme Kartı (1 adet)
 • Orta Boy Breadboard (1 adet)
 • 220 Ohm Direç (1 adet)
 • RGB LED (Ortak Katot) (1 adet)
 • 1K Direnç (1 adet)
 • Aktif Buzzer (1 adet)
 • 5K Potansiyometre (1 adet)
 • XY Joytick Modül (1 adet)
 • LM35 Sıcaklık Sensörü (1 adet)
 • 5mm LDR (1 adet)
 • 10K Direnç (2 adet)
 • Sıvı Seviye Sensörü (1 adet)
 • SW-520D Tilt (Bilyeli Sensör) (1 adet)
 • 7 Bölümlü Segment Display (1 adet)

Microbit ile Akıllı Cihaz Tasarımı - 201

Bu eğitimde sırasıyla neler öğreneceksin?

1

Tinkercad Circuits

Bu etkinlikte, Tinkercad Circuits aracı kullanımı ve bu araç ile hangi etkinliklerin yapılabileceğini öğreneceksiniz.

2

Micro:bit

Bu etkinlikte Micro:bit’in ne olduğunu öğreneceksin. Micro:bit’in hangi amaçla nerelerde kullanılacağını öğreneceksin. Micro:bit’in bölümlerinin neler olduğunu öğreneceksin.

3

MakeCode Nedir?

Bu etkinlikte MakeCode’un ne olduğunu öğreneceksin. MakeCode’un nasıl kullanılacağını öğreneceksin. MakeCode’un bölümlerinin neler olduğunu öğreneceksin.

4

LED Kontrol Edelim

Örnek İçeriği İncele

Bu etkinlikte LED, Breadboard ve Micro:bit kullanarak kuracağın devrede MakeCode aracında yazacağımız kodlar ile LED’i yarım saniye aralıklarla yakıp söndüreceksin.LED’in ne olduğunu öğreneceksin. Direncin ne olduğunu öğreneceksin.MakeCode aracında ekleyeceğin kod blokları ile LED’i yarım saniye aralıklarla yakıp söndüreceksin.

Örnek İçeriği İncele
5

RGB LED Kontrolü

Bu etkinlikte RGB LED, Breadboard ve Micro:bit kullanarak kuracağın devrede MakeCode aracında ekleyeceğin kodlar ile A düğmesine, B düğmesine ya da A ve B düğmesine birlikte basıldığında kırmızı, yeşil ve mavi renklerde RGB LED’i yakacaksın.RGB LED’in ne olduğunu öğreneceksin.MakeCode aracında ekleyeceğin kod blokları ile A düğmesine, B düğmesine ya da A ve B düğmesine birlikte basıldığında kırmızı, yeşil ve mavi renklerde RGB LED’i yakacaksın.

6

Buton ile LED Kontrol Edelim

Bu etkinlikte LED, buton, Breadboard ve Micro:bit kullanarak kuracağın devrede MakeCode aracında ekleyeceğin kodlar ile LED’i butona basılma sayısı kadar yarım saniye aralıklarla yakıp söndüreceksin.Butonun ne olduğunu öğreneceksin.MakeCode aracında ekleyeceğin kod blokları ile LED’i butona basılma sayısı kadar yarım saniye aralıklarla yakıp söndüreceksin.

7

Melodi Çalalım

Bu etkinlikte Buzzer, Breadboard ve Micro:bit kullanarak kuracağın devrede MakeCode aracında ekleyeceğin kodlar ile A butonuna ya da B butonuna basıldığında Buzzer ile farklı melodiler çalacaksın.Buzzer’ın ne olduğunu öğreneceksin.MakeCode aracında ekleyeceğin kod blokları ile A butonuna ya da B butonuna basıldığında Buzzer ile farklı melodiler çalacaksın.

8

Potansiyometre Kontrolü

Bu etkinlikte Buzzer, Breadboard ve Micro:bit kullanarak kuracağın devrede MakeCode aracında ekleyeceğin kodlar ile Potansiyometre’nin ayarını değiştirmen ile LED’in parlaklığını ayarlayacaksın.Potansiyometre’nin ne olduğunu öğreneceksin.MakeCode aracında ekleyeceğin kod blokları ile Potansiyometre’nin ayarını değiştirmen ile LED’in parlaklığını ayarlayacaksın.

9

Joystick Kontrolü

Bu etkinlikte Buzzer, Breadboard ve Micro:bit kullanarak kuracağın devrede MakeCode aracında ekleyeceğin kodlar ile Joystick’in yönünü değiştirdiğinde LED ekranda o yönde ok göstereceksin.Joystick’in ne olduğunu öğreneceksin.MakeCode aracında ekleyeceğin kod blokları ile Joystick’in yönünü değiştirdiğinde LED ekranda o yönde ok göstereceksin.

10

LM35 ile Ortam Sıcaklığını Ölçelim

Bu etkinlikte LM35, Breadboard ve Micro:bit kullanarak kuracağın devrede MakeCode aracında ekleyeceğin kodlar ile LM35 sıcaklık sensöründen gelen değerleri LED ekranda göstereceksin.LM35’in ne olduğunu öğreneceksin.MakeCode aracında ekleyeceğin kod blokları ile LM35 sıcaklık sensöründen gelen değerleri LED ekranda göstereceksin.

11

Işık Sensörü ile LED Kontrol Edelim

Bu etkinlikte LDR, Breadboard ve Micro:bit kullanarak kuracağın devrede MakeCode aracında ekleyeceğin kodlar ile LDR ışık sensörününden gelen değere göre LED’i açıp kapatacaksın.LDR’nin ne olduğunu öğreneceksin.MakeCode aracında ekleyeceğin kod blokları ile LDR ışık sensöründen gelen değere göre LED’i açıp kapatacaksın.

12

Sıvı Seviyesi Kontrol Edelim

Bu etkinlikte sıvı seviye sensörü, Breadboard ve Micro:bit kullanarak kuracağın devrede MakeCode aracında ekleyeceğin kodlar ile sıvı seviye sensöründen gelen değeri yüzdeli olarak LED ekrana yazdıracaksın.Sıvı seviye sensörünün ne olduğunu öğreneceksin.MakeCode aracında ekleyeceğin kod blokları ile sıvı seviye sensöründen gelen değeri yüzdeli olarak LED ekrana yazdıracaksın.

13

Bilyeli Sensör ile Adım Sayar Yapalım

Bu etkinlikte bilyeli sensör, Breadboard ve Micro:bit kullanarak kuracağın devrede MakeCode aracında ekleyeceğin kodlar ile bilyeli sensörden gelen değeri LED ekran üzerinde toplayan adım sayar yapacaksın.Bilyeli sensörün ne olduğunu öğreneceksin.MakeCode aracında ekleyeceğin kod blokları ile bilyeli sensörden gelen değeri LED ekran üzerinde toplayan adım sayar yapacaksın.

14

Segment Display Kullanımı

Bu etkinlikte Segment Display, Breadboard ve Micro:bit kullanarak kuracağın devrede MakeCode aracında ekleyeceğin kodlar ile Segment Display üzerindeki değeri A butonuna basarak artırıp, B butonuna basarak azaltacaksın.Segment Display’in ne olduğunu öğreneceksin.MakeCode aracında ekleyeceğin kod blokları ile Segment Display üzerindeki değeri A butonuna basarak artırıp, B butonuna basarak azaltacaksın.

15

Pinpon Oyunu Yapalım 1

Bu etkinlikte Joystick, genişleme kartı ve Micro:bit kullanarak kuracağın devrede MakeCode aracında ekleyeceğin kodlar ile Joystick’in hareketine göre LED ekran üzerindeki raketi kontrol edeceksin.Joystick modülü ile bir oyun konsolu oluşturacaksın.MakeCode aracında ekleyeceğin kod blokları ile pinpon oyunu oluşturacaksın.

16

Pinpon Oyunu Yapalım 2

Bu etkinlikte pinpon oyununun kodlamasını gerçekleştireceksin.

17

Piyano Yapalım

Bu etkinlikte buton, Breadboard ve Micro:bit kullanarak kuracağın devrede MakeCode aracında ekleyeceğin kodlar ile Space Invanders’e benzer bir uzay oyunu oluşturacaksın.Uzaylı lazerlerinden butonlar yardımıyla kaçarak hayatta kalmaya çalışacağın bir oyun oluşturacaksın.Space Invanders’in ne olduğunu öğreneceksin. MakeCode aracında ekleyeceğin kod blokları ile uzay oyunu oluşturacaksın.

18

Uzay Oyunu Yapalım 1

Bu etkinlikte buton, Breadboard ve Micro:bit kullanarak kuracağın devrede MakeCode aracında ekleyeceğin kodlar ile Space Invanders’e benzer bir uzay oyunu oluşturacaksın.Uzaylı lazerlerinden butonlar yardımıyla kaçarak hayatta kalmaya çalışacağın bir oyun oluşturacaksın.Space Invanders’in ne olduğunu öğreneceksin. MakeCode aracında ekleyeceğin kod blokları ile uzay oyunu oluşturacaksın.

19

Uzay Oyunu Yapalım 2

Bu etkinlikte uzay oyununun kodlamasını gerçekleştireceksin.

Öğrensen İyi Olur

Bu içeriği öğrenmeye başlamadan önce aşağıdaki içerikleri öğrenmeni tavsiye ederiz.