3 Gün Ücretsiz Dene

GİRİŞ YAP

ŞİFREMİ UNUTTUM

Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR BİLGİLENDİRME

www.cumulus.com.tr adresinde faaliyet sürdüren İNOVA AKADEMİ BİLİŞİM EĞİTİM HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, üyelere ilişkin kişisel veriler bakımından “veri sorumlusu” sıfatına sahiptir. KVKK uyarınca üyelerin “CUMULUS” tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgilendirilmesi amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

İşlenen Kişisel Veriler:

Üyelere ait; Kimlik Bilgisi (ad-soyad, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, cinsiyet, T.C. Kimlik numarası, sosyal medya hesap bilgileri vb.), İletişim Bilgisi (e-mail adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, adres, fatura adresi, fatura bilgileri), Üyeler İşlem Bilgileri (talep ve talimatlar, satın aldığı ürün /abonelik bilgileri vb.), Şirketimiz ve ilgili tarafların teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak amacıyla işlenen kişisel veriler (örn. kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen işlem ile o kişiyi eşleştirmeye ve kişinin o işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren Internet sitesi giriş şifre ve parola gibi bilgiler), Şirketimizin ticari, teknik ve idari risklerini yönetebilmek için işlenen kişisel veriler (örn. IP adresi, Mac ID vb. kayıtlar) ve ödemeye ilişkin finansal bilgiler kişisel veri kapsamında işlenmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Sebebi:

Cumulus tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Cumulus tarafından sunulan ürünlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Cumulus’un ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Cumulus’un ve Cumulus ile iş ilişki içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini, finans ve muhasebe işlerinin ve hukuk işlerinin takibi, insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi, Kurum ve üyeler güvenliğinin sağlanması, istatistiksel çalışmalar, imzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek, Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak, Kurum ile iş ilişkisinde bulunan gerçek/tüzel kişilerle irtibat sağlamak, yasal raporlamalar yapmak, ileride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü de dâhil olmak üzere KVKK’un 5. ve 6. Maddeleri çerçevesinde işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı:

Cumulus; kişisel verileri işleme sebebiyle sınırlı olmak üzere ve amacı gerçekleştirmeye yeterli bilgileri KVKK’un 8. ve 9. Maddeleri çerçevesinde Şirket yetkilileri, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.
Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle işlenen/toplanan kişisel veriler KVKK’un 5. ve 6. Maddeleri uyarınca, üyelere yönelik kampanyaların oluşturulması, Üyeler hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi, Cumulus’e ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve Üyeler ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, üyeler memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası, Cumulus’un sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması ile üyeler ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçları da dâhil olmak üzere genel anlamda Cumulus’un ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, Cumulus’un sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Üyelerin vereceği onayı doğrultusunda  işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel veriler, üyelerden elektronik ortamda ve yukarıda sayılan sebeplerle toplanmaktadır. İlgili mevzuatın ilgili kişiden açık rıza alınmaksızın işlenmesine (aktarımlar dâhil) imkân verdiği haller dışındaki her türlü kişisel veri işlemleri için izin alındığını ve izinsiz işlenme yapılmadığını belirtmek isteriz.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi
KVKK kapsamında kişisel verilerin saklanması için herhangi bir süre belirlenmemiş olmakla birlikte, genel ilkeler uyarınca kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi esastır. Şirketimiz, söz konusu ilkeye uygun bir şekilde saklama süreleri tespit etmek adına, her bir veri işleme süreci ile ilgili olarak yürürlükte bulunan mevzuatı ve sürecin amacını esas alarak bir değerlendirme yapmaktadır. Bu doğrultuda Şirketimiz, asgari olarak yasal yükümlülüklerinin gerektirdiği süre ile ve her halükârda ilgili zamanaşımı süreleri dolana kadar kişisel verileri saklamaktadır. Şirketimiz, bahsi geçen sürelerin sona ermesi durumu da dâhil olmak üzere herhangi bir süreç kapsamında ilgili kişisel verinin işleme amacının ortadan kalkması ile kişisel verileri Kanun’a uygun bir şekilde anonimleştirmekte, silmekte veya yok etmektedir. Kanun kapsamında anonimleştirme “Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi” şeklinde tanımlanmış olup Şirketimiz anonimleştirme faaliyetleri yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir.
Veri Sahibinin Hakları ve Hakların Kullanımı
KVKK 11. Madde uyarınca; veri sahibi, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; (a) kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (ç) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (d) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (e) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (f) verilerde düzeltme veya silinme/yok edilme hâlinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere durumun bildirilmesini isteme, (g) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (ğ) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Veri sahibi, KVKK’un uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak şahsen veya noter kanalıyla veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle Şirketimize iletmelidir. Şirketimiz başvuruda yer alan talepleri, talebin ulaştığı tarihten itibaren ve talebin niteliğine göre en kısa sürede, en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacak, yazılı olarak veya elektronik ortamda Veri sahibine bildirilecektir. Cumulus’nın taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.
Başvuru Adresleri:
Gazi Üniversitesi Teknoplaza C Blok No: 17 Gölbaşı- Ankara,
e-posta: info@cumulus.com.tr
İnternet Adresi: www.cumulus.com.tr
İNOVA AKADEMİ BİLİŞİM EĞİTİM HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş

Arduino ile Akıllı Cihaz Tasarımı - 301

ARD-301
Arduino ile Akıllı Cihaz Tasarlayalım! Kendi akıllı cihazını yapmaya hazırlamaya ne dersin?
Bölüm Sayısı 15
Neler Öğreneceksin

Arduino IDE yazılımını kullanarak hazırladığın devreleri kontrol edecek yazılımları oluşturacaksın.Analog, Dijital, Input ve Output kavramlarını sensörleri kullanarak öğreneceksin.

İhtiyacın Olacak

Akıllı Cihaz Tasarımına Giriş - 201

S4A ile Akıllı Cihaz Tasarımı - 201

S4A ile Akıllı Cihaz Tasarımı - 202

Eğitimin Amacı

Arduino ile Akıllı Cihaz Tasarlayalım! Kendi akıllı cihazını yapmaya hazırlamaya ne dersin? Arduino ile Akıllı Cihaz Tasarımı 301 dersinde, Arduino ile akıllı cihaz tasarımının temellerini keşfedeceksin. Bu derste; Arduino IDE yazılımının bilgisayara kurulmasından, akıllı cihaz tasarım seti ile devreler kurmaya ve kurduğumuz bu devrelerin çalışması için gerekli kodların yazılması gibi birçok bilgi ve beceriye ait içeriklere ulaşacaksın. Bu dersi tamamladığında, kendi akıllı cihazlarını oluşturmayı ve bu cihazları Arduino IDE yazılımı ile kodlamayı öğrenmiş olacaksın. 


Kullanılacak Malzemeler

 • Arduino Uno (1 adet)
 • Orta Boy Breadboard (1 adet)
 • 5mm Kırmızı LED (4 adet)
 • 220Ohm Direnç (4 adet)
 • 10K Direnç (1 adet)
 • 5mm LDR (1 adet)
 • RGB LED (Ortak Katot) (1 adet)
 • LM35 Sıcaklık Sensörü (1 adet)
 • 4 Pinli Push Buton (1 adet)
 • 5K Potansiyometre (1 adet)
 • SG90 Tower Pro Servo Motor (1 adet)
 • Toprak Nem Sensörü (1 adet)
 • HC SR04 Mesafe Sensörü (1 adet)
 • 16x2 LCD Ekran ve I2C Modülü (1 adet)
 • DHT11 Sıcaklık ve Nem Sensörü (1 adet)

Arduino ile Akıllı Cihaz Tasarımı - 301

Bu eğitimde sırasıyla neler öğreneceksin?

1

Tinkercad Circuits

Bu etkinlikte, Tinkercad Circuits aracı kullanımı ve bu araç ile hangi etkinliklerin yapılabileceğini öğreneceksiniz.

2

Arduino'ya Giriş

Bu etkinlikte Arduino kartını tanıyacaksın. Farklı Arduino modelleri hakkında bilgi sahibi olacaksın. Arduino’ya ilk kodları yükleyeceksin.

3

LED ile Sinyal Verelim

Bu etkinlikte LED’in ve direncin bağlantı şeklini öğreneceksin.Arduino IDE ortamında kod yazacaksın.Arduino ve Breadbord üzerinde devre kuracaksın.

4

Ardışık LED Yakalım

Örnek İçeriği İncele

Bu etkinlikte Arduino ve Breadboard ile bir devre kuracaksın. Arduino’daki tüm sayısal veri yazıcıları kullanacaksın. Seri şekilde LED'lerin yanıp sönmesi için gerekli kodları yazacaksın.

Örnek İçeriği İncele
5

Işığın Gücüne Göre LED'i Yakalım

Bu etkinlikte Arduino ve Breadboard ile bir devre kuracaksın. LDR, LED, direnç, analog veri kavramlarını öğreneceksin. LDR’den gelen sinyallere göre LED’i açıp kapatan Arduino kodlarını yazacaksın.

6

RGB LED Kullanalım

Bu etkinlikte Arduino ve Breadboard ile bir devre kuracaksın. RGB LED’i tanıyacaksın. RGB LED’e rastgele gelen değerler ile farklı renkler yaktıracaksın.

7

Ortam Sıcaklığını Ölçelim

Bu etkinlikte Arduino ve Breadboard ile bir devre kuracaksın. Sıcaklık algılayıcıları tanıyacaksın.

8

Buton ile LED Yakalım

Bu etkinlikte Arduino ve Breadboard ile bir devre kuracaksın. Anlık anahtar, LED, direnç, sayısal veri, analog veri kavramlarını öğreneceksin. Anlık anahtardan gelen sinyallere göre LED’i açıp kapatan Arduino kodlarını yazacaksın.

9

Potansiyometre ile LED Kontrol Edelim

Bu etkinlikte Arduino ve Breadboard ile bir devre kuracaksın. Potansiyometre ve LED kullanacaksın. Potansiyometre ile ışığın gücünü ayarlayacaksın.

10

Potansiyometre ile Servo Motor Kontrol Edelim

Bu etkinlikte Arduino ve Breadboard ile bir devre kuracaksın. Servo motor ve potansiyometreyi tanıyacaksın. Potansiyometre ile Servo motoru kontrol edeceksin.

11

Toprağın Nemini Ölçelim

Bu etkinlikte Arduino ve Breadboard ile bir devre kuracaksın. Toprak nem sensörünü kullanacaksın. Toprak nem sensöründen gelen değerleri Serial Port ekranında gösteren bir uygulama yapacaksın.

12

HC SR04 ile Mesafe Ölçelim

Bu etkinlikte Arduino ve Breadboard ile bir devre kuracaksın. HC SR-04 Ultrasonic sensörü tanıyacaksın. HC SR-04 Ultrasonic sensörü kullanarak mesafe ölçeceksin.

13

LCD Ekrana Metin Yazdıralım

Bu etkinlikte LCD I2C modülünü tanıyacaksın. LCD ekrana yazı yazdıracaksın. LCD I2C modülünün kütüphanesini Arduino IDE’ye eklemeyi öğreneceksin.

14

Termometre Yapalım

Bu etkinlikte DHT11 sensörü ile ortamdaki sıcaklık ve nem değerlerini ölçeceksin. LCD ekrana değer yazdıracaksın. DHT11 sıcaklık nem sensörünü tanıyacaksın.

15

Ortam Sıcaklığına Göre Ses Hızını Hesaplayalım

Bu etkinlikte sesin katı / sıvı / gaz ortamlarındaki hızını karşılaştıracaksın.Ortamın sıcaklığının sesin hızına etkisini öğreneceksin.Arduino kullanarak ortamdaki sesin hızını hesaplayacaksın.

Öğrensen İyi Olur

Bu içeriği öğrenmeye başlamadan önce aşağıdaki içerikleri öğrenmeni tavsiye ederiz.