3 Gün Ücretsiz Dene

GİRİŞ YAP

ŞİFREMİ UNUTTUM

Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR BİLGİLENDİRME

www.cumulus.com.tr adresinde faaliyet sürdüren İNOVA AKADEMİ BİLİŞİM EĞİTİM HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, üyelere ilişkin kişisel veriler bakımından “veri sorumlusu” sıfatına sahiptir. KVKK uyarınca üyelerin “CUMULUS” tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgilendirilmesi amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

İşlenen Kişisel Veriler:

Üyelere ait; Kimlik Bilgisi (ad-soyad, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, cinsiyet, T.C. Kimlik numarası, sosyal medya hesap bilgileri vb.), İletişim Bilgisi (e-mail adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, adres, fatura adresi, fatura bilgileri), Üyeler İşlem Bilgileri (talep ve talimatlar, satın aldığı ürün /abonelik bilgileri vb.), Şirketimiz ve ilgili tarafların teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak amacıyla işlenen kişisel veriler (örn. kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen işlem ile o kişiyi eşleştirmeye ve kişinin o işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren Internet sitesi giriş şifre ve parola gibi bilgiler), Şirketimizin ticari, teknik ve idari risklerini yönetebilmek için işlenen kişisel veriler (örn. IP adresi, Mac ID vb. kayıtlar) ve ödemeye ilişkin finansal bilgiler kişisel veri kapsamında işlenmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Sebebi:

Cumulus tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Cumulus tarafından sunulan ürünlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Cumulus’un ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Cumulus’un ve Cumulus ile iş ilişki içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini, finans ve muhasebe işlerinin ve hukuk işlerinin takibi, insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi, Kurum ve üyeler güvenliğinin sağlanması, istatistiksel çalışmalar, imzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek, Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak, Kurum ile iş ilişkisinde bulunan gerçek/tüzel kişilerle irtibat sağlamak, yasal raporlamalar yapmak, ileride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü de dâhil olmak üzere KVKK’un 5. ve 6. Maddeleri çerçevesinde işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı:

Cumulus; kişisel verileri işleme sebebiyle sınırlı olmak üzere ve amacı gerçekleştirmeye yeterli bilgileri KVKK’un 8. ve 9. Maddeleri çerçevesinde Şirket yetkilileri, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.
Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle işlenen/toplanan kişisel veriler KVKK’un 5. ve 6. Maddeleri uyarınca, üyelere yönelik kampanyaların oluşturulması, Üyeler hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi, Cumulus’e ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve Üyeler ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, üyeler memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası, Cumulus’un sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması ile üyeler ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçları da dâhil olmak üzere genel anlamda Cumulus’un ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, Cumulus’un sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Üyelerin vereceği onayı doğrultusunda  işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel veriler, üyelerden elektronik ortamda ve yukarıda sayılan sebeplerle toplanmaktadır. İlgili mevzuatın ilgili kişiden açık rıza alınmaksızın işlenmesine (aktarımlar dâhil) imkân verdiği haller dışındaki her türlü kişisel veri işlemleri için izin alındığını ve izinsiz işlenme yapılmadığını belirtmek isteriz.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi
KVKK kapsamında kişisel verilerin saklanması için herhangi bir süre belirlenmemiş olmakla birlikte, genel ilkeler uyarınca kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi esastır. Şirketimiz, söz konusu ilkeye uygun bir şekilde saklama süreleri tespit etmek adına, her bir veri işleme süreci ile ilgili olarak yürürlükte bulunan mevzuatı ve sürecin amacını esas alarak bir değerlendirme yapmaktadır. Bu doğrultuda Şirketimiz, asgari olarak yasal yükümlülüklerinin gerektirdiği süre ile ve her halükârda ilgili zamanaşımı süreleri dolana kadar kişisel verileri saklamaktadır. Şirketimiz, bahsi geçen sürelerin sona ermesi durumu da dâhil olmak üzere herhangi bir süreç kapsamında ilgili kişisel verinin işleme amacının ortadan kalkması ile kişisel verileri Kanun’a uygun bir şekilde anonimleştirmekte, silmekte veya yok etmektedir. Kanun kapsamında anonimleştirme “Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi” şeklinde tanımlanmış olup Şirketimiz anonimleştirme faaliyetleri yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir.
Veri Sahibinin Hakları ve Hakların Kullanımı
KVKK 11. Madde uyarınca; veri sahibi, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; (a) kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (ç) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (d) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (e) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (f) verilerde düzeltme veya silinme/yok edilme hâlinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere durumun bildirilmesini isteme, (g) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (ğ) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Veri sahibi, KVKK’un uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak şahsen veya noter kanalıyla veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle Şirketimize iletmelidir. Şirketimiz başvuruda yer alan talepleri, talebin ulaştığı tarihten itibaren ve talebin niteliğine göre en kısa sürede, en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacak, yazılı olarak veya elektronik ortamda Veri sahibine bildirilecektir. Cumulus’nın taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.
Başvuru Adresleri:
Gazi Üniversitesi Teknoplaza C Blok No: 17 Gölbaşı- Ankara,
e-posta: info@cumulus.com.tr
İnternet Adresi: www.cumulus.com.tr
İNOVA AKADEMİ BİLİŞİM EĞİTİM HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş

S4A ile Akıllı Cihaz Tasarımı - 202

S4A-202
S4A Programını ile Becerilerimizi Geliştirelim! Algoritma mantığıyla Arduino programlamak şimdi çok kolay.
Bölüm Sayısı 18
Neler Öğreneceksin

Devre kurulumunu ve sensör kullanımlarını ayrıntılarıyla öğreneceksin.S4A uygulamasını kullanarak blok kodlar ile kendi akıllı sistemlerini kuracaksın.

İhtiyacın Olacak

S4A ile Akıllı Cihaz Tasarımı - 201

Akıllı Cihaz Tasarımına Giriş - 201

Scratch ile Kodlama - 101

Scratch ile Kodlama - 102

Scratch ile Kodlama - 103

Eğitimin Amacı

S4A Programını ile Becerilerimizi Geliştirelim! Algoritma mantığıyla Arduino programlamak şimdi çok kolay. S4A ile Akıllı Cihaz Tasarımı - 202 dersinde, S4A ile Akıllı Cihaz Tasarımı - 201 dersinde edindiğin bilgi ve becerileri geliştirebilirsin. Bir Arduino ile S4A kullanarak elektronik devre kurulumunun temellerini keşfedebilir; Arduino kullanımından, elektronik devrelerin tanınmasına ve oyunlaştırmaya kadar birçok bilgi ve beceriye sahibi olabilirsin. Görsel ipucu ve içeriklerle desteklenmiş olan bu dersi tamamladığında, Arduino kartını ve S4A programını kullanarak elektronik devre hazırlamayı ve bunu kodlamayı öğrenmiş olacaksın. Meraklılar Kazanır! 


Kullanılacak Malzemeler

 • Arduino Uno (2 adet)
 • Orta Boy Breadboard (2 adet)
 • 1K Direnç (1 adet)
 • 10K Direnç (7 adet)
 • 220 Ohm Direnç (2 adet)
 • 5mm Kırmızı LED (1 adet)
 • 4 Pinli Push Buton (1 adet)
 • 7 Bölümlü Segment Display (1 adet)
 • Sharp 2Y0A21F74 Mesafe Sensörü (2 adet)
 • 5K Potansiyometre (1 adet)
 • XY Joytick Modül (1 adet)
 • Aktif Buzzer (1 adet)
 • 5mm LDR (1 adet)
 • RGB LED (Ortak Katot) (1 adet)
 • SW-520D Tilt (Bilyeli Sensör) (1 adet)

S4A ile Akıllı Cihaz Tasarımı - 202

Bu eğitimde sırasıyla neler öğreneceksin?

1

Tinkercad Circuits

Bu etkinlikte, Tinkercad Circuits aracı kullanımı ve bu araç ile hangi etkinliklerin yapılabileceğini öğreneceksiniz.

2

Arduino ile Voltmetre Yapalım 1

Örnek İçeriği İncele

Bu etkinlikte pillerin volt değerini ölçebilecek bir akıllı cihaz tasarımını yapacaksın. Voltmetre devresini kuracaksın. Pillerin gücünü ölçeceksin. Scratch kodlarını oluşturacaksın.

Örnek İçeriği İncele
3

Arduino ile Voltmetre Yapalım 2

Bu etkinlikte pillerin volt değerini ölçebilecek bir akıllı cihaz tasarımını yapacaksın. Voltmetre devresini kuracaksın. Pillerin gücünü ölçeceksin. Scratch kodlarını oluşturacaksın.

4

Mors Alfabesi

Bu etkinlikte Mors alfabesi ile iletişim kurabileceğin bir akıllı cihaz tasarımını yapacaksın. Arduino ve Breadboard ile bir devre kuracaksın. Mors alfabesini öğreneceksin. Mors alfabesini kullanarak mesaj göndereceksin.

5

Asansör Yapalım

Bu etkinlikte klavyeden kontrol edilebilen asansör simülasyonuna sahip akıllı cihaz tasarımını yapacaksın. 7 bölümlü gösterge (7 Segment Display) ve direnç kullanacaksın. Asansörün hangi katta olduğunu 7 bölümlü göstergede göstereceksin. Klavyeden basılan kata hareketlenen bir asansör simülasyonu yapacaksın.

6

Müzik Çalar Yapalım 1

Bu etkinlikte mesafe sensörü ve potansiyometre ile ses düzeyi kontrol edilebilen akıllı cihaz tasarımını geliştireceksin. El hareketleri ile kontrol edilebilen müzik çalar yapacaksın. Mesafe sensörünü hareket sensörü olarak kullanmayı öğreneceksin. Müzik sesini kontrol etmeyi öğreneceksin.

7

Müzik Çalar Yapalım 2

Bu etkinlikte mesafe sensörü ve potansiyometre ile ses düzeyi kontrol edilebilen akıllı cihaz tasarımını geliştireceksin. El hareketleri ile kontrol edilebilen müzik çalar yapacaksın. Mesafe sensörünü hareket sensörü olarak kullanmayı öğreneceksin. Müzik sesini kontrol etmeyi öğreneceksin.

8

Arduino ile Uzay Oyunu 1

Bu etkinlikte sensörler ile oyun oynayabilmeyi sağlayan akıllı cihaz tasarımını yapacaksın. Joystick ile karakteri belli bir alanda kontrol etmeyi göreceksin. Butonları kullanarak değişkenleri kontrol edeceksin. LED'leri istediğimiz koşullarda kontrol edeceksin. Bir şarta bağlı olarak sahne arka planlarını değiştireceksin. Zorluk seviyesine göre oyunu kontrol edebileceksin. Birden fazla şarta bağlı olarak kodları kontrol edeceksin.

9

Arduino ile Uzay Oyunu 2

Bu etkinlikte sensörler ile oyun oynayabilmeyi sağlayan akıllı cihaz tasarımını yapacaksın. Joystick ile karakteri belli bir alanda kontrol etmeyi göreceksin. Butonları kullanarak değişkenleri kontrol edeceksin. LED'leri istediğimiz koşullarda kontrol edeceksin. Bir şarta bağlı olarak sahne arka planlarını değiştireceksin. Zorluk seviyesine göre oyunu kontrol edebileceksin. Birden fazla şarta bağlı olarak kodları kontrol edeceksin.

10

Arduino ile Uzay Oyunu 3

Bu etkinlikte sensörler ile oyun oynayabilmeyi sağlayan akıllı cihaz tasarımını yapacaksın. Joystick ile karakteri belli bir alanda kontrol etmeyi göreceksin. Butonları kullanarak değişkenleri kontrol edeceksin. LED'leri istediğimiz koşullarda kontrol edeceksin. Bir şarta bağlı olarak sahne arka planlarını değiştireceksin. Zorluk seviyesine göre oyunu kontrol edebileceksin. Birden fazla şarta bağlı olarak kodları kontrol edeceksin.

11

Arduino ile Uzay Oyunu 4

Bu etkinlikte sensörler ile oyun oynayabilmeyi sağlayan akıllı cihaz tasarımını yapacaksın. Joystick ile karakteri belli bir alanda kontrol etmeyi göreceksin. Butonları kullanarak değişkenleri kontrol edeceksin. LED'leri istediğimiz koşullarda kontrol edeceksin. Bir şarta bağlı olarak sahne arka planlarını değiştireceksin. Zorluk seviyesine göre oyunu kontrol edebileceksin. Birden fazla şarta bağlı olarak kodları kontrol edeceksin.

12

Kafa Topu Oyunu Yapalım 1

Bu etkinlikte sensörler ile oyun oynayabilmeyi sağlayan akıllı cihaz tasarımını yapacaksın. İki tane Arduino'yu kontrol etmeyi öğreneceksin. Sensörleri kullanarak karakterleri kontrol etmeyi öğreneceksin. Döngü, algılama gibi kod bloklarını farklı şekillerde kullanmayı öğreneceksin.

13

Kafa Topu Oyunu Yapalım 2

Bu etkinlikte sensörler ile oyun oynayabilmeyi sağlayan akıllı cihaz tasarımını yapacaksın. İki tane Arduino'yu kontrol etmeyi öğreneceksin. Sensörleri kullanarak karakterleri kontrol etmeyi öğreneceksin. Döngü, algılama gibi kod bloklarını farklı şekillerde kullanmayı öğreneceksin.

14

Kafa Topu Oyunu Yapalım 3

Bu etkinlikte sensörler ile oyun oynayabilmeyi sağlayan akıllı cihaz tasarımını yapacaksın. İki tane Arduino'yu kontrol etmeyi öğreneceksin. Sensörleri kullanarak karakterleri kontrol etmeyi öğreneceksin. Döngü, algılama gibi kod bloklarını farklı şekillerde kullanmayı öğreneceksin.

15

Kafa Topu Oyunu Yapalım 4

Bu etkinlikte sensörler ile oyun oynayabilmeyi sağlayan akıllı cihaz tasarımını yapacaksın. İki tane Arduino'yu kontrol etmeyi öğreneceksin. Sensörleri kullanarak karakterleri kontrol etmeyi öğreneceksin. Döngü, algılama gibi kod bloklarını farklı şekillerde kullanmayı öğreneceksin.

16

Akıllı Ev Oluşturalım 1

Bu etkinlikte görsellerle bir akıllı ev oluşturacaksın.Arduino'ya bağlı sensörler ve klavyeden bazı tuşlar ile akıllı evi kontrol edeceksin.

17

Akıllı Ev Oluşturalım 2

Bu etkinlikte görsellerle bir akıllı ev oluşturacaksın.Arduino'ya bağlı sensörler ve klavyeden bazı tuşlar ile akıllı evi kontrol edeceksin.

18

Akıllı Ev Oluşturalım 3

Bu etkinlikte görsellerle bir akıllı ev oluşturacaksın.Arduino'ya bağlı sensörler ve klavyeden bazı tuşlar ile akıllı evi kontrol edeceksin.

Öğrensen İyi Olur

Bu içeriği öğrenmeye başlamadan önce aşağıdaki içerikleri öğrenmeni tavsiye ederiz.