3 Gün Ücretsiz Dene

GİRİŞ YAP

ŞİFREMİ UNUTTUM

Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR BİLGİLENDİRME

www.cumulus.com.tr adresinde faaliyet sürdüren İNOVA AKADEMİ BİLİŞİM EĞİTİM HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, üyelere ilişkin kişisel veriler bakımından “veri sorumlusu” sıfatına sahiptir. KVKK uyarınca üyelerin “CUMULUS” tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgilendirilmesi amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

İşlenen Kişisel Veriler:

Üyelere ait; Kimlik Bilgisi (ad-soyad, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, cinsiyet, T.C. Kimlik numarası, sosyal medya hesap bilgileri vb.), İletişim Bilgisi (e-mail adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, adres, fatura adresi, fatura bilgileri), Üyeler İşlem Bilgileri (talep ve talimatlar, satın aldığı ürün /abonelik bilgileri vb.), Şirketimiz ve ilgili tarafların teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak amacıyla işlenen kişisel veriler (örn. kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen işlem ile o kişiyi eşleştirmeye ve kişinin o işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren Internet sitesi giriş şifre ve parola gibi bilgiler), Şirketimizin ticari, teknik ve idari risklerini yönetebilmek için işlenen kişisel veriler (örn. IP adresi, Mac ID vb. kayıtlar) ve ödemeye ilişkin finansal bilgiler kişisel veri kapsamında işlenmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Sebebi:

Cumulus tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Cumulus tarafından sunulan ürünlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Cumulus’un ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Cumulus’un ve Cumulus ile iş ilişki içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini, finans ve muhasebe işlerinin ve hukuk işlerinin takibi, insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi, Kurum ve üyeler güvenliğinin sağlanması, istatistiksel çalışmalar, imzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek, Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak, Kurum ile iş ilişkisinde bulunan gerçek/tüzel kişilerle irtibat sağlamak, yasal raporlamalar yapmak, ileride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü de dâhil olmak üzere KVKK’un 5. ve 6. Maddeleri çerçevesinde işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı:

Cumulus; kişisel verileri işleme sebebiyle sınırlı olmak üzere ve amacı gerçekleştirmeye yeterli bilgileri KVKK’un 8. ve 9. Maddeleri çerçevesinde Şirket yetkilileri, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.
Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle işlenen/toplanan kişisel veriler KVKK’un 5. ve 6. Maddeleri uyarınca, üyelere yönelik kampanyaların oluşturulması, Üyeler hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi, Cumulus’e ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve Üyeler ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, üyeler memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası, Cumulus’un sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması ile üyeler ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçları da dâhil olmak üzere genel anlamda Cumulus’un ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, Cumulus’un sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Üyelerin vereceği onayı doğrultusunda  işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel veriler, üyelerden elektronik ortamda ve yukarıda sayılan sebeplerle toplanmaktadır. İlgili mevzuatın ilgili kişiden açık rıza alınmaksızın işlenmesine (aktarımlar dâhil) imkân verdiği haller dışındaki her türlü kişisel veri işlemleri için izin alındığını ve izinsiz işlenme yapılmadığını belirtmek isteriz.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi
KVKK kapsamında kişisel verilerin saklanması için herhangi bir süre belirlenmemiş olmakla birlikte, genel ilkeler uyarınca kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi esastır. Şirketimiz, söz konusu ilkeye uygun bir şekilde saklama süreleri tespit etmek adına, her bir veri işleme süreci ile ilgili olarak yürürlükte bulunan mevzuatı ve sürecin amacını esas alarak bir değerlendirme yapmaktadır. Bu doğrultuda Şirketimiz, asgari olarak yasal yükümlülüklerinin gerektirdiği süre ile ve her halükârda ilgili zamanaşımı süreleri dolana kadar kişisel verileri saklamaktadır. Şirketimiz, bahsi geçen sürelerin sona ermesi durumu da dâhil olmak üzere herhangi bir süreç kapsamında ilgili kişisel verinin işleme amacının ortadan kalkması ile kişisel verileri Kanun’a uygun bir şekilde anonimleştirmekte, silmekte veya yok etmektedir. Kanun kapsamında anonimleştirme “Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi” şeklinde tanımlanmış olup Şirketimiz anonimleştirme faaliyetleri yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir.
Veri Sahibinin Hakları ve Hakların Kullanımı
KVKK 11. Madde uyarınca; veri sahibi, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; (a) kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (ç) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (d) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (e) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (f) verilerde düzeltme veya silinme/yok edilme hâlinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere durumun bildirilmesini isteme, (g) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (ğ) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Veri sahibi, KVKK’un uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak şahsen veya noter kanalıyla veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle Şirketimize iletmelidir. Şirketimiz başvuruda yer alan talepleri, talebin ulaştığı tarihten itibaren ve talebin niteliğine göre en kısa sürede, en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacak, yazılı olarak veya elektronik ortamda Veri sahibine bildirilecektir. Cumulus’nın taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.
Başvuru Adresleri:
Gazi Üniversitesi Teknoplaza C Blok No: 17 Gölbaşı- Ankara,
e-posta: info@cumulus.com.tr
İnternet Adresi: www.cumulus.com.tr
İNOVA AKADEMİ BİLİŞİM EĞİTİM HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş

S4A ile Akıllı Cihaz Tasarımı - 201

S4A-201
S4A Programını Keşfedelim!Algoritma mantığıyla Arduino programlamak şimdi çok kolay.  
Bölüm Sayısı 22
Neler Öğreneceksin

Devre kurulumunu öğreneceksin.Dijital ve Analog sinyal kavramlarını öğreneceksin.Input ve Output kavramlarını uygulamalı olarak öğreneceksin.

İhtiyacın Olacak

Akıllı Cihaz Tasarımına Giriş - 201

Scratch ile Kodlama - 101

Scratch ile Kodlama - 102

Scratch ile Kodlama - 103

Eğitimin Amacı

S4A Programını Keşfedelim!

Algoritma mantığıyla Arduino programlamak şimdi çok kolay.  


S4A ile Akıllı Cihaz Tasarımı - 201 dersinde bir Arduino ile S4A kullanarak elektronik devre kurulumunun temellerini keşfedebilir; Arduino kullanımından, elektronik devrelerin tanınmasına ve oyunlaştırmaya kadar birçok bilgi ve beceriye sahibi olabilirsin. Görsel ipucu ve içeriklerle desteklenmiş olan bu dersi tamamladığında, Arduino kartını ve S4A programını kullanarak elektronik devre hazırlamayı ve bunu kodlamayı öğrenmiş olacaksın. 


Meraklılar Kazanır! 


Kullanılacak Malzemeler

 • Arduino Uno (1 adet)
 • Orta Boy Breadboard (1 adet)
 • 5mm Kırmızı LED (4 adet)
 • 220 Ohm Direnç (4 adet)
 • 5mm LDR (1 adet)
 • 10K Direnç (7 adet)
 • 4 Pinli Push Buton (2 adet)
 • LM35 Sıcaklık Sensörü (2 adet)
 • RGB LED (Ortak Katot) (1 adet)
 • 7 Bölümlü Segment Display (1 adet)
 • 5K Potansiyometre (1 adet)
 • XY Joytick Modül (1 adet)
 • SW-520D Tilt (Bilyeli Sensör) (1 adet)
 • Sharp 2Y0A21F74 Mesafe Sensörü (1 adet)
 • 5mm Yeşil LED (4 adet)
 • KY-038 Ses Sensörü (1 adet)
 • Mini DC Motor (RF 300c 11440) ve Pervane (1 adet)

S4A ile Akıllı Cihaz Tasarımı - 201

Bu eğitimde sırasıyla neler öğreneceksin?

1

Tinkercad Circuits

Bu etkinlikte, Tinkercad Circuits aracı kullanımı ve bu araç ile hangi etkinliklerin yapılabileceğini öğreneceksiniz.

2

Scratch for Arduino Kurulumu

Bu etkinlikte Scratch for Arduino programını tanıyacaksın. S4A programını indireceksin. S4A Firmware'nü yükleyeceksin.

3

LED ile Sinyal Verelim

Örnek İçeriği İncele

Bu etkinlikte LED ile belirli aralıklarda sinyal vermeyi sağlayan akıllı cihaz tasarımını yapacaksın.Arduino ve Breadboard ile bir devre kuracaksın.LED ve direnç kavramlarını öğreneceksin. LED'i açıp kapatacak Scratch kodlarını oluşturacaksın.

Örnek İçeriği İncele
4

Işığın Gücüne Göre LED Yakalım

Bu etkinlikte ışığın gücüne göre LED yanıp sönmesini sağlayan akıllı cihaz tasarımını yapacaksın.Arduino ve Breadboard ile bir devre kuracaksın. LDR, LED, direnç ve analog veri kavramlarını öğreneceksin.LDR'den gelen değerlere göre LED'i açıp kapatan Scratch kodlarını oluşturacaksın.

5

Buton ile LED Yakalım

Bu etkinlikte buton ile kontrol edilebilen akıllı cihaz tasarımını yapacaksın. Arduino ve Breadboard ile bir devre kuracaksın. Anlık anahtar, LED, direnç, sayısal veri, analog veri kavramlarını öğreneceksin. Anlık anahtardan gelen sinyale göre LED'i açıp kapatan Scratch kodlarını oluşturacaksın.

6

Ortam Isısını Ölçelim

Bu etkinlikte ortam ısısını ölçebilecek akıllı cihaz tasarımını yapacaksın. Arduino ve Breadboard ile bir devre kuracaksın. Isı algılarını tanıyacaksın. Isı algılayıcısından gelen değere göre LED'i açıp kapatan Scratch kodlarını oluşturacaksın.

7

Yürüyen Işıklar

Bu etkinlikte birbirinden farklı zamanlarda yanıp sönen LED'ler ile ilgili akıllı cihaz tasarımını yapacaksın. Arduino ve Breadboard ile bir devre kuracaksın. Arduino'daki tüm sayısal veri yazıcıları kullanacaksın. 4 Adet LED'i senkron bir şekilde açıp kapatan Scratch kodlarını oluşturacaksın.

8

Her Tuş Farklı Renk

Bu etkinlikte klavyeden basılan tuşlara göre RGB LED'den farklı renkler elde etmeyi sağlayan akıllı cihaz tasarımını yapacaksın.Arduino ve Breadboard ile bir devre kuracaksın.RGB LED kullanacaksın.Klavyeden basılan tuşa göre RGB LED'e farklı renkler yaktıran Scratch kodlarını oluşturacaksın.

9

Rengarenk Bir Dünya

Bu etkinlikte RGB LED'den sürekli olarak farklı renkler elde etmeyi sağlayan akıllı cihaz tasarımını yapacaksın. Arduino ve Breadboard ile bir devre kuracaksın. RGB LED kullanacaksın. RGB LED'e binlerce farklı renk üretmesini sağlayan Scratch kodlarını oluşturacaksın.

10

Dijital Termometre Yapalım

Bu etkinlikte vücut sıcaklığı ölçmeyi sağlayan akıllı cihaz tasarımını yapacaksın.Arduino ve Breadboard ile bir devre kuracaksın.Sıcaklık algılayıcı kullanacaksın.Sıcaklık algılayıcıdan gelen değerlere göre vücut sıcaklığını gösteren Scratch kodlarını oluşturacaksın.

11

7 Bölümlü LED

Bu etkinlikte rakamları 7 bölümlü LED ile gösterebilmeyi sağlayan akıllı cihaz tasarımını yapacaksın.Arduino ve Breadboard ile bir devre kuracaksın.Segment display kullanacaksın.Klavyeden basılan sayıya göre Display'e, o sayının gösterilmesini sağlayan Scratch kodlarını oluşturacaksın.

12

Top Sektirme Oyunu Yapalım

Bu etkinlikte potansiyometre ile oyun oynayabilmeyi sağlayan akıllı cihaz tasarımını yapacaksın.Arduino ve Breadboard ile bir devre kuracaksın.Ayarlı direnç (potansiyometre) kullanacaksın.Ayarlı dirençten (potansiyometre) gelen değerlere göre raketi hareket ettiren Scratch kodlarını oluşturacaksın.

13

Şehirlerin Hava Durumu

Bu etkinlikte sıcaklık değerlerini grafiğe dönüştürmeyi sağlayan akıllı cihaz tasarımını yapacaksın.Arduino ve Breadboard ile bir devre kuracaksın.Sıcaklık algılayıcı kullanacaksın.Sıcaklık algılayıcıdan gelen değerlere göre, Ankara ve İstanbul'un hava durumunu grafiksel olarak gösteren Scratch kodlarını oluşturacaksın.

14

Joystick ile Araba Yarışı Oyunu Yapalım

Bu etkinlikte Joystick ile oyun oynayabilmeyi sağlayan akıllı cihaz tasarımını yapacaksın. Arduino ve Breadboard ile bir devre kuracaksın. Joystick kullanacaksın. Joystick'ten gelen değere göre sağa, sola ve ileri hareket ettiren Scratch kodlarını oluşturacaksın.

15

Deprem Simülatörü Yapalım

Bu etkinlikte bilyeli sensör ile depremi algılayabilen bir akıllı cihaz tasarımını yapacaksın. Arduino ve Breadboard ile bir devre kuracaksın. Bilyeli sensör kullanacaksın. Bilyeli sensörden gelen dijital veriye göre deprem olup olmadığını anlayan Scratch kodlarını oluşturacaksın.

16

Uzaklık Sensörü ile Top Zıplatalım

Bu etkinlikte uzaklık sensörü ile oyun oynayabilmeyi sağlayan akıllı cihaz tasarımını yapacaksın. Arduino ve Breadboard ile bir devre kuracaksın. Uzaklık sensörü kullanacaksın. Uzaklık sensöründen gelen sinyallere göre topu zıplatan Scratch kodlarını oluşturacaksın.

17

Uçak Simülatörü Yapalım 1

Bu etkinlikte Joystick ile kontrol edilebilen bir simülasyona sahip akıllı cihaz tasarımını yapacaksın. Uygulama devresini kuracaksın. Joystick kullanacaksın. Bilyeli sensör kullanacaksın.

18

Uçak Simülatörü Yapalım 2

Bu etkinlikte Joystick ile kontrol edilebilen bir simülasyona sahip akıllı cihaz tasarımını yapacaksın.

19

Uçak Simülatörü Yapalım 3

Bu etkinlikte Joystick ile kontrol edilebilen bir simülasyona sahip akıllı cihaz tasarımını yapacaksın.

20

Ortamdaki Gürültüyü Ölçelim

Bu etkinlikte ortamdaki ses seviyesine göre yanan LED'lere sahip bir akıllı cihaz tasarımını yapacaksın. Arduino ve Breadboard ile bir devre kuracaksın. Ses sensörü kartını tanıyacaksın. Ortamdaki gürültüyü ölçecek Scratch kodlarını oluşturacaksın.

21

LDR ile RGB LED Yakma

Bu etkinlikte nesnelerin renklerine göre aynı renkte yanan LED'lere sahip bir akıllı cihaz tasarımını yapacaksın. Arduino ve Breadboard ile bir devre kuracaksın. LDR'nin renklere farklı tepkiler vermesini kullanacaksın. LDR ile ışığın gücüne göre RGB LED'e farklı renkler yaktıran Scratch kodlarını oluşturacaksın.

22

DC Motoru Kontrol Edelim

Bu etkinlikte butonları ile kontrol edilen bilen DC motora sahip bir akıllı cihaz tasarımını yapacaksın. Arduino ve Breadboard ile bir devre kuracaksın. Butonlar ile DC motoru kontrol edeceksin. DC motoru kontrole edecek Scratch kod bloklarını ekleyeceksin.

Öğrensen İyi Olur

Bu içeriği öğrenmeye başlamadan önce aşağıdaki içerikleri öğrenmeni tavsiye ederiz.