3 Gün Ücretsiz Dene

GİRİŞ YAP

ŞİFREMİ UNUTTUM

Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR BİLGİLENDİRME

www.cumulus.com.tr adresinde faaliyet sürdüren İNOVA AKADEMİ BİLİŞİM EĞİTİM HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, üyelere ilişkin kişisel veriler bakımından “veri sorumlusu” sıfatına sahiptir. KVKK uyarınca üyelerin “CUMULUS” tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgilendirilmesi amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

İşlenen Kişisel Veriler:

Üyelere ait; Kimlik Bilgisi (ad-soyad, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, cinsiyet, T.C. Kimlik numarası, sosyal medya hesap bilgileri vb.), İletişim Bilgisi (e-mail adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, adres, fatura adresi, fatura bilgileri), Üyeler İşlem Bilgileri (talep ve talimatlar, satın aldığı ürün /abonelik bilgileri vb.), Şirketimiz ve ilgili tarafların teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak amacıyla işlenen kişisel veriler (örn. kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen işlem ile o kişiyi eşleştirmeye ve kişinin o işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren Internet sitesi giriş şifre ve parola gibi bilgiler), Şirketimizin ticari, teknik ve idari risklerini yönetebilmek için işlenen kişisel veriler (örn. IP adresi, Mac ID vb. kayıtlar) ve ödemeye ilişkin finansal bilgiler kişisel veri kapsamında işlenmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Sebebi:

Cumulus tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Cumulus tarafından sunulan ürünlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Cumulus’un ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Cumulus’un ve Cumulus ile iş ilişki içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini, finans ve muhasebe işlerinin ve hukuk işlerinin takibi, insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi, Kurum ve üyeler güvenliğinin sağlanması, istatistiksel çalışmalar, imzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek, Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak, Kurum ile iş ilişkisinde bulunan gerçek/tüzel kişilerle irtibat sağlamak, yasal raporlamalar yapmak, ileride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü de dâhil olmak üzere KVKK’un 5. ve 6. Maddeleri çerçevesinde işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı:

Cumulus; kişisel verileri işleme sebebiyle sınırlı olmak üzere ve amacı gerçekleştirmeye yeterli bilgileri KVKK’un 8. ve 9. Maddeleri çerçevesinde Şirket yetkilileri, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.
Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle işlenen/toplanan kişisel veriler KVKK’un 5. ve 6. Maddeleri uyarınca, üyelere yönelik kampanyaların oluşturulması, Üyeler hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi, Cumulus’e ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve Üyeler ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, üyeler memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası, Cumulus’un sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması ile üyeler ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçları da dâhil olmak üzere genel anlamda Cumulus’un ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, Cumulus’un sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Üyelerin vereceği onayı doğrultusunda  işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel veriler, üyelerden elektronik ortamda ve yukarıda sayılan sebeplerle toplanmaktadır. İlgili mevzuatın ilgili kişiden açık rıza alınmaksızın işlenmesine (aktarımlar dâhil) imkân verdiği haller dışındaki her türlü kişisel veri işlemleri için izin alındığını ve izinsiz işlenme yapılmadığını belirtmek isteriz.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi
KVKK kapsamında kişisel verilerin saklanması için herhangi bir süre belirlenmemiş olmakla birlikte, genel ilkeler uyarınca kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi esastır. Şirketimiz, söz konusu ilkeye uygun bir şekilde saklama süreleri tespit etmek adına, her bir veri işleme süreci ile ilgili olarak yürürlükte bulunan mevzuatı ve sürecin amacını esas alarak bir değerlendirme yapmaktadır. Bu doğrultuda Şirketimiz, asgari olarak yasal yükümlülüklerinin gerektirdiği süre ile ve her halükârda ilgili zamanaşımı süreleri dolana kadar kişisel verileri saklamaktadır. Şirketimiz, bahsi geçen sürelerin sona ermesi durumu da dâhil olmak üzere herhangi bir süreç kapsamında ilgili kişisel verinin işleme amacının ortadan kalkması ile kişisel verileri Kanun’a uygun bir şekilde anonimleştirmekte, silmekte veya yok etmektedir. Kanun kapsamında anonimleştirme “Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi” şeklinde tanımlanmış olup Şirketimiz anonimleştirme faaliyetleri yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir.
Veri Sahibinin Hakları ve Hakların Kullanımı
KVKK 11. Madde uyarınca; veri sahibi, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; (a) kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (ç) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (d) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (e) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (f) verilerde düzeltme veya silinme/yok edilme hâlinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere durumun bildirilmesini isteme, (g) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (ğ) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Veri sahibi, KVKK’un uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak şahsen veya noter kanalıyla veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle Şirketimize iletmelidir. Şirketimiz başvuruda yer alan talepleri, talebin ulaştığı tarihten itibaren ve talebin niteliğine göre en kısa sürede, en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacak, yazılı olarak veya elektronik ortamda Veri sahibine bildirilecektir. Cumulus’nın taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.
Başvuru Adresleri:
Gazi Üniversitesi Teknoplaza C Blok No: 17 Gölbaşı- Ankara,
e-posta: info@cumulus.com.tr
İnternet Adresi: www.cumulus.com.tr
İNOVA AKADEMİ BİLİŞİM EĞİTİM HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş

Hat - 201

HATSG-201
Usta çırak ilişkisiyle Osmanlıdan günümüze kadar ulaşan, İsman harflerinin görsel bir şölene dönüştüğü Hat sanatını öğrenerek neler yapabileceğine inanamayacaksın!
Bölüm Sayısı 15
Neler Öğreneceksin

Hat sanatının tarihsel gelişimi ve kullanılan malzemelerin özelliklerini öğreneceksiniz. Kalem açma ve hokka hazırlama işlemlerinin yapılışını göreceksiniz.Rika yazı türüne göre harflerin yazılışını ve birbirleriyle nasıl birleştirildiğini uygulamalı bir şekilde öğreneceksiniz.

İhtiyacın Olacak

Geometrik Hat - 101

Geometrik Hat - 102

Eğitimin Amacı

Hat, İslam harfleri ile oluşturulan güzel yazı yazma sanatıdır. Bu sanatı icra eden kişilere ise hattat denilmektedir. Uzman hattatlar tarafından hazırlanan bu derste, hat sanatının tarihsel gelişimi ve kullanılan malzemelerin özelliklerini öğrenecek, kalem açma ve hokka hazırlama işlemlerinin yapılışını göreceksiniz. Aynı zamanda rika yazı türüne göre harflerin yazılışını ve birbirleriyle nasıl birleştirildiğini uygulamalı bir şekilde öğreneceksiniz.


Kullanılacak Malzemeler

 • 6 adet Kalın Siyah Kamış Kalem
 • 2 mm ya da 3 mm Pratik Kalem
 • Lika (Ham İpek)
 • Hokka (Boş Şişe)
 • Mürekkep Siyah
 • 4 Paket Mat Kuşe
 • Makta
 • Kalemtıraş
 • Cetvel
 • Mürekkep Karıştırıcı Çubuk
 • Bebek Şırıngası

Hat - 201

Bu eğitimde sırasıyla neler öğreneceksin?

1

Hat Sanatında Kullanılan Malzeme Özellikleri

Hat sanatı malzemelerini tanıyacaksın.Hat sanatı malzemelerini nasıl kullanacağını öğreneceksin.Malzemeleri kullanırken nelere dikkat etmen gerektiğini öğreneceksin.

2

Kalem Açalım

Hat kalemtıraşını kullanmayı öğreneceksin.Kamış açmayı öğreneceksin.Hat kaleminde kat ve şak yapmayı öğreneceksin.

3

Hokka Hazırlayalım

Likayı ıslatacaksın.Likayı, kutuya yerleştireceksin.Likaya mürekkep dökerek hokka hazırlayacaksın.

4

Nokta ve Çizgi Alıştırması Yapalım

Örnek İçeriği İncele

Kalem tutmayı öğreneceksin.Çizgi çizmeyi öğreneceksin.Nokta ve hareke yapmayı öğreneceksin.

Örnek İçeriği İncele
5

Alfabeyi Yazalım

Hokkayı ters düz etmeyi öğreneceksin.Rik’a alfabesini öğreneceksin.Rik’a alfabesini yazacaksın.

6

Be-Te-Se Harflerini Birleştirelim

BE harfini diğer harflerle birleştireceksin.TE harfini diğer harflerle nasıl birleştirildiğini anlayacaksın.SE harfini diğer harflerle nasıl birleştirildiğini anlayacaksın.YE harfini diğer harflerle nasıl birleştirildiğini anlayacaksın.

7

Cim-Ha-Hı Harflerini Birleştirelim

CİM harfini diğer harflerle birleştireceksin.HA harfini diğer harflerle nasıl birleştirildiğini anlayacaksın.HI harfini diğer harflerle nasıl birleştirildiğini anlayacaksın.

8

Sin-Şın Harflerini Birleştirelim

SİN harfini diğer harflerle birleştireceksin.ŞIN harfini diğer harflerle nasıl birleştirildiğini anlayacaksın.Harflerin birleşim seslerini anlayacaksın.

9

Sad-Dat Harflerini Birleştirelim

Sad harfini diğer harflerle birleştireceksin.Dat harfini diğer harflerle nasıl birleştirildiğini anlayacaksın.Harflerin birleşim seslerini anlayacaksın.

10

Tı-Zı Harflerini Birleştirelim

Tı harfini diğer harflerle birleştireceksin.Zı harfini diğer harflerle nasıl birleştirildiğini anlayacaksın.Harflerin birleşim seslerini anlayacaksın.

11

Ayın-Gayın Harflerini Birleştirelim

Ayın harfini diğer harflerle birleştireceksin.Gayın harfini diğer harflerle nasıl birleştirildiğini anlayacaksın.Harflerin birleşim seslerini anlayacaksın.

12

Fe-Kaf Harflerini Birleştirelim

Fe harfini diğer harflerle birleştireceksin.Kaf harfini diğer harflerle nasıl birleştirildiğini anlayacaksın.Harflerin birleşim seslerini anlayacaksın.

13

Kef- Lam Harflerini Birleştirelim

Kef harfini diğer harflerle birleştireceksin.Lam harfini diğer harflerle nasıl birleştirildiğini anlayacaksın.Harflerin birleşim seslerini anlayacaksın.

14

Mim Harfini Birleştirelim

Mim harfini diğer harflerle birleştireceksin.Harflerin birleşim seslerini anlayacaksın.

15

He Harfini Birleştirelim

He harfini diğer harflerle birleştireceksin.Harflerin birleşim seslerini anlayacaksın.

Öğrensen İyi Olur

Bu içeriği öğrenmeye başlamadan önce aşağıdaki içerikleri öğrenmeni tavsiye ederiz.

Geometrik Hat - 101
İslamiyet öncesine dayanan tarihçesi ve genel olarak abide yazısı olarak bilinen Geometrik Hat Sanatını öğrenmek ister misin?
Geometrik Hat - 102
Abide yazısı olarak bilinen Geometrik Hat Sanatında harflerin nasıl birleştirildiğini öğrenmeye hazır mısın?

Bu Eğitimi Alanların Diğer Tercihleri

Geometrik Desen Tasarımı - 301
İslami sanatlar içinde en belirgin özelliklere sahip geometrik desenleri oluşturmaya hazır mısın? 
ÖNE ÇIKANEĞİTİMLER