3 Gün Ücretsiz Dene

GİRİŞ YAP

ŞİFREMİ UNUTTUM

Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR BİLGİLENDİRME

www.cumulus.com.tr adresinde faaliyet sürdüren İNOVA AKADEMİ BİLİŞİM EĞİTİM HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, üyelere ilişkin kişisel veriler bakımından “veri sorumlusu” sıfatına sahiptir. KVKK uyarınca üyelerin “CUMULUS” tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgilendirilmesi amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

İşlenen Kişisel Veriler:

Üyelere ait; Kimlik Bilgisi (ad-soyad, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, cinsiyet, T.C. Kimlik numarası, sosyal medya hesap bilgileri vb.), İletişim Bilgisi (e-mail adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, adres, fatura adresi, fatura bilgileri), Üyeler İşlem Bilgileri (talep ve talimatlar, satın aldığı ürün /abonelik bilgileri vb.), Şirketimiz ve ilgili tarafların teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak amacıyla işlenen kişisel veriler (örn. kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen işlem ile o kişiyi eşleştirmeye ve kişinin o işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren Internet sitesi giriş şifre ve parola gibi bilgiler), Şirketimizin ticari, teknik ve idari risklerini yönetebilmek için işlenen kişisel veriler (örn. IP adresi, Mac ID vb. kayıtlar) ve ödemeye ilişkin finansal bilgiler kişisel veri kapsamında işlenmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Sebebi:

Cumulus tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Cumulus tarafından sunulan ürünlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Cumulus’un ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Cumulus’un ve Cumulus ile iş ilişki içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini, finans ve muhasebe işlerinin ve hukuk işlerinin takibi, insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi, Kurum ve üyeler güvenliğinin sağlanması, istatistiksel çalışmalar, imzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek, Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak, Kurum ile iş ilişkisinde bulunan gerçek/tüzel kişilerle irtibat sağlamak, yasal raporlamalar yapmak, ileride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü de dâhil olmak üzere KVKK’un 5. ve 6. Maddeleri çerçevesinde işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı:

Cumulus; kişisel verileri işleme sebebiyle sınırlı olmak üzere ve amacı gerçekleştirmeye yeterli bilgileri KVKK’un 8. ve 9. Maddeleri çerçevesinde Şirket yetkilileri, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.
Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle işlenen/toplanan kişisel veriler KVKK’un 5. ve 6. Maddeleri uyarınca, üyelere yönelik kampanyaların oluşturulması, Üyeler hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi, Cumulus’e ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve Üyeler ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, üyeler memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası, Cumulus’un sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması ile üyeler ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçları da dâhil olmak üzere genel anlamda Cumulus’un ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, Cumulus’un sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Üyelerin vereceği onayı doğrultusunda  işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel veriler, üyelerden elektronik ortamda ve yukarıda sayılan sebeplerle toplanmaktadır. İlgili mevzuatın ilgili kişiden açık rıza alınmaksızın işlenmesine (aktarımlar dâhil) imkân verdiği haller dışındaki her türlü kişisel veri işlemleri için izin alındığını ve izinsiz işlenme yapılmadığını belirtmek isteriz.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi
KVKK kapsamında kişisel verilerin saklanması için herhangi bir süre belirlenmemiş olmakla birlikte, genel ilkeler uyarınca kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi esastır. Şirketimiz, söz konusu ilkeye uygun bir şekilde saklama süreleri tespit etmek adına, her bir veri işleme süreci ile ilgili olarak yürürlükte bulunan mevzuatı ve sürecin amacını esas alarak bir değerlendirme yapmaktadır. Bu doğrultuda Şirketimiz, asgari olarak yasal yükümlülüklerinin gerektirdiği süre ile ve her halükârda ilgili zamanaşımı süreleri dolana kadar kişisel verileri saklamaktadır. Şirketimiz, bahsi geçen sürelerin sona ermesi durumu da dâhil olmak üzere herhangi bir süreç kapsamında ilgili kişisel verinin işleme amacının ortadan kalkması ile kişisel verileri Kanun’a uygun bir şekilde anonimleştirmekte, silmekte veya yok etmektedir. Kanun kapsamında anonimleştirme “Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi” şeklinde tanımlanmış olup Şirketimiz anonimleştirme faaliyetleri yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir.
Veri Sahibinin Hakları ve Hakların Kullanımı
KVKK 11. Madde uyarınca; veri sahibi, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; (a) kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (ç) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (d) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (e) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (f) verilerde düzeltme veya silinme/yok edilme hâlinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere durumun bildirilmesini isteme, (g) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (ğ) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Veri sahibi, KVKK’un uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak şahsen veya noter kanalıyla veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle Şirketimize iletmelidir. Şirketimiz başvuruda yer alan talepleri, talebin ulaştığı tarihten itibaren ve talebin niteliğine göre en kısa sürede, en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacak, yazılı olarak veya elektronik ortamda Veri sahibine bildirilecektir. Cumulus’nın taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.
Başvuru Adresleri:
Gazi Üniversitesi Teknoplaza C Blok No: 17 Gölbaşı- Ankara,
e-posta: info@cumulus.com.tr
İnternet Adresi: www.cumulus.com.tr
İNOVA AKADEMİ BİLİŞİM EĞİTİM HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş

Small Basic ile Kodlama - 202

SMA-202
Small Basic ile Kodlamanın Temellerini Keşfedelim! Small Basic'in kurulumundan, arayüz tanıtımına kadar temel seviyedeki birçok bilgi ve beceriyi bu derste bulabilirsin.
Bölüm Sayısı 18
Neler Öğreneceksin

Orta seviyede programlama öğreneceksin.Small Basic programında Grafik pencere işlemlerini yapacaksın.

İhtiyacın Olacak

Small Basic ile Kodlama - 201

Small Basic ile Kodlama - 203

Python ile Programlama - 301

Eğitimin Amacı

Small Basic ile Kodlamanın Temellerini Keşfedelim! Small Basic'in kurulumundan, arayüz tanıtımına kadar temel seviyedeki birçok bilgi ve beceriyi bu derste bulabilirsin. Small Basic ile Kodlama - 201 dersinde kazandığın bilgi ve becerileri daha ileri seviyeye taşıyarak geliştirebilirsin. Bu derste "grafik pencere işlemleri" gibi işlemleri öğreneceksin. Meraklılar Kazanır! 


Kullanılacak Malzemeler

Small Basic ile Kodlama - 202

Bu eğitimde sırasıyla neler öğreneceksin?

1

Small Basic İle Grafik Penceresi İşlemleri

Örnek İçeriği İncele

Bu etkinlikte grafik arayüzünün ne olduğunu ve neden kullanıldığını öğreneceksin. Grafik penceresi içine yazılar ekleyeceksin. Grafik penceresine çizgiler ve geometrik şekiller çizeceksin. Grafik arayüzü, ekran üzerinde şekil, düğme, simge, ikon gibi görsel olarak ilgilimizi çekecek bizi yönlendirecek görüntüler için kullanılan genel addır. Kullandığımız bilgisayar, akıllı telefon, tablet, televizyon gibi cihazlardaki grafik arayüzleri bizim onları kullanabilmemizi ve öğrenebilmemizi kolaylaştırır. Örneğin bilgisayarımızda yeni bir klasör oluşturmak istediğimizde bunu komutlar aracılığıyla da yapabiliriz. Ancak grafik arayüzünü kullanmak işimiz kolaylaştırır.

Örnek İçeriği İncele
2

Kaplumbağa ile Programlama

Bu etkinlikte kaplumbağa ve programlama arasındaki ilişkiyi öğreneceksin.Kaplumbağayı hareket ettirmeyi öğreneceksin.Kaplumbağayı farklı açı ve yönlere çevirmeyi öğreneceksin.Kaplumbağayı kullanarak grafik penceresi üzerinde şekiller çizeceksin.

3

Dairelerle Motif Oluşturma

Bu etkinlikte iç içe döngü kullanacaksın.“Turtle” ve “GraphicsWindow” nesnelerini kullanacaksın.“Turtle” nesnesi ve döngüleri kullanarak dairelerle motif oluşturacaksın.

4

Döngü ile Kaplumbağayı Hareket Ettirelim

Örnek İçeriği İncele

Bu etkinlikte çizgilere nasıl rastgele renk atayabileceğini öğreneceksin. Kaplumbağa hareketinde döngülerin kullanımını öğreneceksin.Remainder() fonksiyonunu öğreneceksin.

Örnek İçeriği İncele
5

Small Basic ile Resmi Kopyalama

Bu etkinlikte grafik ekranına resim yükleyeceksin. Grafik ekranı üzerinde bir koordinattaki pixel değerini alacaksın. Grafik ekranı üzerinde bir koordinatta pixel oluşturacaksın. Small Basic grafik ekranına bir resim yükleyecek ve döngü kullanarak bu resmin bir kopyasını oluşturacaksın.

6

Klavye ve Fare Olaylarının Algılanması

Bu ekinlikte fare olaylarının nasıl algılanabileceğini öğreneceksin.Klavye olaylarının nasıl algılanabileceğini öğreneceksin.Grafik penceresini temizlemeyi öğreneceksin.

7

Arayüz Araçları ve Dosya İşlemleri

Bu etkinlikte dosya işlemlerini öğreneceksin.Kontrol elemanlarının nasıl kullanıldığını öğreneceksin.Çalışmana ses eklemeyi öğreneceksin.

8

Alarm Yapalım

Bu etkinlikte “Timer” ve “Clock” nesnelerini kullanacaksın. Koşullu ifadeler içinde mantıksal karşılaştırmalar yapacaksın. Çalışmana uyarı sesi ekleyeceksin.

9

Çizim Yapalım

Bu etkinlikte grafik penceresinde Shapes nesnesini kullanacaksın.Koşullu ifadeler kullanacaksın.Grafik ekranında ev ve araba şekilleri oluşturacak, araba şeklini klavye tuşlarıyla hareket ettireceksin.

10

Sayı Toplama Oyunu

Bu etkinlikte koşul ve döngü kullanacaksın. Controls ve GraphicsWindow nesnelerini kullanacaksın. Alt programlardan faydalanacaksın. Grafik ekranı üzerinde belirli koordinatlarda belirli aralıklarla görünen sayıları toplamaya çalışacak ve toplam değeri metin kutusuna yazarak doğru toplayıp toplamadığımızı göreceğimiz bir çalışma yapacaksın.

11

Masaüstü Arka Planını Değiştirelim

Bu etkinlikte dizileri ve alt programları kullanacaksın.Controls nesnesini ve olayları kullanacaksın. Desktop nesnesini kullanacaksın.Grafik penceresi içindeki düğmeleri kullanarak dizinin farklı elemanlarını çağırarak, masaüstü arka plan resminin değişmesini sağlayacaksın.

12

Çizim Programı Yapalım

Bu etkinlikte alt programları kullanacaksın. Olaylar ve döngüleri kullanacaksın. Controls nesnesi ve özelliklerini kullanacaksın. Grafik ekranında çizim yapacaksın.

13

Renkli Şekiller Oluşturalım

Bu etkinlikte döngü, koşul ve alt programları kullanacaksın. Grafik penceresi komutlarını kullanacaksın. Grafik penceresi içinde renkli kare ve daireler oluşmasını sağlayacak bir çalışma yapacaksın.

14

Renkli Şekilleri Taşıma

Bu etkinlikte Shape nesnesi ve özelliklerini kullanacaksın.Çok boyutlu dizilerin kullanımını öğreneceksin.İç içe döngüleri kullanacaksın.Grafik penceresinde renkli kutuların oluşmasını ve bu kutuların sırayla grafik penceresinin sol üst kısmına taşınmasını sağlayacaksın.

15

İç İçe Şekiller

Bu etkinlikte döngüleri kullanacaksın.Grafik penceresi komutlarını kullanacaksın.Döngüleri kullanarak iç içe şekiller oluşmasını sağlayacaksın.

16

Karakterin ASCII Karşılığı

Bu etkinlikte ASCII tablosunun ne olduğunu öğreneceksin.Bir karakterin ASCII kodunu bulmayı öğreneceksin.Koşullu ifade, alt program, döngü ve grafik penceresi komutlarını kullanacaksın.

17

Metinleri Şifreleyelim

Bu etkinlikte bir metnin karakter uzunluğunu elde edeceksin.Döngü ve dizi kullanacaksın.Bir metinden yeni bir alt metin oluşturacaksın.Kullanıcı tarafından girilen bir metni şifreleyecek bir program yapacaksın.

18

Şifrelenmiş Bilgiyi Çözelim

Bu etkinlikte dizi ve döngüleri kullanacaksın.Dosya komutlarını kullanacaksın.Text nesnesini kullanacaksın.Kullanıcı tarafından girilen metnin şifrelenmiş şeklini metin dosyası içinde saklayan program yapacaksın.

Öğrensen İyi Olur

Bu içeriği öğrenmeye başlamadan önce aşağıdaki içerikleri öğrenmeni tavsiye ederiz.

Small Basic ile Kodlama - 201
Small Basic ile Kodlamanın Temellerini Keşfedelim! Small Basic'in kurulumundan, arayüz tanıtımına kadar temel seviyedeki birçok bilgi ve beceriyi bu derste bulabilirsin.