3 Gün Ücretsiz Dene

GİRİŞ YAP

ŞİFREMİ UNUTTUM

Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR BİLGİLENDİRME

www.cumulus.com.tr adresinde faaliyet sürdüren İNOVA AKADEMİ BİLİŞİM EĞİTİM HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, üyelere ilişkin kişisel veriler bakımından “veri sorumlusu” sıfatına sahiptir. KVKK uyarınca üyelerin “CUMULUS” tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında bilgilendirilmesi amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

İşlenen Kişisel Veriler:

Üyelere ait; Kimlik Bilgisi (ad-soyad, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, cinsiyet, T.C. Kimlik numarası, sosyal medya hesap bilgileri vb.), İletişim Bilgisi (e-mail adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, adres, fatura adresi, fatura bilgileri), Üyeler İşlem Bilgileri (talep ve talimatlar, satın aldığı ürün /abonelik bilgileri vb.), Şirketimiz ve ilgili tarafların teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak amacıyla işlenen kişisel veriler (örn. kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen işlem ile o kişiyi eşleştirmeye ve kişinin o işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren Internet sitesi giriş şifre ve parola gibi bilgiler), Şirketimizin ticari, teknik ve idari risklerini yönetebilmek için işlenen kişisel veriler (örn. IP adresi, Mac ID vb. kayıtlar) ve ödemeye ilişkin finansal bilgiler kişisel veri kapsamında işlenmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Sebebi:

Cumulus tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Cumulus tarafından sunulan ürünlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Cumulus’un ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Cumulus’un ve Cumulus ile iş ilişki içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini, finans ve muhasebe işlerinin ve hukuk işlerinin takibi, insan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi, Kurum ve üyeler güvenliğinin sağlanması, istatistiksel çalışmalar, imzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek, Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak, Kurum ile iş ilişkisinde bulunan gerçek/tüzel kişilerle irtibat sağlamak, yasal raporlamalar yapmak, ileride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü de dâhil olmak üzere KVKK’un 5. ve 6. Maddeleri çerçevesinde işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı:

Cumulus; kişisel verileri işleme sebebiyle sınırlı olmak üzere ve amacı gerçekleştirmeye yeterli bilgileri KVKK’un 8. ve 9. Maddeleri çerçevesinde Şirket yetkilileri, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.
Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle işlenen/toplanan kişisel veriler KVKK’un 5. ve 6. Maddeleri uyarınca, üyelere yönelik kampanyaların oluşturulması, Üyeler hareketlerinin takip edilerek kullanıcı deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi, Cumulus’e ait internet sitesi ile mobil uygulamanın işleyişinin geliştirilmesi ve Üyeler ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmesi, doğrudan ve doğrudan olmayan pazarlama, kişiye özel pazarlama ve yeniden pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişiye özel segmentasyon, hedefleme, analiz ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi, pazar araştırmaları, üyeler memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve icrası, Cumulus’un sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması ile üyeler ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçları da dâhil olmak üzere genel anlamda Cumulus’un ürün ve/veya hizmetlerinin satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, Cumulus’un sunduğu ürün ve/veya hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve icrası kapsamında Üyelerin vereceği onayı doğrultusunda  işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel veriler, üyelerden elektronik ortamda ve yukarıda sayılan sebeplerle toplanmaktadır. İlgili mevzuatın ilgili kişiden açık rıza alınmaksızın işlenmesine (aktarımlar dâhil) imkân verdiği haller dışındaki her türlü kişisel veri işlemleri için izin alındığını ve izinsiz işlenme yapılmadığını belirtmek isteriz.

Kişisel Verilerin Saklanma Süresi
KVKK kapsamında kişisel verilerin saklanması için herhangi bir süre belirlenmemiş olmakla birlikte, genel ilkeler uyarınca kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi esastır. Şirketimiz, söz konusu ilkeye uygun bir şekilde saklama süreleri tespit etmek adına, her bir veri işleme süreci ile ilgili olarak yürürlükte bulunan mevzuatı ve sürecin amacını esas alarak bir değerlendirme yapmaktadır. Bu doğrultuda Şirketimiz, asgari olarak yasal yükümlülüklerinin gerektirdiği süre ile ve her halükârda ilgili zamanaşımı süreleri dolana kadar kişisel verileri saklamaktadır. Şirketimiz, bahsi geçen sürelerin sona ermesi durumu da dâhil olmak üzere herhangi bir süreç kapsamında ilgili kişisel verinin işleme amacının ortadan kalkması ile kişisel verileri Kanun’a uygun bir şekilde anonimleştirmekte, silmekte veya yok etmektedir. Kanun kapsamında anonimleştirme “Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi” şeklinde tanımlanmış olup Şirketimiz anonimleştirme faaliyetleri yürürlükteki mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir.
Veri Sahibinin Hakları ve Hakların Kullanımı
KVKK 11. Madde uyarınca; veri sahibi, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; (a) kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (ç) yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (d) kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (e) KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (f) verilerde düzeltme veya silinme/yok edilme hâlinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere durumun bildirilmesini isteme, (g) işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, (ğ) kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Veri sahibi, KVKK’un uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak şahsen veya noter kanalıyla veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle Şirketimize iletmelidir. Şirketimiz başvuruda yer alan talepleri, talebin ulaştığı tarihten itibaren ve talebin niteliğine göre en kısa sürede, en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacak, yazılı olarak veya elektronik ortamda Veri sahibine bildirilecektir. Cumulus’nın taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.
Başvuru Adresleri:
Gazi Üniversitesi Teknoplaza C Blok No: 17 Gölbaşı- Ankara,
e-posta: info@cumulus.com.tr
İnternet Adresi: www.cumulus.com.tr
İNOVA AKADEMİ BİLİŞİM EĞİTİM HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş

Small Basic ile Kodlama - 203

SMA-203
Small Basic ile Kodlamanın Temellerini Keşfedelim! Small Basic'in kurulumundan, arayüz tanıtımına kadar temel seviyedeki birçok bilgi ve beceriyi bu derste bulabilirsin.
Bölüm Sayısı 18
Neler Öğreneceksin

İleri seviyede programlama öğreneceksin.18 farklı programlama algoritması oluşturacak ve ileri seviyede örnekler yapacaksın.

İhtiyacın Olacak

Small Basic ile Kodlama - 201

Small Basic ile Kodlama - 202

Python ile Programlama - 301

Eğitimin Amacı

Small Basic ile Kodlamanın Temellerini Keşfedelim! Small Basic'in kurulumundan, arayüz tanıtımına kadar temel seviyedeki birçok bilgi ve beceriyi bu derste bulabilirsin. Small Basic ile Kodlama - 202 dersinde kazandığın bilgi ve becerileri daha ileri seviyeye taşıyarak geliştirebilirsin. Bu derste "Mükemmel Sayılar" ile ilgili programların oluşturulmasını öğreneceksin. Meraklılar Kazanır! 


Kullanılacak Malzemeler

Small Basic ile Kodlama - 203

Bu eğitimde sırasıyla neler öğreneceksin?

1

Mükemmel Sayılar

Bu etkinlikte mükemmel sayının ne olduğunu öğreneceksin. Koşul, alt program, döngü kullanacaksın. Yapacağımız programda girilen bir sayının mükemmel sayı olup olmadığını kontrol edeceğiz. Kendisi hariç pozitif bölenlerinin toplamı kendisine eşit olan sayılara mükemmel sayı denir. Örneğin 28 sayısının kendisi hariç bölenleri 1, 2, 4, 7, 14 sayılarıdır. Bu sayıları topladığımızda sonuç 28 olacaktır. 28 sayısının kendisi hariç tam bölenlerinin toplamı kendisine eşit olduğu için bir mükemmel sayıdır.

2

Basamak Sayısını Bulalım

Örnek İçeriği İncele

Bu etkinlikte döngü kullanacaksın. Girilen bir sayının kaç basamaklı olduğunu bulan program yapacağız.

Örnek İçeriği İncele
3

En Büyük Ortak Bölen

Bu etkinlikte döngü ve koşul kullanacaksın. Yapacağımız programla, girilen iki sayının en büyük ortak bölenini bulabileceğiz. Verilen sayıların tamamını bölebilen en büyük pozitif sayıdır. Örneğin 12 ve 8 sayılarının her ikisini de bölebilen en büyük sayı 4’tür. Günlük hayatımızda tarım, inşaat gibi sektörlerde kullanılacak alan, malzemelerin hesaplanması gerektiği durumlarda ihtiyaç duyulur.

4

Fibonacci Sayı Dizisi

Bu etkinlikte Fibonacci sayı dizisinin ne olduğunu öğreneceksin. Koşul ve döngü kullanacaksın. Fibonacci sayı dizisi İtalyan bir matematikçi olan Leonardo Fibonacci (1170 - 1240) tarafından bulunmuştur. Fibonacci sayı dizisi 0 ve 1’den başlayıp kendinden önceki iki sayının toplanmasıyla oluşur. Örneğin Fibonacci sayısının ilk 8 terimi 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 şeklinde sıralanır. Yapacağımız çalışmada kullanıcı tarafından girilen terim sayısı kadar Fibonacci sayısını göstereceğiz.

5

Girilen En Büyük Sayı

Bu etkinlikte döngü ve koşul ifadeleri kullanacaksın. Alt program ve dizileri kullanacaksın. Yapacağımız etkinlikte kullanıcıdan sayılar girmesini isteyeceğiz. Kullanıcı klavyeden “e” düğmesine bastığında girilen sayıları listeleyecek ve girilen en büyük sayıyı yazdıracağız.

6

Tekrarlı Elemanları Temizleyelim

Bu etkinlikte dizi, döngü ve koşul yapılarını kullanacaksın. İçinde aynı değerlerin bulunduğu bir dizi tanımlayacağız ve dizi içindeki tekrarlayan elemanları sileceğiz.

7

Hilbert Sayılarını Bulalım

Bu etkinlikte Hilbert sayısının ne olduğunu öğreneceksin. Döngü ve koşul yapıları kullanacaksın. Hilbert sayıları k>0 olmak şartıyla 4k+1 şeklinde yazılabilen sayılardır. Örneğin 1, 5, 9, 13 sayıları birer Hilbert sayısıdır. Bizde yapacağımız programda 0 ile 100 arasındaki Hilbert sayılarını bulacağız.

8

3 Basamaklı Armstrong Sayıları

Bu etkinlikte Armstrong sayısının ne olduğunu öğreneceksin. Döngü ve koşul yapıları kullanacaksın. Bir sayının basamaklarındaki sayıların, basamak sayısı kadar kuvvetini alıp topladığımızda kendine eşit olan sayılara Armstrong sayıları denir. Örneğin 153 sayısını 1*1*1 + 5*5*5 + 3*3*3 = 153 olduğu için bir Armstrong sayısıdır. Yapacağımız programla 3 basamaklı Armstrong sayılarını bulacak bir program yapacağız.

9

Birim Dönüştürücü

Bu etkinlikte kullanıcıdan veri girişi alacaksın. Yapacağımız programla metre cinsinden girilen bir uzunluğu milimetre, santimetre, desimetre birimleri karşılığına çevireceğiz.

10

Kareler Toplamı

Bu etkinlikte koşul ve döngü yapıları kullanacaksın. Kullanıcı tarafından girilen bir sayının hangi sayıların kareleri toplamına eşit olduğunu bulan program yapacağız.

11

En Yakın Değeri Bulalım

Bu etkinlikte döngü ve koşul yapıları kullanacaksın. Bir kullanıcı tarafından bir ürüne ait farklı uzunluk ve numara (ürün numarası) değerlerinden belirleyeceğimiz değere en yakın olan ürünü ve numarasını 0’dan küçük bir değer girdiğimizde yazdıracak programı yapacağız.

12

En Düşük ve En Yüksek Notu Bulalım

Bu etkinlikte döngü, dizi, koşul yapıları kullanacaksın. Öğrenci sayısı kadar öğrenci notunu ve öğrenci numarasını girerek en düşük öğrenci notunu ve öğrencinin numarasını, en yüksek öğrenci notunu ve öğrencinin numarasıyla notların ortalamasını görebileceğimiz bir program yapacağız.

13

TAU Sayılarını Listeleyelim

Bu etkinlikte TAU sayısının ne olduğunu öğreneceksin. Koşul ve döngü yapılarını kullanacaksın. Tam bölenlerinin sayısına tam bölünen sayılara TAU sayısı denir. Örneğin 9 sayısının tam bölenleri 1, 3, 9’dur ve 3 tane tam böleni bulunur. 9 sayısını 3 sayına tam bölündüğü için bir TAU sayısıdır. Bizde 0 ile 1000 arasındaki TAU sayılarını listeleyen program yapacağız.

14

Basamak Sayıları Toplamı

Bu etkinlikte döngü ve koşul yapıları kullanacaksın. Basamaklarındaki rakamlar toplamı basamak sayısına eşit olan 3 basamaklı sayıları bulan program yapacağız. Örneğin 102 sayısının basamak sayıları toplamı 1+0+2 = 3’tür ve 102 sayısı 3 basamaklı bir sayıdır.

15

Basamakları Toplamına Tam Bölünen Sayılar

Bu etkinlikte döngü ve koşul yapılarını kullanacaksın. 10 ile 99 arasında, basamaklarındaki rakamlar toplamına tam bölünen sayıları listeleyen program yapacağız.

16

İki Farklı Diziden Yeni Dizi Elde Edelim

Bu etkinlikte döngü ve dizi yapılarını kullanacaksın. 4 elemana sahip iki dizi tanımlayacağız ve bu dizilerin elemanlarını çarparak üçüncü bir dizi elde edeceğiz.

17

Pozitif ve Negatif Sayıları Listeleyelim

Bu etkinlikte alt programlar kullanacaksın. Döngü, koşul ve dizi yapıları kullanacaksın. Kullanıcının gireceği negatif ve pozitif sayıları ayrı ayrı listeleyecek program yapacağız.

18

Girilen Sayı Bir Faktorion Sayısı mı?

Bu etkinlikte Faktorion sayısının ne olduğunu öğreneceksin. Dizi, koşul, döngü yapıları kullanacaksın. Basamaklarındaki rakamların faktöriyelinin toplamına eşit olan sayılara Faktorion sayısı denir. Örneğin 145 sayısı 1! + 4! + 5! = 145 olduğu için bir Faktorion sayısıdır. Biz de yapacağımız programda girilen sayının Faktorion olup olmadığını kontrol edeceğiz.

Öğrensen İyi Olur

Bu içeriği öğrenmeye başlamadan önce aşağıdaki içerikleri öğrenmeni tavsiye ederiz.

Small Basic ile Kodlama - 201
Small Basic ile Kodlamanın Temellerini Keşfedelim! Small Basic'in kurulumundan, arayüz tanıtımına kadar temel seviyedeki birçok bilgi ve beceriyi bu derste bulabilirsin.